Sissetulekust sõltuvate toetuste maksimaalmäärad

Tallinna Linnavalitsus 27.12.2012 määrus number 82
jõustumine 01.01.2013

Redaktsiooni kehtivus 21.01.2017 - 31.12.2017

REDAKTSIOON:
Tlv m 11.01.2017 nr 2 [RT IV, 18.01.2017, 1 - jõust. 21.01.2017]
Tlv m 09.03.2016 nr 12 [RT IV, 16.03.2016, 6 - jõust. 19.03.2016]

 

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

MÄÄRUS

 

 

 

 

 

Tallinn

27. detsember

2012 nr 82

 

 

 

 

Sissetulekust sõltuvate toetuste maksimaalmäärad ja universaaltoetuste määrad

 

 

 

 

 

 

Määrus kehtestatakse Tallinna Linnavolikogu 29. novembri 2012 määruse nr 27 „Sotsiaaltoetuste maksmise tingimused ja kord“ § 2 lg-te 1 ja 2 alusel.
[RT IV, 16.03.2016, 6 - jõust. 19.03.2016]

 

         

§ 1. Sissetulekust sõltuvate toetuste maksimaalmäärad

Sissetulekust sõltuvate toetuste maksimaalmäärad isiku kohta kalendriaastas on järgmised:

1) laps (alla 18aastane isik ja üldharidus- või kutseõppeasutuse kuni 19aastane (kaasa arvatud) õpilane) 350 eurot;

2) toimetulekutoetust saava pere laste kooliminekutoetus 32 eurot;

3) paljulapselise pere laste toetus Eesti Vabariigi aastapäevaks 39 eurot;

4) tööealine isik 250 eurot;

5) isik, kes on riikliku pensionikindlustuse seaduse mõistes vanaduspensioniealine 250 eurot.

§ 2. Universaaltoetuste määrad

Universaaltoetuste määrad eurodes on järgmised:

1) sünnitoetus 320 eurot;

2) mitmike sünnitoetus 6 392 eurot;

3) esmakordselt kooli mineva lapse toetus 320 eurot;

4) puudega lapse toetus 76.70 eurot;

5) ellusuunamise toetus 320 eurot;

6) pensionilisa, sh toetus 76.70 eurot ja soodustused 52 eurot;

7) juhtkoera pidamise toetus 660 eurot aastas.
[RT IV, 18.01.2017, 1 - jõust. 21.01.2017]

§ 3. Määruse kehtetuks tunnistamine

[Käesolevast tekstist välja jäetud.]

§ 4. Määruse jõustumine

Määrus jõustub 1. jaanuaril 2013.

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär