Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Laiendatud otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid, kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid õigusakte välja arvatud üksnes teisi akte muutvaid ja kehtetuks tunnistavaid õigusaktid. Otsingu vormil toodud kriteeriumite abil on võimalik otsingu tingimusi kitsendada või laiendada (kaasata tulemustesse ka ainult muutvad aktid).
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Laiendatud otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna linna 2013. aasta eelarves ülekantavaks määratud kulutuste ülekandmine 2014. eelarveaastasse
Tallinna Linnavalitsus 02.04.2014 korraldus number 516
Redaktsiooni kehtivus:05.11.2014 - ...

 Redaktsioonid

REDAKTSIOON:
Tlv k 05.11.2014 nr 1695, muudatusi ei ole korraldusse sisse viidud.

 

TALLINNA LINNAVALITSUS

KORRALDUS

 

 

Tallinn

2. aprill

2014 nr

516-k

 

 

Tallinna linna 2013. aasta eelarves ülekantavaks määratud kulutuste ülekandmine 2014. eelarveaastasse

 

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 2, kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 27 lg 3 ja Tallinna Linnavolikogu 19. detsembri 2013 määruse nr 59  „Tallinna linna 2014. aasta eelarve“ § 2 p 2 alusel ning võttes aluseks linna ametiasutuste poolt esitatud taotlused

 

 

 

         

1. Kanda Tallinna linna 2013. aasta eelarves ülekantavaks määratud kulutused üle 2014. eelarveaastasse, sh investeerimisprojektide kulud vastavalt lisale 1 ja tegevuskulud vastavalt lisale 2, kokku summas 10 099 661 €.

2. Sihtotstarbeliste eraldiste arvelt tehtavate kulude majanduslikku sisu võib asutus rahastaja nõusolekul muuta.

3. Tallinna Linnakantseleil teha korraldus teatavaks korralduse lisades nimetatud ametiasutustele.

4. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, 15082 Tallinn) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär

 

 

 

Lisad 1 ja 2