Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid
 
24.02.2018- ...
 
01.01.2018-23.02.2018
 
21.01.2017-31.12.2017
 
19.03.2016-20.01.2017
 
01.01.2013-18.03.2016

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Laiendatud otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid, kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid õigusakte välja arvatud üksnes teisi akte muutvaid ja kehtetuks tunnistavaid õigusaktid. Otsingu vormil toodud kriteeriumite abil on võimalik otsingu tingimusi kitsendada või laiendada (kaasata tulemustesse ka ainult muutvad aktid).
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Laiendatud otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Sissetulekust sõltuvate toetuste maksimaalmäärad
Tallinna Linnavalitsus 27.12.2012 määrus number 82 [RT IV, 09.01.2013, 43]
Jõustumine:01.01.2013
Redaktsiooni kehtivus:24.02.2018 - ... [RT IV, 21.02.2018, 27]

 Redaktsioonid

REDAKTSIOON:
Tlv m 14.02.2018 nr 15 [RT IV, 21.02.2018, 10 - jõust. 24.02.2018]
Tlv m 20.12.2017 nr 36 [RT IV, 29.12.2017, 15 - jõust. 01.01.2018]
Tlv m 11.01.2017 nr 2 [RT IV, 18.01.2017, 1 - jõust. 21.01.2017]
Tlv m 09.03.2016 nr 12 [RT IV, 16.03.2016, 6 - jõust. 19.03.2016]

 

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

MÄÄRUS

 

 

 

 

 

Tallinn

27. detsember

2012 nr 82

 

 

 

 

Sissetulekust sõltuvate toetuste maksimaalmäärad
[RT IV, 21.02.2018, 10 - jõust. 24.02.2018]

 

 

 

 

 

 

Määrus kehtestatakse Tallinna Linnavolikogu 29. novembri 2012 määruse nr 27 „Sotsiaaltoetuste maksmise tingimused ja kord“ § 2 lõike 1 alusel.
[RT IV, 21.02.2018, 10 - jõust. 24.02.2018]

 

         

§ 1. Sissetulekust sõltuvate toetuste maksimaalmäärad

Sissetulekust sõltuvate toetuste maksimaalmäärad isiku kohta kalendriaastas on järgmised:

1) laps (alla 18aastane isik ja üldharidus- või kutseõppeasutuse kuni 19aastane (kaasa arvatud) õpilane) 350 eurot;

2) toimetulekutoetust saava pere laste kooliminekutoetus 32 eurot;

3) paljulapselise pere laste toetus Eesti Vabariigi aastapäevaks 39 eurot;

4) tööealine isik 250 eurot;

5) isik, kes on riikliku pensionikindlustuse seaduse mõistes vanaduspensioniealine 250 eurot.

§ 2. Universaaltoetuste määrad

[Kehtetu - RT IV, 21.02.2018, 10 - jõust. 24.02.2018]

§ 3. Määruse kehtetuks tunnistamine

[Käesolevast tekstist välja jäetud.]

§ 4. Määruse jõustumine

Määrus jõustub 1. jaanuaril 2013.

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär