Tallinna linna 2013. aasta eelarves noorsootöötajate palgavahendite kasvuks ette nähtud vahendite jaotus

Tallinna Linnavalitsus 26.06.2013 korraldus number 987

Redaktsiooni kehtivus 26.06.2013 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

KORRALDUS

Tallinn

26. juuni

2013 nr

987-k

Tallinna linna 2013. aasta eelarves noorsootöötajate palgavahendite kasvuks ette nähtud vahendite jaotus

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 2 ja Tallinna Linnavolikogu 20. detsembri 2012 määruse nr 36 „Tallinna linna 2013. aasta eelarve“ § 2 g 1 p 12 alusel

1. Kinnitada Tallinna linna 2013. aasta eelarves nimetatud asutuste noorsootöötajate palgavahendite kasvuks ette nähtud vahendite jaotus vastavalt lisale.

2. Tallinna Linnakantseleil teha korraldus teatavaks Tallinna Spordi- ja Noorsooametiametile, Haabersti Linnaosa Valitsusele, Lasnamäe Linnaosa Valitsusele, Pirita Linnaosa Valitsusele ja linna finantsteenistusele.

3. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

Edgar Savisaar

Linnapea

Priit Lello

Linna õigusdirektor linnasekretäri ülesannetes


Tallinna Linnavalitsuse 26. juuni 2013

korralduse nr 987-k

LISA

Tallinna linna 2013. aasta eelarves noorsootöötajate palgavahendite kasvuks ette nähtud vahendite jaotus

Tallinna linna 2013. aasta eelarves noorsootöötajate palgavahendite kasvuks ette nähtud vahendite jaotus alates 1. augustist 2013.

Linna üldkulud

Linna asutuste palgavahendite kasv

-16 410

sellest töötasu

-12 245

sh linna noorsootöötajate palkade ühtlustamiseks (alates 01.08.13): Tallinna Noorsootöö Keskus, Haabersti Vaba Aja Keskus, Lasnamäe Noortekeskus, Pirita Vaba Aja Keskus

-16 410

sellest töötasu

-12 245

Spordi- ja Noorsooameti haldusala

Kulud kokku                                                                        

10 848

Tootevaldkond: noorsootöö

10 848

Tootegrupp: noorsootöö

10 848

sellest töötasu

8 095

Toode:

Noortekeskus

8 261

sellest töötasu

6 165

Toode:

Noorte info- ja nõustamiskeskus

2 587

sellest töötasu

1 930

Haabersti Linnaosa Valitsuse haldusala

Kulud kokku                                                                        

2 479

Muud eelarve positsioonid

2 479

Avatud  noortekeskus

2 479

sellest töötasu

1 850

Lasnamäe Linnaosa Valitsuse haldusala

Kulud kokku                                                                        

2 379

Muud eelarve positsioonid

2 379

Lasnamäe Noortekeskus

2 379

sellest töötasu

1 775

Pirita Linnaosa Valitsuse haldusala

Kulud kokku                                                                        

704

Muud eelarve positsioonid

704

Mähe  noortekeskus

282

sellest töötasu

210

Kose  noortekeskus

422

sellest töötasu

315

Priit Lello

Linna õigusdirektor linnasekretäri ülesannetes