Tallinna Linnavolikogu esimehele ja aseesimehele ning Tallinna Linnavalitsuse liikmetele makstava tasu suurus ja maksmise kord

Tallinna Linnavolikogu 21.02.2013 määrus number 12
jõustumine 01.04.2013

Redaktsiooni kehtivus 03.04.2020 - ...

REDAKTSIOON:
Tvk m 26.03.2020 nr 2 [RT IV, 31.03.2020, 28 - jõust. 03.04.2020, rakendatakse alates 01.04.2020]
Tvk m 17.10.2019 nr 20 [RT IV, 29.10.2019, 1 - jõust. 01.11.2019]
Tvk m 07.12.2017 nr 22 [RT IV, 13.12.2017, 24 - jõust. 01.01.2018]
Tvk m 11.06.2015 nr 11 [RT IV, 18.06.2015, 1 - jõust. 01.08.2015]
Tvk m 20.02.2014 nr 4 [RT IV, 05.03.2014, 2 - jõust. 01.04.2014]
Tvk m 19.12.2013 nr 59 [RT IV, 29.12.2013, 17 - jõust. 01.01.2014], paragrahv 2 lõige 3 rakendatakse tagasiulatuvalt 7. novembrist 2013
Tvk m 13.06.2013 nr 42 [RT IV, 25.06.2013, 2 - jõust. 28.06.2013]

 

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

MÄÄRUS

Tallinn                                                                                                  21. veebruar 2013 nr 12

Tallinna Linnavolikogu esimehele ja aseesimehele ning Tallinna Linnavalitsuse liikmetele makstava tasu suurus ja maksmise kord

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 17 lõike 4, § 22 lg 1 p-de 19 ja 21 ning § 49 lg 42 alusel.

§ 1.  Reguleerimisala

Määrusega kehtestatakse Tallinna Linnavolikogu (edaspidi linnavolikogu) esimehele ja aseesimehele ning Tallinna Linnavalitsuse (edaspidi linnavalitsus) liikmetele makstava töötasu või hüvitise suurus ja maksmise kord.

§ 2.  Töötasu või hüvitise määramine ja maksmine

(1) Linnavolikogu esimehele ja aseesimehele ning linnavalitsuse liikmetele töötasu või hüvitise määramise otsustab linnavolikogu.

(2) Linnavolikogu võib otsustada määrata töötasu linnavolikogu esimehele või ühele aseesimehele.

(3) Kui linnavolikogu esimehele on määratud töötasu, määratakse aseesimehele hüvitis, mille suuruse otsustab linnavolikogu, lähtudes aseesimehele paragrahvis 3 ettenähtud töötasu määrast.
[RT IV, 29.12.2013, 17 - jõust. 01.01.2014], rakendatakse tagasiulatuvalt 7. novembrist 2013

(4) Kui linnavolikogu aseesimehele on määratud töötasu, määratakse esimehele hüvitis, mille suuruse otsustab linnavolikogu, lähtudes esimehele paragrahvis 3 ettenähtud töötasu määrast.
[RT IV, 29.12.2013, 17 - jõust. 01.01.2014]

(5) Kui linnavolikogu esimehele ja aseesimehele ei ole määratud töötasu, võib linnavolikogu esimehele ja aseesimehele määrata hüvitise, lähtudes vastavalt esimehele ja aseesimehele paragrahvis 3 ettenähtud töötasu määrast.
[RT IV, 29.12.2013, 17 - jõust. 01.01.2014]

(6) Linnavolikogu otsustab linnapeale ja teistele linnavalitsuse liikmetele töötasu või hüvitise määramise. Hüvitis määratakse kindla rahalise suurusena või protsendina linnavalitsuse liikme töötasu määrast.

(7) Linnavolikogu esimehele ja aseesimehele ning linnavalitsuse liikmele makstakse töötasu või hüvitist üks kord kuus ülekandega pangakontole väljamakset tegeva asutuse palgapäeval.
[RT IV, 05.03.2014, 2 - jõust. 01.04.2014]

§ 3.  Töötasu määrad

(1) Linnavolikogu esimehe ja linnapea töötasu määr on 6100 eurot kuus ning linnavolikogu aseesimehe ja abilinnapea töötasu määr on 5200 eurot kuus.

(2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud töötasu määr indekseeritakse iga aasta 1. aprillist kõrgemate riigiteenijate ametipalkade seaduses sätestatud kõrgeima palgamäära indeksiga. Peale indekseerimist loetakse järgmise aasta töötasu määraks eelmisel aastal indekseerimise tulemusel saadud töötasu määr.

(3) Tallinna linna äriühingu ja sihtasutuse nõukogu liikmeks määratud palgalisele linnavolikogu esimehele ja aseesimehele ning linnavalitsuse liikmele nõukogu liikme tasu ei maksta.

[RT IV, 29.10.2019, 1 - jõust. 01.11.2019]

§ 4.  Preemia ja toetuse määramine

(1) Linnavolikogu palgalisele esimehele või palgalisele aseesimehele ja palgalistele linnavalitsuse liikmetele makstakse linna ametiasutuste teenistujatega samadel alustel preemiat kauaaegse linnateenistuse eest, lapse sünni toetust ning matusetoetust vanema, abikaasa või lapse surma korral.

(2) Linnavolikogu palgalisele esimehele või palgalisele aseesimehele ja palgalistele linnavalitsuse liikmetele käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetamata preemia ja toetuse määramise ning selle suuruse otsustab linnavolikogu. Muud preemiat või toetust, mida makstakse kõikidele teenistujatele ühesugustel alustel, makstakse ka linnavolikogu palgalisele esimehele või palgalisele aseesimehele ja palgalistele linnavalitsuse liikmetele ilma linnavolikogu täiendava sellekohase otsuseta.

§ 5.  Hüvitise määramine

(1) Linnavolikogu palgalisele esimehele või palgalisele aseesimehele ja palgalistele linnavalitsuse liikmetele on mobiiltelefoni ametialane kasutamine limiidivaba.

(2) Linnavolikogu palgalisele esimehele või palgalisele aseesimehele ning palgalistele linnavalitsuse liikmetele võimaldatakse vajaduse korral ametiauto kasutamine.
[RT IV, 18.06.2015, 1 - jõust. 01.08.2015]

(3) Linnavolikogu palgalisele esimehele või palgalisele aseesimehele ja palgalistele linnavalitsuse liikmetele makstakse hüvitist töövõime säilitamiseks ja tervise taastamiseks linna ametiasutuste teenistujatega samadel alustel.
[RT IV, 13.12.2017, 24 - jõust. 01.01.2018]

§ 51. Rakendussäte

Määruse § 3 lõiget 2 ei rakendata ja linnavolikogu esimehe, aseesimehe ning linnavalitsuse liikmete töötasu määra ei indekseerita kõrgemate riigiteenijate ametipalkade seaduses sätestatud kõrgeima palgamäära indeksiga kuni Tallinna Linnavolikogu uue sellekohase otsuseni.

[RT IV, 31.03.2020, 28 - jõust. 03.04.2020, rakendatakse alates 01.04.2020]

§ 6.  Määruse jõustumine

Määrus jõustub 1. aprillil 2013.

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees