Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

AKTAL
Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Laiendatud otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid, kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid õigusakte välja arvatud üksnes teisi akte muutvaid ja kehtetuks tunnistavaid õigusaktid. Otsingu vormil toodud kriteeriumite abil on võimalik otsingu tingimusi kitsendada või laiendada (kaasata tulemustesse ka ainult muutvad aktid).
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Laiendatud otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna Linnavolikogu tööst osavõtu eest makstava tasusuurus ja maksmise kord
Tallinna Linnavolikogu 20.02.2014 määrus number 4 [RT IV, 05.03.2014, 2]
Jõustumine:01.04.2014
Redaktsiooni kehtivus:01.01.2018 - ... [RT IV, 28.04.2017, 50]
Märkus:

 Redaktsioonid

REDAKTSIOON:
Tvk m 20.04.2017 nr 7 [RT IV, 28.04.2017, 7 - jõust. 01.01.2018]
Tvk m 12.06.2014 nr 19 [RT IV, 27.06.2014, 1 - jõust. 01.07.2014]

 

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

MÄÄRUS

Tallinn                                                                                                  20. veebruar 2014 nr 4

Tallinna Linnavolikogu ja linnaosade esinduskogude tööst osavõtu eest makstava tasu suurus ja maksmise kord
[RT IV, 28.04.2017, 7 - jõust. 01.01.2018]

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 22 alusel ning kooskõlas Tallinna põhimääruse § 22 lg 4 punktiga 11.

§ 1.  Üldsätted

(1) Tallinna Linnavolikogu ja linnaosade esinduskogude tööst osavõtu eest makstava tasu suuruse ja maksmise korraga (edaspidi määrus) reguleeritakse Tallinna Linnavolikogu (edaspidi linnavolikogu) liikmetele linnavolikogu istungitest, linnavolikogu alatise komisjoni koosolekutest (edaspidi linnavolikogu tööst) ning linnaosa esinduskogu (edaspidi linnaosakogu) tööst osavõtu eest tasu maksmise suurust ja korda.
[RT IV, 28.04.2017, 7 - jõust. 01.01.2018]

(2) Määrusega sätestatakse ka tasude maksmine neile linnavolikogu komisjoni ning linnaosakogu ja linnaosakogu komisjoni liikmetele, kes ei ole linnavolikogu liikmed.
[RT IV, 28.04.2017, 7 - jõust. 01.01.2018]

(3) Määruses ettenähtud tasu ei maksta linnavolikogu või linnaosakogu korralise puhkuse aja eest.
[RT IV, 28.04.2017, 7 - jõust. 01.01.2018]

(4) Tasu ei maksta ka aja eest, mil tasu saamiseks õigustatud isik on jätnud mõjuva põhjuseta täitmata kohustused, mille täitmise eest on tasu ette nähtud. Ettepaneku tasu mittemaksmiseks linnavolikogu liikmele käesolevas lõikes toodud asjaoludel võib teha linnavolikogu fraktsiooni esimees, kes esitab vastava taotluse linnavolikogu kantselei juhatajale. Ettepaneku tasu mittemaksmiseks linnavolikogu komisjoni esimehele käesolevas lõikes toodud asjaoludel võib teha linnavolikogu esimees, kes esitab vastava taotluse linnavolikogu kantselei juhatajale hiljemalt jooksva kuu viimaseks kuupäevaks. Tasu maksmist alustatakse isiku ühekordse avalduse alusel, milles näidatakse ära:

1) isikuandmed (nimi, isikukood);

2) pangakonto number;

3) kas tasu makstakse linnavolikogu või linnavolikogu komisjoni, linnaosakogu või linnaosakogu komisjoni tööst osavõtu eest;
[RT IV, 28.04.2017, 7 - jõust. 01.01.2018]

4) elukoha aadress ja postiindeks;

5) kontaktandmed (telefon, e-posti aadress);

6) kas isik on liitunud kohustusliku kogumispensioniga.

(5) Tasult peetakse kinni üksikisiku tulumaks ja vajadusel kohustusliku kogumispensioni makse ning arvestatakse ja makstakse sotsiaalmaks seadusega sätestatud korras.

(6) Määruses sätestatud tasud kantakse saaja pangakontole väljamakset teostava asutuse palgapäeval.

§ 2.  Linnavolikogu liikmele, komisjoni esimehele ja komisjoni liikmele tasu maksmine

(1) Linnavolikogu liikmele (välja arvatud palgaline või hüvitist saav linnavolikogu esimees ning palgaline või hüvitist saav linnavolikogu aseesimees ning Riigikogu liige) makstakse tasu linnavolikogu tööst osavõtu eest. Tasu suurus on 50% eelmise aasta Eesti keskmisest palgast. Tasu arvutatakse eelmise aasta nelja kvartali Eesti keskmise palga suuruse alusel, mille Statistikaamet avaldab veebruaris, ja ümardatakse täiseurodeks. Tasu suurus kehtib 12 kuud jooksva aasta 1. märtsist alates.
[RT IV, 28.04.2017, 7 - jõust. 01.01.2018]

(2) Linnavolikogu komisjoni esimehele makstakse Tallinna põhimääruses ja linnavolikogu töökorras sätestatud komisjoni esimehe ülesannete täitmise eest tasu 250 eurot kuus. Juhul kui palgaline või hüvitist saav linnavolikogu esimees või palgaline või hüvitist saav linnavolikogu aseesimees on ühtlasi komisjoni või linnaosakogu esimees, talle komisjoni või linnaosakogu esimehe kohustuste täitmise eest tasu ei maksta.
[RT IV, 28.04.2017, 7 - jõust. 01.01.2018]

(3) Juhul kui komisjoni esimehe ülesandeid täidab tema äraolekul või muul põhjusel komisjoni aseesimees, makstakse komisjoni aseesimehele (välja arvatud palgaline või hüvitist saav linnavolikogu esimees ja palgaline või hüvitist saav linnavolikogu aseesimees) tasu arvestusega 125 eurot ühe komisjoni koosoleku läbiviimise eest.
[RT IV, 28.04.2017, 7 - jõust. 01.01.2018]

(4) Linnavolikogu komisjoni liikmele (välja arvatud linnavolikogu liikmed ja linna teenistujad) makstakse komisjoni koosolekust osavõtu eest tasu 25 eurot. Komisjoni koosolekutest osavõtu arvestust peab linnavolikogu kantselei.
[RT IV, 28.04.2017, 7 - jõust. 01.01.2018]

(5) Komisjoni korraldav teenistuja esitab andmed komisjoni koosolekutest osavõtu kohta linnavolikogu kantselei juhatajale kord kvartalis, s.o 1. aprilliks, 27. juuniks, 1. oktoobriks ja 27. detsembriks.
[RT IV, 28.04.2017, 7 - jõust. 01.01.2018]

(6) Linnavolikogu liikmele ja komisjoni esimehele makstakse lõigetes 1 ja 2 nimetatud tasu välja üks kord kuus ülekandega pangaarvele. Komisjoni aseesimehe ja lõikes 4 nimetatud komisjoni liikme tasu makstakse välja üks kord kvartalis ülekandega pangaarvele komisjoni korraldava teenistuja vastava esildise alusel, mis esitatakse kantselei juhatajale.
[RT IV, 28.04.2017, 7 - jõust. 01.01.2018]

(7) Lõigetes 2 ja 3 toodud tasu makstakse täiendavalt lõikes 1 toodud tasule.

§ 3.  Linnaosakogu liikmele ja linnaosakogu komisjoni liikmele tasu maksmine
[RT IV, 28.04.2017, 7 - jõust. 01.01.2018]

(1) Linnaosakogu esimehele makstakse linnaosa põhimääruses sätestatud linnaosakogu esimehe ülesannete täitmise eest tasu 250 eurot kuus. Juhul kui linnaosakogu esimehe ülesandeid täidab tema äraolekul või muul põhjusel linnaosakogu aseesimees, makstakse linnaosakogu aseesimehele tasu arvestusega 125 eurot ühe linnaosakogu koosoleku läbiviimise eest.
[RT IV, 28.04.2017, 7 - jõust. 01.01.2018]

(2) Linnaosakogu komisjoni esimehele makstakse tasu 125 eurot kuus linnaosakogu komisjoni koosolekute läbiviimise eest linnaosakogu esimehe esildise alusel. Tasu ei maksta juhul, kui linnaosakogu komisjoni esimeheks on linnaosakogu esimees.
[RT IV, 28.04.2017, 7 - jõust. 01.01.2018]

(3) Linnaosakogu liikmele (välja arvatud linnaosakogu esimees) makstakse linnaosakogu koosolekust osavõtu eest tasu 25 eurot. Koosolekust osavõtu arvestust peab linnaosa valitsus.
[RT IV, 28.04.2017, 7 - jõust. 01.01.2018]

(4) Linnaosakogu alatise komisjoni liikmele (välja arvatud linnaosakogu esimees ja linnaosakogu komisjoni esimees) makstakse linnaosakogu komisjoni koosolekust osavõtu eest tasu 15 eurot. Koosolekust osavõtu arvestust peab linnaosa valitsus.
[RT IV, 28.04.2017, 7 - jõust. 01.01.2018]

(5) Käesoleva paragrahvis nimetatud tasu makstakse välja linnaosa valitsuse poolt linna eelarves linnaosale selleks eraldatud vahenditest. Linnaosakogu esimehele ja linnaosakogu komisjoni esimehele makstakse tasu kord kuus, linnaosakogu ja linnaosakogu komisjoni liikmele makstakse tasu kord kvartalis linnaosakogu esimehe või linnaosakogu komisjoni esimehe esildise alusel, milles on andmed linnaosakogu või linnaosakogu komisjoni koosolekust osavõtu kohta.
[RT IV, 28.04.2017, 7 - jõust. 01.01.2018]

§ 4. Määruse muutmine

[Käesolevast tekstist välja jäetud.]

§ 5. Määruse kehtetuks tunnistamine

[Käesolevast tekstist välja jäetud.]

§ 6. Määruse jõustumine

Määrus jõustub 1. aprillil 2014.

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees