Tallinna linna 2013. aasta eelarves Tallinna Linnateatrile palgavahendite kasvuks ette nähtud vahendite jaotus

Tallinna Linnavalitsus 26.06.2013 korraldus number 1017

Redaktsiooni kehtivus 26.06.2013 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

KORRALDUS

Tallinn

26. juuni

2013 nr

1017-k

Tallinna linna 2013. aasta eelarves Tallinna Linnateatrile palgavahendite kasvuks ette nähtud vahendite jaotus

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 2 ja Tallinna Linnavolikogu 20. detsembri 2012 määruse nr 36 „Tallinna linna 2013. aasta eelarve“ § 2 lg 1 p 12 alusel

1. Kinnitada Tallinna linna 2013. aasta eelarves Tallinna Linnateatrile palgavahendite kasvuks ette nähtud vahendite jaotus vastavalt lisale.

2. Tallinna Linnakantseleil teha korraldus teatavaks Tallinna Linnateatrile, Tallinna Kultuuriväärtuste Ametile ja linna finantsteenistusele.

3. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

Edgar Savisaar

Linnapea

Priit Lello

Linna õigusdirektor

linnasekretäri ülesannetes


Tallinna Linnavalitsuse 26. juuni 2013

korralduse nr 1017-k

LISA

Tallinna linna 2013. aasta eelarves Tallinna Linnateatrile palgavahendite kasvuks ette nähtud vahendite jaotus

Tallinna linna 2013. aasta eelarves Tallinna Linnateatrile palgavahendite kasvuks ette nähtud vahendite jaotus alates 1. juunist 2013.

Linna üldkulud

Linna asutuste palgavahendite kasv

-17 278

sellest töötasu

-12 894

sh Tallinna Linnateater (alates 01.06.13)

-17 278

sellest töötasu

-12 894

Kultuuriväärtuste Ameti haldusala

Tootevaldkond: kultuur

17 278

Tootegrupp: teater

17 278

 sellest töötasu

12 894

Toode:

Teater

17 278

sellest töötasu *

12 894

* Tagada kõigile asutuse töötajatele 4% võrra kõrgem palgamäär võrreldes 2012. aasta lõpu seisuga kehtinud ameti juhi kinnitatud palgamääraga.

Priit Lello

Linna õigusdirektor

linnasekretäri ülesannetes