Tallinna linnale 2012. aastal antud riigieelarve eraldiste, lepingute alusel linnale eraldatud vahendite ja saadud annetuste V jaotus ametiasutuste lõikes ning Tallinna linna 2012. aasta eelarves liiniveoks autobussidega ja elektritranspordiga ettenähtud summade jaotuse muutmine

Tallinna Linnavalitsus 27.03.2013 korraldus number 412

Redaktsiooni kehtivus 27.03.2013 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

27. märts

2013 nr

412-k

 

 

Tallinna linnale 2012. aastal antud riigieelarve eraldiste, lepingute alusel linnale eraldatud vahendite ja saadud annetuste V jaotus ametiasutuste lõikes ning Tallinna linna 2012. aasta eelarves liiniveoks autobussidega ja elektritranspordiga ettenähtud summade jaotuse muutmine

 

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 2 ja Tallinna Linnavolikogu 15. detsembri 2011 määruse nr 44 „Tallinna linna 2012. aasta eelarve“ § 3 lg 1 ja lisa 3 alusel ning kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 27. novembri 2003 määrusega nr 59 kinnitatud „Tallinna linna eelarve koostamise, vastuvõtmise ja täitmise korra“ p-ga 5.6

 

 

 

1. Kinnitada Tallinna linnale antud riigieelarve eraldiste, lepingute alusel linnale eraldatud vahendite ja saadud annetuste jaotus ametiasutuste lõikes summas 2 418 941 ˆ vastavalt lisale 1 „Kulude eelarve“ ja lisale 2 „Investeerimistegevuse eelarve“.

2. Ametiasutustel kasutada projektide kulude eristamiseks muudest kuludest raamatupidamisarvestuses majandustehingute kirjendamisel projektikoode.

3. Suurendada Tallinna linna 2012. aasta eelarves liiniveoks autobussitranspordiga ettenähtud eelarvevahendeid 16 437 euro võrra, vähendades sama summa võrra liiniveole elektritranspordiga ette nähtud eelarvevahendeid.

4. Tallinna Linnakantseleil teha korraldus teatavaks linna ametiasutustele.

5. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär

 

 

 

Lisa 1 ja 2