Sissetulekust sõltuvate toetuste maksimaalmäärad

Tallinna Linnavalitsus 27.12.2012 määrus number 82
jõustumine 01.01.2013

Redaktsiooni kehtivus 24.02.2018 - ...

REDAKTSIOON:
Tlv m 14.02.2018 nr 15 [RT IV, 21.02.2018, 10 - jõust. 24.02.2018]
Tlv m 20.12.2017 nr 36 [RT IV, 29.12.2017, 15 - jõust. 01.01.2018]
Tlv m 11.01.2017 nr 2 [RT IV, 18.01.2017, 1 - jõust. 21.01.2017]
Tlv m 09.03.2016 nr 12 [RT IV, 16.03.2016, 6 - jõust. 19.03.2016]

 

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

MÄÄRUS

 

 

 

 

 

Tallinn

27. detsember

2012 nr 82

 

 

 

 

Sissetulekust sõltuvate toetuste maksimaalmäärad
[RT IV, 21.02.2018, 10 - jõust. 24.02.2018]

 

 

 

 

 

 

Määrus kehtestatakse Tallinna Linnavolikogu 29. novembri 2012 määruse nr 27 „Sotsiaaltoetuste maksmise tingimused ja kord“ § 2 lõike 1 alusel.
[RT IV, 21.02.2018, 10 - jõust. 24.02.2018]

 

         

§ 1. Sissetulekust sõltuvate toetuste maksimaalmäärad

Sissetulekust sõltuvate toetuste maksimaalmäärad isiku kohta kalendriaastas on järgmised:

1) laps (alla 18aastane isik ja üldharidus- või kutseõppeasutuse kuni 19aastane (kaasa arvatud) õpilane) 350 eurot;

2) toimetulekutoetust saava pere laste kooliminekutoetus 32 eurot;

3) paljulapselise pere laste toetus Eesti Vabariigi aastapäevaks 39 eurot;

4) tööealine isik 250 eurot;

5) isik, kes on riikliku pensionikindlustuse seaduse mõistes vanaduspensioniealine 250 eurot.

§ 2. Universaaltoetuste määrad

[Kehtetu - RT IV, 21.02.2018, 10 - jõust. 24.02.2018]

§ 3. Määruse kehtetuks tunnistamine

[Käesolevast tekstist välja jäetud.]

§ 4. Määruse jõustumine

Määrus jõustub 1. jaanuaril 2013.

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär