Mustamäe Linnaosa Valitsuse sotsiaalhoolekande osakonna juhataja 11. detsembri 2013 otsuse kehtetuks tunnistamise nõudes esitatud vaide läbivaatamine

Tallinna Linnavalitsus 12.02.2014 korraldus number 227

Redaktsiooni kehtivus 12.02.2014 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

KORRALDUS

Tallinn

12. veebruar

2014 nr

227-k

Mustamäe Linnaosa Valitsuse sotsiaalhoolekande osakonna juhataja 11. detsembri 2013 otsuse kehtetuks tunnistamise nõudes esitatud vaide läbivaatamine

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 66¹ lg 1, haldusmenetluse seaduse § 73 lg 1, § 85 p-de 1 ja 2 ning § 86 lg 1 alusel ja tulenevalt vaidementetluses selgunud asjaoludest

1. Vaidemenetluse asjaolud

11. detsembril 2013 pöördus Svetlana Šumitskaja (edaspidi ka vaide esitaja) Mustamäe Linnaosa Valitsuse sotsiaalhoolekande osakonna poole esmakordselt kooli mineva lapse toetuse (edaspidi ka toetus) taotlemiseks.

Mustamäe Linnaosa Valitsuse sotsiaalhoolekande osakonna juhataja 11. detsembri 2013 kirjaga nr 1-11/5085-2 tehti Svetlana Šumitskajale teatavaks otsus toetuse määramisest keeldumise kohta. Mustamäe Linnaosa Valitsus põhjendas taotluse mitterahuldamist asjaoluga, et taotluse esitamise tähtaeg on möödunud. Avaldus esmakordselt kooli mineva lapse toetuse saamiseks tuleb esitada kolme kuu jooksul alates õppeaasta algusest, seega kuni 1. detsembrini 2013. Vaide esitaja esitas linnaosa valitsusele taotluse 11. detsembril 2013.

2. Svetlana Šumitskaja vaie

7. jaanuaril 2014 esitas Svetlana Šumitskaja Tallinna Linnavalitsusele vaide, milles taotleb Mustamäe Linnaosa Valitsuse sotsiaalhoolekande osakonna juhataja 11. detsembri 2013 otsuse kehtetuks tunnistamist ja esmakordselt kooli mineva lapse toetuse taotluse esitamise tähtaja ennistamist.

Vaide esitaja selgitas, et Mustamäe Linnaosa Valitsuse ametnikud ei ole kaalunud asjaolusid, mis võimaldaksid taotluse esitamise tähtaja ennistamist. Vaide esitaja sõnul on tähtaeg mööda lastud mõjuval põhjusel, milleks on asjaolu, et vaide esitajal puudus teave selle kohta, et ta peab toetuse taotlemiseks linnaosa valitsuse poole pöörduma.

Vaide esitaja selgituste kohaselt eeldas ta, et kooli nimekirjas olevate laste kohta toetuse taotlused linnaosa valitsusele edastatakse kooli poolt. Vaide esitaja heidab kooli personalile ette, et teda pole informeeritud, et taotlus tuleb esitada lapsevanemal. Nimetatud info sai vaide esitaja alles pärast 1. detsembrit 2013 teiselt lapsevanemalt. Kui selgus, et kool taotlusi ei esita, pöördus vaide esitaja koheselt taotlusega Mustamäe Linnaosa Valitsuse poole.

3. Tallinna Linnavalitsuse seisukohad vaide läbivaatamisel

Sotsiaalhoolekande seaduse § 23 lõige 1 näeb valla- või linnavalitsusele ette võimaluse määrata ja maksta täiendavaid sotsiaaltoetusi kohaliku omavalitsuse eelarvest kohaliku omavalitsuse volikogu kehtestatud tingimustel ja korras. Nimetatud seadussätte alusel on Tallinna Linnavolikogu 29. novembri 2012 määrusega nr 27 kehtestatud „Sotsiaaltoetuste maksmise tingimused ja kord“ (edaspidi määrus), kus ühe Tallinna linna elanikele linna eelarve vahenditest makstava sotsiaaltoetusena on ette nähtud esmakordselt kooli mineva lapse toetus. Tegemist on universaaltoetusega, mis ei sõltu perekonna sissetulekust ning mida makstakse linnaelanikuks olemise väärtustamiseks.

Toetust makstakse lapse vanemale, eestkostjale või hooldajale määruse §-s 15 lõikes 1 loetletud tingimustel: vähemalt üks lapse vanematest on rahvastikuregistri andmetel elanud Tallinnas vähemalt aasta vahetult enne lapse kooliminekut; laps on rahvastikuregistri andmetel Tallinna linna elanik ja elab rahvastikuregistri andmetel toetuse taotlejaga ühel aadressil ning laps on arvatud Tallinna kooli õpilaste nimekirja. Tulenevalt määruse § 15 lõikest 2 võib esmakordselt kooli mineva toetuse taotluse esitada kolme kuu jooksul alates õppeaasta algusest.

Antud juhul on vaide esitaja hilinenud esmakordselt kooli mineva lapse toetuse taotluse esitamisega ainult 10 päeva ning vaide esitaja palub tähtaja ennistamist. Tuleb selgitada, et tähtaja ennistamise otsustamine on haldusorgani kaalutlusotsus, mida tuleb vaagida iga üksikjuhtumi korral eraldi, võttes arvesse kõiki asjaolusid, mis võisid põhjustada tähtaja möödalaskmise. Arvestades vaide esitaja toodud argumente ja asjaolu, et toetuse eesmärk on soodustada peresid, kelle lapsed lähevad esimesse klassi ning et taotluse esitamisega hilineti kõigest 10 päeva, peab Tallinna Linnavalitsus taotluse esitamise tähtaja ennistamist põhjendatuks.

4. Arvestades punktis 3 toodud asjaolusid ja põhjendusi rahuldada Svetlana Šumitskaja vaie ning tunnistada Mustamäe Linnaosa Valitsuse sotsiaalhoolekande osakonna juhataja 11. detsembri 2013 otsus kehtetuks. Lugeda Svetlana Šumitskaja 11. detsembri 2013 taotluse esitamise tähtaeg ennistatuks.

5. Mustamäe Linnaosa Valitsusel kanda esmakordselt kooli mineva lapse toetus Svetlana Šumitskaja näidatud pangakontole.

6. Tallinna Linnakantseleil teha korraldus teatavaks Svetlana Šumitskajale ja Mustamäe Linnaosa Valitsusele.

7. Isikul, kelle õigusi vaidemenetluses rikuti, on õigus pöörduda halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud tingimustel ja korras, s.o 30 päeva jooksul alates korralduse teatavakstegemisest, kaebusega Tallinna Halduskohtusse (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082).

Edgar Savisaar

Linnapea

Priit Lello

Linna õigusdirektor linnasekretäri ülesannetes