Tallinna linna ja Osaühingu EUROAPTEEK vahel sõlmitava koostöölepingu projekti heakskiitmine ning volituse andmine Vahur Keldrimale

Tallinna Linnavalitsus 19.12.2012 korraldus number 1753

Redaktsiooni kehtivus 19.12.2012 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

19. detsember

2012 nr

1753-k

 

 

Tallinna linna ja Osaühingu EUROAPTEEK vahel sõlmitava koostöölepingu projekti heakskiitmine ning volituse andmine Vahur Keldrimale

 

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 10 lg 1 ja § 35 lg 5 alusel ja kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 29. novembri 2012 määruse nr 27 „Sotsiaaltoetuste maksmise tingimused ja kord“ § 18 lg-ga 1 ning tulenevalt Osaühingu EUROAPTEEK nõusolekust

 

 

1. Kiita heaks Tallinna linna ja Osaühingu EUROAPTEEK vahel sõlmitava koostöölepingu projekt (lisas).

2. Volitada ja Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuameti juhatajat Vahur Keldrimat Tallinna linna nimel alla kirjutama punktis 1 nimetatud lepingule.

3. Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuametil teha korraldus teatavaks Vahur Keldrimale ja Osaühingule EUROAPTEEK.

4. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär

 


Tallinna Linnavalitsuse 19. detsembri 2012

korralduse nr  1753-k

LISA

 

Koostööleping

 

 

Tallinna linn (edaspidi linn), asukoht Vabaduse väljak 7, 15199 Tallinn, keda esindab Tallinna Linnavalitsuse ….. 2012 korralduse nr .....-k alusel  Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuameti juhataja Vahur Keldrima

ja

Osaühing EUROAPTEEK (edaspidi Euroapteek), äriregistri kood 11036389, asukoht Ehitajate tee 148a, 13517 Tallinn, keda esindab seaduse ja põhikirja alusel juhatuse liige Eno Juul,

 

edaspidi koos pooled ja eraldi ka pool, juhindudes 8. novembril 2012 allkirjastatud heade kavatsuste protokollist, sõlmivad koostöölepingu järgmises.

1        Euroapteek koostöölepingu täitmiseks:

1.1  rakendab kaupade müügil soodustust isikutele, kes saavad 2013. aastal pensionilisa Tallinna Linnavolikogu 29. novembri 2012 määruse nr 27 „Sotsiaaltoetuste maksmise tingimused ja kord“ alusel (edaspidi pensionilisa saaja);

1.2  peab arvestust isikutele antud soodustuste üle. Pensionilisa saaja esmakordsel pöördumisel Euroapteegi müügikohta (edaspidi apteek) tuvastab pensionilisa saaja isiku ja tema õiguse saada pensionilisa (õiguse tõendamiseks esitab pensionilisa saaja linna vastava tõendi), pensionilisa saaja registreerimiseks ja järgmistel kordadel tuvastamiseks võib kasutada Tallinna ühiskaarti (kaardi triipkoodi) või isikut tõendavat dokumenti;

1.3  võtab pensionilisa saajalt esmakordsel pöördumisel kirjaliku nõusoleku (edaspidi nõusolek) tema isikuandmete töötlemiseks, säilitab nõusolekud ja esitab need nõudmisel linnale. Pärast nõusoleku saamist võib Euroapteek esitada linnale päringu isiku õiguse kohta saada soodustust;

1.4  annab igale pensionilisa saajale soodustust summas 52 eurot kalendriaastas, 4 eurot 30 senti kalendrikuus. Kalendrikuus kasutamata soodustust ei saa kasutada järgmistel kalendrikuudel, soodustust ei ole võimalik kasutada ette eelmistel kalendrikuudel;

1.5  soodustuse andmiseks kasutab kauba hinna vähendamist 5 kuni 10% igalt ostult, kuid mitte rohkem kui 4 euro 30 sendi ulatuses kalendrikuus;

1.6  annab soodustust kõigis oma apteekides üle Eesti;

1.7  rakendab soodustust kõigilt apteegis müüdavatelt kaupadelt, välja arvatud soodusretseptiga müüdavatelt ravimitelt;

1.8  tagab tehnilised lahendused isikute kasutatud soodustuste üle arvestuse pidamiseks, et oleks võimalik kontrollida p-des 1.4 ja 1.5 nimetatud tingimuste täitmist;

1.9  tegutseb lepingut täites omal riisikol, kattes apteegikaupade soodustingimistel müügi kulu oma vahenditest;

1.10          jagab soodustuse andmise kohta infot, kasutades oma infovoldikuid ja muid reklaamikanaleid, kooskõlastab trükised eelnevalt linnaga;

1.11          täidab koostöölepingut tasu saamata, õiguseta nõuda linnalt tasu ühegi ülesande täitmise eest ega ülesannete täitmisega olemuslikult kaasnevate, lepingus nimetamata toimingute tegemise eest;

1.12          kohustub lepingu täitmiseks saadud andmeid kasutama üksnes lepingust tuleneva ülesande täitmiseks ning vastutab andmete töötlemise nõuete rikkumise eest.

2        Linn koostöölepingu täitmiseks:

2.1  pakub x-tee teenust, mis võimaldab Euroapteegil kontrollida soodustuse saamiseks apteeki pöördunud ja isikuandmete töötlemiseks loa andnud isiku pensionilisa saamise õigust;

2.2  isikute kohta, kellele pensionilisa määratakse 2013. aastal, teeb andmed kontrollimiseks ja soodustuse andmiseks kättesaadavaks pensionilisa määramise kuule (sünnipäevakuule) järgneva kalendrikuu esimesel päeval. Kontrollitavad andmed on sisendina isikukood ja väljundina jah/ei, kus „jah“ tähendab, et isik on pensionilisa saaja;

2.3   võib igal ajal kontrollida isikute nõusolekute olemasolu;

2.4  jagab soodustuse saamise õiguse kohta teavet Tallinna veebilehel, Tallinna Televisioonis, linnaosade lehtedes ning ajalehtedes Pealinn ja Còîëèöa;

2.5  nõustab soodustuse andmisega seotud küsimustes linnaosade valitsuste sotsiaalhoolekande osakondi.

3        Linn täidab punktide 2.1 ja 2.2 ülesandeid Tallinna Linnakantselei infotehnoloogia teenistuse kaudu ning teisi ülesandeid Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuameti kaudu.

4        Apteegikaupade soodustingimustel müügi periood on 1. jaanuarist kui 31. detsembrini 2013.

5        Kumbki pool võib lepingu igal ajal üles öelda, kui ilmneb, et kõiki asjaolusid arvesse võttes ja mõlema poole huve kaaludes ei või oodata, et lepingut üles öelda sooviv pool jätkaks lepingu täitmist lepingu tähtaja möödumiseni. Lepingut üles ütlev pool peab teatama teisele poolele soovist leping üles öelda vähemalt 60 päeva ette. Linn võib lepingu etteteatamistähtaega järgimata üles öelda, kui selle tingivad riigi tehtud ettekirjutused.

6        Lepingu täitmisel tekkivad erimeelsused lahendatakse läbirääkimiste käigus. Kui kokkulepet ei saavutata, on lepingu pooltel õigus pöörduda Harju Maakohtusse.

7        Poolte kontaktisikud lepingu täitmisel on:

7.1  Osaühing EUROAPTEEK: ……………………tel………….., e-mail………….

7.2  Tallinna linn: Mari Roots, Tallinna Linnakantselei IT teenistuse IT süsteemide ja tehnilise arengu osakonna juhataja, tel 640 4330, e-mail Mari.Roots@tallinnlv.ee, Tarmo Kurves, Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuameti hoolekandeosakonna juhataja, tel 6457803, e-mail Tarmo.Kurves@tallinnlv.ee.

8        Leping jõustub allakirjutamisest.

allkirjastatud digitaalselt                                                            allkirjastatud digitaalselt                                                 Vahur Keldrima                                                                           Eno Juul

 

 

Toomas Sepp

Linnasekretär