Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Laiendatud otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid, kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid õigusakte välja arvatud üksnes teisi akte muutvaid ja kehtetuks tunnistavaid õigusaktid. Otsingu vormil toodud kriteeriumite abil on võimalik otsingu tingimusi kitsendada või laiendada (kaasata tulemustesse ka ainult muutvad aktid).
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Laiendatud otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Sissetulekust sõltuvate toetuste ja universaaltoetuste taotlemise vormid
Tallinna Linnavalitsus 19.12.2012 määrus number 77 [RT IV, 08.02.2013, 95]
Jõustumine:01.01.2013
Kehtetuks tunnistamine:07.04.2019
Redaktsiooni kehtivus:19.03.2016 - 07.04.2019 [RT IV, 16.03.2016, 62]

 Redaktsioonid

AKTI TUNNISTAB KEHTETUKS:
Tlv m 27.03.2019 nr 14 [RT IV, 04.04.2019, 18 - jõust. 07.04.2019]
REDAKTSIOON:
Tlv m 09.03.2016 nr 12 [RT IV, 16.03.2016, 6 - jõust. 19.03.2016]
Tlv m 05.02.2014 nr 11 [RT IV, 18.02.2014, 2 - jõust. 21.02.2014]

TALLINNA LINNAVALITSUS

MÄÄRUS

Tallinn 19. detsember 2012 nr 77

Sissetulekust sõltuvate toetuste ja universaaltoetuste taotlemise vormid

Määrus kehtestatakse Tallinna Linnavolikogu 29. novembri 2012 määruse nr 27 „Sotsiaaltoetuste maksmise tingimused ja kord § 2 lg 3 alusel.
[RT IV, 16.03.2016, 6 - jõust. 19.03.2016]

§ 1. Reguleerimisala

Määrusega kehtestatakse sissetulekust sõltuvate toetuste taotlemise vorm (lisa 1) ja universaaltoetuste taotlemise vorm (lisa 2).

§ 2. Määruse kehtetuks tunnistamine

[Käesolevast tekstist välja jäetud.]

§ 3. Määruse jõustumine

Määrus jõustub 1. jaanuaril 2013.

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

Linnasekretär

Tallinna Linnavalitsuse

19. detsembri 2012 määruse nr 77

“Sissetulekust sõltuvate toetuste ja universaaltoetuste taotlemise vormid“

LISA 1

Sissetulekust sõltuva toetuse taotlus

_______________________________ Linnaosa Valitsuse sotsiaalhoolekande osakonna juhatajale

Sissetulekust sõltuva toetuse taotlus

Taotleja ees- ja perekonnanimi________________________ Isikukood_______________

Registreeritud elukoht _________________________ Tel, e-post _________________________

Palun võimaldada mulle toetust ____________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

Toetus kanda _______________________________ Konto nr_____________________________

(konto omaniku ees- ja perekonnanimi või asutuse nimetus)

Perekonnaliikmete andmed

Ees- ja perekonnanimi

Sissetuleku liik

Kolme kuu netosissetulek

I

II

III

Kokku

Perekonna kolme kuu keskmine netosissetulek________

Eluasemekulud_________Elekter_________Gaas________Tel, TV, internet________

Kokku___________

Kinnitan esitatud andmete õigsust ning olen teadlik, et andmete varjamise või valeandmete esitamise korral nõutakse väljamakstud toetus tagasi.

Allkiri

Kuupäev

Täidab ametnik: Kontrollitud kolme kuu keskmine netosissetulek________________ Töötaja nimi ja allkiri Ettepanek _____________________________________________________________________ Otsus _________________________________________________________________________  Osakonna juhataja/juhataja asetäitja_______________________________    _______________ allkiri				kuupäev

Toomas Sepp

Linnasekretär

Tallinna Linnavalitsuse

5. veebruari 2014 määruse nr 11

“Tallinna Linnavalitsuse 19. detsembri 2012 määruse nr 77

„Sissetulekust sõltuvate toetuste ja universaaltoetuste taotlemise vormid“ muutmine“

LISA

Tallinna Linnavalitsuse

19. detsembri 2012 määruse nr 77

“ Sissetulekust sõltuvate toetuste ja universaaltoetuste taotlemise vormid“

LISA 2
[RT IV, 18.02.2014, 2 - jõust. 21.02.2014]

Universaaltoetuse taotlus

_______________________________ Linnaosa Valitsuse sotsiaalhoolekande osakonna juhatajale

TOETUSE TAOTLUS

TAOTLEJA

Ees- ja perekonnanimi _______________________________________________________

Isikukood_____________________________ Elukoht _______________________________

Telefon _______________________ E-posti aadress ________________________________

Laps(ed) (täidetakse sünnitoetuse, mitmike sünnitoetuse, esmakordselt kooli mineva lapse toetuse või puudega lapse toetuse taotlemise korral)

___________________________________________________________________________

(ees- ja perekonnanimi) (isikukood)

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

PALUN MÄÄRATA

o sünnitoetus

o mitmike sünnitoetus

o esmakordselt kooli mineva lapse toetus

o puudega lapse toetus

o ellusuunamise toetus

o pensionilisa*

*Taotluse allkirjastamisega annab pensionilisa taotleja nõusoleku oma isikuandmete (isikukood, pensionilisa saamise fakt) edastamiseks äriühingule (edaspidi soodustuse andja), kes Tallinna linnaga sõlmitud koostöölepingu alusel rakendab kaupade ja teenuste müügil soodustust isikutele, kes saavad pensionilisa Tallinna Linnavolikogu 29. novembri 2012 määruse nr 27 „Sotsiaaltoetuste maksmise tingimused ja kord“ alusel. Nõusolek annab soodustuse andjale õiguse kontrollida, kas taotleja on pensionilisa saaja ning kas tal on õigus saada soodustust teenuselt või kaubalt vastavalt Tallinna linna ja soodustuse andja vahel sõlmitud lepingule ning pidada arvestust taotleja saadud soodustuste üle.

Nõusoleku andjal on õigus nõusolek igal ajal tagasi võtta. Kui nõusolek võetakse tagasi, siis ei ole soodustuse andjal võimalik isikuandmeid töödelda ega kaupadelt ja teenustelt soodustust anda.

Toetus kanda __________________________________________________________________

(konto omaniku ees- ja perekonnanimi ja/või isikukood)

Konto nr__________________________________________

__________________________________ __________________________________

(kuupäev) (allkiri)

Priit Lello

Linna õigusdirektor linnasekretäri ülesannetes