Sissetulekust sõltuvate toetuste maksimaalmäärad

Tallinna Linnavalitsus 27.12.2012 määrus number 82
jõustumine 01.01.2013

Redaktsiooni kehtivus 01.01.2013 - 18.03.2016

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

 

MÄÄRUS

 

 

 

 

 

Tallinn

27. detsember

2012 nr 82

 

 

 

 

Sissetulekust sõltuvate toetuste maksimaalmäärad ja universaaltoetuste määrad

 

 

 

 

 

 

Määrus kehtestatakse sotsiaalhoolekande seaduse § 23 lg 1 ja Tallinna Linnavolikogu 29. novembri 2012 määruse nr 27 „Sotsiaaltoetuste maksmise tingimused ja kord“ § 2 lg-te 1 ja 2 alusel.

 

§ 1.  Sissetulekust sõltuvate toetuste maksimaalmäärad

Sissetulekust sõltuvate toetuste maksimaalmäärad isiku kohta kalendriaastas on järgmised:

1) laps (alla 18aastane isik ja üldharidus- või kutseõppeasutuse kuni 19aastane (kaasa arvatud) õpilane) 350 eurot;

2) toimetulekutoetust saava pere laste kooliminekutoetus 32 eurot;

3) paljulapselise pere laste toetus Eesti Vabariigi aastapäevaks 39 eurot;

4) tööealine isik 250 eurot;

5) isik, kes on riikliku pensionikindlustuse seaduse mõistes vanaduspensioniealine 250 eurot.

§ 2.  Universaaltoetuste määrad

Universaaltoetuste määrad eurodes on järgmised:

1) sünnitoetus 320 eurot;

2) mitmike sünnitoetus 6 392 eurot;

3) esmakordselt kooli mineva lapse toetus 320 eurot;

4) puudega lapse toetus 76.70 eurot;

5) ellusuunamise toetus 320 eurot;

6) pensionilisa, sh toetus 76.70 eurot ja soodustused 52 eurot.

§ 3.  Määruse kehtetuks tunnistamine

Tallinna Linnavalitsuse 21. detsembri 2011 määrus nr 134 „Perekonna sissetulekust sõltuvate sotsiaaltoetuste piirmäärade ja perekonna sissetulekust mittesõltuvate sotsiaaltoetuste piirmäärade kinnitaminetunnistatakse kehtetuks.

§ 4.  Määruse jõustumine

Määrus jõustub 1. jaanuaril 2013.

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär