Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Laiendatud otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid, kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid õigusakte välja arvatud üksnes teisi akte muutvaid ja kehtetuks tunnistavaid õigusaktid. Otsingu vormil toodud kriteeriumite abil on võimalik otsingu tingimusi kitsendada või laiendada (kaasata tulemustesse ka ainult muutvad aktid).
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Laiendatud otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Seebi tn 3 katastriüksuse aadressi muutmine ja sihtotstarvete määramine Kristiine linnaosas
Tallinna Linnavalitsus 23.01.2013 korraldus number 70
Redaktsiooni kehtivus:23.01.2013 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

            23. jaanuar 2013 nr 70-k

 

 

Seebi tn 3 katastriüksuse aadressi muutmine

ja sihtotstarvete määramine Kristiine linnaosas

 

 

 

Ruumiandmete seaduse § 42, § 48 lg 1, lg 2 p 1, § 54 lg 1, § 55 lg 1, maakatastriseaduse § 18 lg 2, kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 4, Vabariigi Valitsuse 23. oktoobri 2008 määruse nr 155 „Katastriüksuse sihtotstarvete liigid ja nende määramise kord“ § 1 lg 2, § 2 lg-te 1 ja 2, § 3 lg-te 1 ja 2, § 4 p 3, § 5 p-de 1, 2, 4, 5 ning § 6 p-de 1, 2 ja 5, Vabariigi Valitsuse 20. detsembri 2007 määruse nr 251 „Aadressiandmete süsteem“ § 6 lg 3 p-de 1, 2 ja lg 6, § 9 lg 1, Tallinna Linnavolikogu 16. oktoobri 2003 määruse nr 50 „Maakatastriseaduse § 18 kohaliku omavalitsuse pädevusse antud katastriüksuste sihtotstarvete määramise delegeerimine Tallinna Linnavalitsusele“ ja Tallinna Linnavolikogu 2. juuni 2011 määruse nr 19 „Ruumiandmete seaduses sätestatud ülesannete delegeerimine Tallinna Linnavalitsusele“ alusel, kooskõlas Tallinna Linnavalitsuse 17. augusti 2011 määruse nr 99 “Tänavanimede määramine Kesklinnas ja Kristiine linnaosas“ § 1 p-ga 2 ja Tallinna Linnavolikogu 16. juuni 2011 otsusega nr 115 kehtestatud „Tondi ja Seebi tänavate ning raudtee vahelise kvartali detailplaneeringuga“ ning tulenevalt kinnistu omaniku osaühingu Endover KVB 7. detsembri 2012 taotlusest

 

 

1.    Muuta Kristiine linnaosas Seebi tn 3 katastriüksuse (kinnistusregistri registriosa nr 5642301, katastritunnus 78407:702:1390, maakasutuse sihtotstarve - ärimaa 100%) aadress ja määrata sihtotstarbed vastavalt Tondi ja Seebi tänavate ning raudtee vahelise kvartali detailplaneeringule järgnevalt:

1.1     uute moodustatavate katastriüksuste aadressid ja sihtotstarbed:

1.1.1        Seebi tn 3, vastavalt detailplaneeringu positsioonile nr 1 on maakasutuse sihtotstarve ärimaa 50% ja elamumaa 50%;

1.1.2        Tondi tänav T15, vastavalt detailplaneeringu positsioonile nr 12b on maakasutuse sihtotstarve transpordimaa 100%;

1.1.3        Kampri tänav T9, vastavalt detailplaneeringu positsioonile nr 13a on maakasutuse sihtotstarve transpordimaa 100%;

1.1.4        Kampri tänav T7, vastavalt detailplaneeringu positsioonile nr 13b on maakasutuse sihtotstarve transpordimaa 100%;

1.1.5        Seebi tn 1, vastavalt detailplaneeringu positsioonile nr 16a on maakasutuse sihtotstarve ärimaa 50% ja elamumaa 50%.

2.    Tallinna Linnaplaneerimise Ametil teha korraldus teatavaks Kristiine Linnaosa Valitsusele, Maa-ameti Tallinna katastribüroole, Häirekeskusele ja osaühingule Endover KVB.

3.    Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

Linnasekretär