Alates 2020. aasta sügisest luuakse Tallinna õigusakte Teele infosüsteemis. Sealt leiad õigusaktid, mis on vastu võetud pärast 17. septembrit 2020. Vanemad õigusaktid on kättesaadavad siin, Tallinna õigusaktide registris.

Kasutaja  
Parool

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Laiendatud otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid, kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid õigusakte välja arvatud üksnes teisi akte muutvaid ja kehtetuks tunnistavaid õigusaktid. Otsingu vormil toodud kriteeriumite abil on võimalik otsingu tingimusi kitsendada või laiendada (kaasata tulemustesse ka ainult muutvad aktid).
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Laiendatud otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Vaksiku tänava lõik T-1 kinnisasjast moodustatava kinnisasja Tallinna linnale tasuta omandamine ning kinnisasjale valitseja määramine
Tallinna Linnavalitsus 12.06.2013 korraldus number 823
Redaktsiooni kehtivus:12.06.2013 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

KORRALDUS

Tallinn

12. juuni

2013 nr

823-k

Vaksiku tänava lõik T-1 kinnisasjast moodustatava kinnisasja Tallinna linnale tasuta omandamine ning kinnisasjale valitseja määramine

Asjaõigusseaduse § 63 lg 1 p 1, § 641, võlaõigusseaduse § 188 lg 1, kinnistusraamatuseaduse § 341 lg 1, kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 35 lg 5, Tallinna Linnavolikogu 27. novembri 1997 määrusega nr 56 kinnitatud „Linnavara valitsemise korra p-de 11 ja 12 alusel, kooskõlas Tallinna põhimääruse § 64 lg-ga 1 ning tulenevalt Tallinna Linnavalitsuse 27. veebruari 2013 korraldusest nr 247-k „Vaksiku tn 2, 4, 12, 14, 16, 18 ja 20 kinnistute detailplaneeringu vastuvõtmine Pirita linnaosas ning arvestades Malle Järve 27. septembri 2012 avaldust

1. Omandada tasutaTallinna linnale Vaksiku tn 2, 4, 12, 14, 16, 18 ja 20 kinnistutedetailplaneeringu (edaspidi detailplaneering) kohaselt Vaksikutänava lõik T-1 kinnisasjast (kinnistusregistriosa nr 5855701,katastritunnus 78402:205:3060, pindala 1799 m2, sihtotstarve transpordimaa)moodustatav transpordimaa sihtotstarbega kinnisasi (edaspidi kinnisasi)ligikaudse pindalaga 212 m2 (detailplaneeringus tähistatudpositsiooniga 5), mis on korralduse lisas oleval skeemil tähistatudviirutusega ning mis on Tallinna linnale vajalik Vaksiku tänava laiendamiseks, järgmiste tingimustega:

1.1 kinnisasja omandiüleandmise asjaõigusleping sõlmitakse 3 kuu jooksulomandatava kinnisasja maakatastris registreerimisest arvates;

1.2 kinnisasja valdusläheb Tallinna linnale üle kinnisasja omandi üleandmiseasjaõiguslepingu sõlmimisega;

1.3 kinnisasja omanikkohustub Vaksiku tänava lõik T-1 kinnisasja osa, misvõõrandatakse Tallinna linnale, kolmandatele isikutele mittevõõrandama. Nimetatud kohustuse rikkumise korral maksab kohustustrikkunud kinnisasja omanik Tallinna linnale leppetrahvi 3691 eurot;

1.4 kui kinnisasjaomanik ei ole ilmunud kinnisasja omandi üleandmise asjaõiguslepingutsõlmima 3 kuu jooksul kinnisasja maakatastris registreerimisest arvates,kohustub kohustust rikkunud kinnisasja omanik maksma Tallinna linnaleleppetrahvi 64 eurot iga tähtaega ületava päeva eest;

1.5 Tallinna linnal jakinnisasja omanikul on õigus ühepoolselt kinnisasja tasutavõõrandamise võlaõiguslikust lepingust taganeda,kui detailplaneeringut ei kehtestata 6 kuu jooksul kinnisasja tasutavõõrandamise võlaõigusliku lepingusõlmimisest arvates;

1.6 Vaksiku tänavalõik T-1 kinnisasja kohta kinnistusraamatusse kantud eelmärgeomandiõiguse üleandmise tagamiseks Andres Männiko ja MargeMänniko kasuks ei jää koormama Tallinna linnalevõõrandatavat kinnisasja;

1.7 Vaksiku tänavalõik T-1 kinnisasja koormav isiklik kasutusõigus Eesti EnergiaJaotusvõrk OÜ kasuks jääb koormama Tallinna linnalevõõrandatavat kinnisasja;

1.8 taotledaeelmärke kandmist kinnistusregistriosa nr 5855701 kolmandasse (III) jakkukinnisasja  212 m2 suuruse osa omandiõiguse üleandmisenõude tagamiseks Tallinna linna kasuks. Vaksiku tänava lõikT-1 kinnisasjast detailplaneeringu kohaste kinnisasjade moodustamiseljääb eelmärge koormama ainult Tallinna linnalevõõrandatavat kinnisasja;

1.9 kinnisasjavõõrandamisega seotud kulud (notari tasu ja riigilõiv)tasub kinnisasja omanik.

2. NõustudaVaksiku tänava lõik T-1 kinnisasja koormamisega isiklikekasutusõigustega tehnovõrkude ja -rajatiste talumiseks.

3. MäärataTallinna Kommunaalamet kinnisasja valitsejaks kinnisasja Tallinna linnaomandina kinnistusraamatusse kandmisest arvates.

4. TallinnaLinnavaraametil:

4.1 korraldadakinnisasja tasuta võõrandamise võlaõiguslikulepingu ja asjaõiguslepingu sõlmimine;

4.2 teha korraldusteatavaks Malle Järvele, Tallinna Kommunaalametile ja Pirita LinnaosaValitsusele.

5. Korraldust onvõimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082)30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

Linnasekretär

Tallinna Linnavalitsuse 12. juuni 2013

korralduse nr 823-k

LISA

Vaksiku tänava lõik T-1 kinnisasjast Tallinna linnale omandatava kinnisasja asukoha ja piiride skeem

Toomas Sepp

Linnasekretär