Kasutaja  
Parool

AKTAL
Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Laiendatud otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid, kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid õigusakte välja arvatud üksnes teisi akte muutvaid ja kehtetuks tunnistavaid õigusaktid. Otsingu vormil toodud kriteeriumite abil on võimalik otsingu tingimusi kitsendada või laiendada (kaasata tulemustesse ka ainult muutvad aktid).
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Laiendatud otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna Linnavolikogu ja Tallinna Linnavalitsuse liikmete teenistuslähetusse saatmise kord
Tallinna Linnavolikogu 07.03.2013 määrus number 14 [RT IV, 12.03.2013, 106]
Jõustumine:01.04.2013
Redaktsiooni kehtivus:01.05.2017 - ... [RT IV, 28.04.2017, 49]
Märkus: Tallinna Linnakantselei, Tallinna Linnavolikogu Kantselei

 Redaktsioonid

REDAKTSIOON:
Tvk m 20.04.2017 nr 7 [RT IV, 28.04.2017, 7 - jõust. 01.05.2017]

 

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

MÄÄRUS

Tallinn                                                                                                  7. märts 2013 nr 14

Tallinna Linnavolikogu ja Tallinna Linnavalitsuse liikmete teenistuslähetusse saatmise kord

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 17 lõike 42 ja § 49 lõike 44 alusel ning kooskõlas Vabariigi Valitsuse 19. detsembri 2012 määrusega nr 112 „Ametniku teenistuslähetusse saatmise, lähetuskulude hüvitamise ning päevaraha maksmise tingimused ja kord ning päevaraha määr“.

§ 1.  Reguleerimisala

Määrusega kehtestatakse Tallinna Linnavolikogu (edaspidi linnavolikogu) ja Tallinna Linnavalitsuse (edaspidi linnavalitsus) liikmete teenistuslähetusse saatmise, lähetustulemuste vormistamise ja lähetuskulude hüvitamise kord.

§ 2.  Teenistuslähetus

(1) Teenistuslähetus (edaspidi lähetus) on linnavolikogu või linnavalitsuse liikme saatmine kindlaksmääratud ajavahemikuks täitma teenistusülesannet või osalema koolitusel väljaspool alalise teenistuskoha asukohta. Linnavolikogu liige saadetakse lähetusse linnavolikogu esimehe korraldusel ja linnavalitsuse liige linnapea korraldusel.

(2) Lähetust välisriiki loetakse välislähetuseks.

§ 3.  Lähetuse taotlemine

(1) Lähetuse vormistamise alus on vormikohane lähetustaotlus (edaspidi taotlus), kuhu märgitakse lähetatava nimi, ametikoht, lähetuse aeg, sihtkoht ja asutus või üritus, kuhu lähetatakse, ning ettepanek lähetuskulude hüvitamise ja päevaraha määra kohta. Kutse või muu alusmaterjali olemasolul lisatakse see taotlusele.

(2) Linnavolikogu liikme taotlus kooskõlastatakse linnavolikogu esimehega. Linnavalitsuse liikme taotlus kooskõlastatakse linnapeaga.

§ 4.  Lähetuse vormistamine

(1) Linnavolikogu ja linnavalitsuse liikme lähetusse saatmisel määratakse kindlaks lähetatava nimi, ametikoht, lähetuse aeg, sihtkoht, ülesanne ja lähetuskulude hüvitamise ulatus ning välislähetuse korral ka asutus või üritus, kuhu lähetatu suunatakse, ja päevaraha määr.

(2) Linnavolikogu esimehe ja linnapea lähetuse korral määratakse üldjuhul talle ka asendaja. 

(3) Linnavolikogu esimehe lähetuse valmistab ette ning lähetusega seotud materjale säilitab Tallinna Linnavolikogu Kantselei. Linnapea lähetuse valmistab ette ning lähetusega seotud materjale säilitab Tallinna Linnakantselei. Lähetusse saatmist võib menetleda ja materjale säilitada elektrooniliselt.

[RT IV, 28.04.2017, 7 - jõust. 01.05.2017]

§ 5.  Avansi taotlemine

(1) Lähetatul on õigus nõuda lähetusega kaasnevate kulude eeldatavas suuruses avanssi mõistliku aja jooksul enne lähetuse algust. Vormikohase avansi avalduse esitab linnvolikogu liige linnavolikogu esimehele ja linnavalitsuse liige linnsekretärile vähemalt kaks tööpäeva enne lähetuse algust.

(2) Kui lähetatu ei saa avanssi mõistliku aja jooksul, võib ta lähetusest keelduda.

§ 6.  Lähetustulemuste aruanne

(1) Linnavolikogu liige esitab linnavolikogu esimehele ja linnavalitsuse liige linnapeale viie tööpäeva jooksul pärast lähetusest saabumist lähetustulemuste aruande (edaspidi aruanne).

(2) Välislähetuse kohta esitatakse kirjalik vormikohane aruanne. Riigisisese lähetuse korral esitatakse kirjalik aruanne ainult linnavolikogu esimehe või linnapea nõudmisel.

(3) Aruandes nimetatakse lähetuse käigus toimunud olulised kohtumised ja arutusel olnud teemad, kontaktisikute andmed, lähetatu osalemine diskussioonides ja tema tehtud ettekannete või sõnavõttude teemad, edasise koostöö võimalused, kokkulepped, kaasatoodud materjalide loetelu ning nendega tutvumise võimalus jm oluline teave. Aruandele lisatakse lähetuses allakirjutatud lepingute, protokollide ning vajaduse korral muude materjalide koopiad

(4) Samal eesmärgil lähetatud mitu isikut võivad aruande esitada ühiselt.

(5) Linnavolikogu liikme aruande kinnitab linnavolikogu esimees ja linnavalitsuse liikme aruande linnapea.

(6) Aruanne koos sinna juurde kuuluva materjaliga säilitatakse vastavalt kas linnavolikogu kantseleis või linnakantseleis.

§ 7.  Lähetuskulude hüvitamine

(1) Lähetatule hüvitatakse lähetusega seotud dokumentaalselt tõendatud sõidu- ja majutuskulud ning lähetusülesande täitmisega seotud muud kulud ning makstakse välislähetuses viibimise aja eest päevaraha Vabariigi Valitsuse määrusega kehtestatud ametniku teenistuslähetusse saatmise, lähetuskulude hüvitamise ning päevaraha maksmise tingimustel ja korras vormikohase lähetuskulude õiendi alusel.

(2) Lähetuskulude õiendi ja kulusid tõendavad dokumendid esitab linnavolikogu liige linnavolikogu esimehele ja linnavalitsuse liige linnasekretärile, kes kinnitab õiendi. Kõik lähetusega seotud hüvitatavad kulud peavad olema dokumentaalselt tõendatud.

§ 8.  Lähetusdokumentide vormid

Lähetustaotluse, avansi avalduse, lähetustulemuste aruande ja lähetuskulude õiendi vormi kehtestab linnavolikogu liikmetele linnavolikogu esimees ning linnavalitsuse liikmetele linnapea.

§ 9.  Määruse jõustumine

Määrus jõustub 1. aprillil 2013.

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees