Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid
 
02.12.1993- ...

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Laiendatud otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid, kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid õigusakte välja arvatud üksnes teisi akte muutvaid ja kehtetuks tunnistavaid õigusaktid. Otsingu vormil toodud kriteeriumite abil on võimalik otsingu tingimusi kitsendada või laiendada (kaasata tulemustesse ka ainult muutvad aktid).
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Laiendatud otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna Linnavolikogu komisjonide töö korraldamise põhimõtted
Tallinna Linnavolikogu 02.12.1993 määrus
Jõustumine:02.12.1993
Kehtetuks tunnistamine:10.10.1996
Redaktsiooni kehtivus:02.12.1993 - ...

EESTI VABARIIK

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

MÄÄRUS

Tallinn

2.detsember 1993.

Tallinna Linnavolikogu komisjonide töö korraldamise põhimõtted

 

Tulenevalt Kohaliku Omavalitsuse Korralduse seaduse §47

Tallinna Linnavolikogu m ä ä r a b:

1. Kinnitada juurdelisatud linnavolikogu komisjonide (v.a. revisjonikomisjon) töö korraldamise põhimõtted.

2. Linnavolikogu komisjonide põhikirjade koostamisel lähtuda kinnitatud põhimõtetest.

3. Linnavolikogu komisjonide esimeestel esitada komisjonide põhikirjad volikogule kinnitamiseks 16.detsembriks 1993.a.

4. Määrus jõustub vastuvõtmisest.

 

Tiit Vähi

Tallinna Linnavolikogu esimees

Lisa 1
Kinnitatud Tallinna
Linnavolikogu 2.detsembri
1993.a. määrusega

Tallinna Linnavolikogu komisjonide (v.a. revisjonikomisjon) töö korraldamise põhimõtted

1. Tallinna Linnavolikogu komisjonid juhinduvad oma töös Eesti Vabariigi seadustest, Tallinna Linnavolikogumäärustest, otsustest ja teistest linna õigusaktidest.

2. Linnavolikogu komisjonide ülesanne on Tallinna omavalitsuse poolt lahendamist vajavate linnaelu probleemide väljaselgitamine, ettepanekute tegemine nende lahendamiseks, tegevuskavade väljatöötamine, volikogu määruste ja otsuste algatamine ning eelnõude koostamine, arvamuste andmine volikogu määruste ja otsuste eelnõude kohta ning volikogu määruste ja otsuste täitmise kontrollimine. Komisjonide tegevusvaldkonnad määratakse komisjoni ettepanekul volikogu poolt.

3. Komisjonide töö korraldamise põhimõtted:

3.1. Komisjonide tegevus toimub linnavolikogu poolt kinnitatud komisjoni põhikirja alusel;

Alternatiiv 1:

3.2. Komisjoni esimehe valib linnavolikogu oma liikmete hulgast. Komisjoni koosseis komplekteeritakse komisjoni esimehe ettepanekul linnavolikogu liikmetest ja kinnitatakse volikogu otsusega. Vajadusel võib volikogu otsusel komisjoni koosseisu lülitada ka mitte volikogu liikmeid, ilma otsustava hääleõiguseta.

Alternatiiv 2:

3.2. Komisjoni esimehe valib linnavolikogu oma liikmete hulgast. Komisjoni koosseis komplekteeritakse komisjoni esimehe ettepanekul linnavolikogu liikmetest ja kinnitatakse volikogu otsusega. Vajadusel võib volikogu otsusel komisjoni koosseisu lülitada ka mitte volikogu liikmeid.

Alternatiiv 3:

3.2. Komisjoni esimehe valib volikogu oma liikmete hulgast. Vähemalt ühe komisjoni liikme ja sekretäri, kes kindlustab komisjoni asjaajamise ja tagab kõigi komisjoni kompetentsi puutuvate materjalide saatmise komisjoni (kuid ei ole komisjoni liige), esitab linnavalitsus. Komisjoni koosseis komplekteeritakse komisjoni esimehe ettepanekul, kusjuures üle poole liikmetest on volikogu liikmed ning kinnitatakse volikogu otsusega. 3.3. Komisjon on otsustusvõimeline, kui koosolekust võtab osa vähemalt pool komisjoni koosseisust, sealhulgas esimees või asetäitja.

3.4. Komisjon teeb otsustuse, kui selle poolt on üle poole kohalolevatest liikmetest.

3.5. Komisjoni otsustused on volikogule soovitusliku iseloomuga, need vormistatakse arvamustena ja seisukohavõttudena ning need viiakse ellu volikogu määruste ja otsustega või linnavalitsuse määruste ja linnapea korraldustega.

3.6. Komisjonidele suunavad materjale läbivaatamiseks linnavolikogu, linnavolikogu esimees, linnavalitsus ja linnapea.

3.7. Komisjoni esimehel või aseesimehel on õigus nõuda komisjoni läbivaatamiseks volikogu menetluses olevaid eelnõusid, kui need kuuluvad komisjoni kompetentsi ning ei ole komisjonile suunatud.

3.8. Komisjonil on õigus kaasata oma tegevusse asjatundjaid ja tellida sõltumatuid ekspertiise selleks volikogu esimehe poolt eraldatavate vahendite arvelt.

3.9. Komisjonil on õigus nõuda linnavalitsuse struktuuriüksustelt komisjoni tööks vajalikku informatsiooni.

3.10. Komisjoni esimehel ja aseesimehel on õigus osa võtta linnavalitsuse istungitest ja sama valdkonnaga tegeleva komisjoni tööst.

4. Komisjoni tegevuse lõpetamine:

4.1. Komisjoni likvideerib või reorganiseerib linnavolikogu.

 

Tiit Vähi

Tallinna Linnavolikogu esimees