Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

AKTAL
Seosed
Redaktsioonid
 
01.01.2020- ...
 
01.01.2019-31.12.2019
 
01.04.2018-31.12.2018
 
19.02.2018-31.03.2018
 
01.01.2017-19.02.2018
 
07.03.2016-31.12.2016
 
30.05.2014-06.03.2016
 
01.01.2013-29.05.2014

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Laiendatud otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid, kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid õigusakte välja arvatud üksnes teisi akte muutvaid ja kehtetuks tunnistavaid õigusaktid. Otsingu vormil toodud kriteeriumite abil on võimalik otsingu tingimusi kitsendada või laiendada (kaasata tulemustesse ka ainult muutvad aktid).
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Laiendatud otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Sotsiaaltoetuste maksmise tingimused ja kord
Tallinna Linnavolikogu 29.11.2012 määrus number 27 [RT IV, 08.01.2013, 5]
Jõustumine:01.01.2013
Redaktsiooni kehtivus:01.04.2018 - 31.12.2018 [RT IV, 16.02.2018, 37]

 Redaktsioonid

REDAKTSIOON:
Tvk m 08.02.2018 nr 2 [RT IV, 16.02.2018, 3 - jõust. 19.02.2018], osaliselt 01.04.2018
Tvk m 08.02.2018 nr 2 [RT IV, 16.02.2018, 3 - jõust. 19.02.2018]
Tvk m 15.12.2016 nr 27 [RT IV, 21.12.2016, 17 - jõust. 01.01.2017]
Tvk m 25.02.2016 nr 10 [RT IV, 04.03.2016, 2 - jõust. 07.03.2016]
Tvk m 15.05.2014 nr 9 [RT IV, 27.05.2014, 1 - jõust. 30.05.2014]

 

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

 

MÄÄRUS

 

 

Tallinn

29. november 2012 nr 27

 

 

Sotsiaaltoetuste maksmise tingimused ja kord

 

 

 

Määrus kehtestatakse sotsiaalhoolekande seaduse § 14 alusel.
[RT IV, 16.02.2018, 3 - jõust. 19.02.2018]

 

 

     

1. peatükk
ÜLDSÄTTED

§ 1.  Reguleerimisala

(1) Määrusega kehtestatakse Tallinna linna elanikele linna eelarve vahenditest makstavate sotsiaaltoetuste (edaspidi toetus) taotlemise, määramise ja maksmise tingimused ja kord.

(2) Toetused jagunevad sissetulekust sõltuvateks toetusteks ja universaaltoetusteks. Sissetulekust sõltuvaid toetusi makstakse linnaelanike toimetulekuraskuste leevendamiseks ja universaaltoetusi linnaelanikuks olemise väärtustamiseks.

(3) [Kehtetu - RT IV, 16.02.2018, 3 - jõust. 01.04.2018]

§ 2.  Toetuste sihtrühmad, maksimaalmäärad ja määrad

(1) Tallinna Linnavalitsus (edaspidi linnavalitsus) kehtestab sissetulekust sõltuvate toetuste maksimaalmäärad kalendriaastaks:

1) lapsele (alla 18aastane isik ja üldharidus- või kutseõppeasutuse kuni 19aastane (kaasa arvatud) õpilane), sh maksimaalmäär toimetulekutoetust saava pere laste kooliminekutoetusele ja paljulapselise pere laste toetusele Eesti Vabariigi aastapäevaks;

2) tööealisele isikule;

3) isikule, kes on riikliku pensionikindlustuse seaduse mõistes vanaduspensioniealine.

(2) Linnavalitsus kehtestab universaaltoetuste määrad.

(3) Linnavalitsus kehtestab sissetulekust sõltuvate toetuste ja universaaltoetuste taotlemise vormid.

2. peatükk
 SISSETULEKUST SÕLTUVAD TOETUSED

§ 3.  Sissetulekust sõltuvad toetused

Sissetulekust sõltuvaid toetusi makstakse:

1) toimetuleku tagamiseks;

2) tervise säilitamise ja taastamisega (taastus- ja hooldusravi, retseptiravimid, vaktsineerimine jms) ja abivahendite soetamisega seotud kulutuste osaliseks hüvitamiseks;

3) õnnetusjuhtumite ja muude erakorraliste juhtumitega seotud väljaminekute osaliseks hüvitamiseks;

4) lapse hariduse ning huvi- ja sporditegevusega seotud kulutuste osaliseks hüvitamiseks;

5) paljulapselise pere lastele Eesti Vabariigi aastapäevaks;

6) toimetulekutoetust saava pere lastele kooliminekul.

§ 4.  Õigustatud isikud

Toetusi määratakse isikutele, kelle:

1) elukohana on rahvastikuregistrisse kantud Tallinna linn;

2) perekonna netosissetulek esimese pereliikme kohta on väiksem kehtivast töötasu alammäärast kuus ja iga järgmise pereliikme kohta väiksem kui 80% kehtivast töötasu alammäärast kuus.

§ 5.  Toetuse taotlemine

(1) Taotlus esitatakse rahvastikuregistri andmetel elukohajärgse linnaosa valitsuse sotsiaalhoolekande osakonnale (edaspidi sotsiaalhoolekande osakond). Taotluses põhjendatakse toetuse vajadust, v.a § 3 punktides 5 ja 6 nimetatud juhtudel.

(2) Kui toetust taotletakse esimest korda, lisatakse taotlusele andmed taotleja ja tema perekonnaliikmete omandis oleva(te) kinnisasja(de) ning sõiduki(te), väärtpaberite ja muu vallasvara kohta.

(3) Sotsiaalhoolekande osakonna töötajal on õigus toetuse vajaduse hindamiseks:

1) nõuda taotlejalt sissetulekut tõendavaid dokumente, sh väljavõtteid taotleja ja tema perekonnaliikmete pangakontodest, vara kasutamise lepinguid ja muid otsustamiseks vajalikke lisaandmeid ja dokumente, sh kulutusi põhjendavaid dokumente;

2) teha kodukülastusi;

3) saada andmeid teistelt füüsilistelt ja juriidilistelt isikutelt;

4) nõuda õnnetusjuhtumite ja muude erakorraliste juhtumite korral Päästeameti või Politsei- ja Piirivalveameti kirjalikku tõendit.

(4) Taotlejat informeeritakse lisadokumentide esitamise vajalikkusest taotluse vastuvõtmisel või kümne tööpäeva jooksul pärast taotluse vastuvõtmist.

(5) Taotlus, millele ei ole kümne tööpäeva jooksul selle esitamisest või teate saamisest esitatud otsustamiseks vajalikke lisadokumente, võidakse jätta läbi vaatamata.

(6) Toetust on õigus taotleda kolme kuu jooksul pärast nende kulutuste tegemist, milleks toetust taotletakse, või pärast sündmust, mille korral toetust makstakse.

§ 6.  Sissetuleku arvestamine

(1) Perekonna sissetulek arvestatakse taotlusele eelnenud kolme kuu keskmise netosissetuleku järgi.

(2) Perekonna sissetuleku hulka arvestatakse ka taotlejast eraldi elava perekonnaliikme sissetulekud juhul, kui ta on taotlejaga või taotlejaga koos elava perekonnaliikmega abielus või on perekonnaseaduse järgi kohustatud ülal pidama taotleja või taotlejaga koos elava perekonnaliikme alaealisi lapsi.

(3) Perekonna sissetuleku hulka ei arvata riigi- ja linnaeelarve vahenditest makstavaid ühekordseid sotsiaaltoetusi.

§ 7.  Toetuse määramise tingimused

(1) Toetuse ja selle suuruse määramisel arvestatakse taotleja konkreetset vajadust, v.a § 3 punktides 5 ja 6 nimetatud juhtudel, linna eelarves kalendriaastaks toetuste maksmiseks ette nähtud vahendite kogumahtu, toetuste maksimaalmäära ning taotleja ja tema perekonnaliikmete sissetulekut, varanduslikku seisu ja eluasemekulusid. Toetuse suurus sõltub ka õigusjärgsete ülalpidajate sissetulekust.

(2) Toimetulekutoetust saava pere laste kooliminekutoetus määratakse üldharidus- või kutseõppeasutuse kuni 19aastasele (kaasa arvatud) õpilasele tingimusel, et pere on saanud toimetulekutoetust jooksval kalendriaastal. Toetust ei maksta esmakordselt kooli mineva lapse toetust saanud lapsele.

(3) Toetus Eesti Vabariigi aastapäevaks määratakse paljulapseliste (kolm ja enam last) perede lastele.

§ 8.  Sotsiaalhoolekande komisjon

Sotsiaalhoolekande komisjoni ettepanekul on sotsiaalhoolekande osakonna juhatajal või tema asetäitjal õigus:

1) määrata õnnetusjuhtumite, matuste ja muude ettenägemata asjaolude korral toetus perele, kelle sissetulek on § 4 punktis 2 kindlaks määratust suurem;

2) määrata toetust maksimaalmäära ületavas summas;

3) määrata toetust sotsiaalhoolekande osakonna töötaja põhjendatud ettepanekul ilma abivajaja taotluseta.

§ 9.  Toetuse määramine

(1) Otsuse toetuse määramise või mittemääramise kohta teeb sotsiaalhoolekande osakonna juhataja või tema asetäitja kümne tööpäeva jooksul alates toetuse taotlemiseks vajaliku viimase dokumendi saamise päevast või dokumendi esitamise tähtpäevast.

(2) Otsuses märgitakse:

1) otsuse tegemise kuupäev;

2) toetuse suurus;

3) otsuse teinud (ameti)isiku nimi, ametikoht ja allkiri.

(3) Toetuse määramisest võib keelduda juhul, kui esineb vähemalt üks järgmistest asjaoludest:

1) taotluses on andmeid varjatud või on esitatud ebaõigeid andmeid;

2) taotleja ei võimalda taotluse asjaolusid kontrollida;

3) taotleja või tema perekonna omandis või kasutuses olevate vahendite abil on võimalik tagada tema või perekonna toimetulek;

4) taotleja või tema perekonnaliige on töövõimeline 18aastane kuni vanaduspensioniealine isik, kes ei tööta ega õpi ning on rohkem kui ühel korral ilma mõjuva põhjuseta keeldunud osalemast tööturuteenuses või linnavalitsuse korraldatavas iseseisvale toimetulekule suunatud sotsiaalteenuses;

5) toetusevajadust on võimalik või otstarbekas katta teenuste või muu abiga;

6) toetusevajaduse katavad riiklikud või linna toetused ja teenused.

(4) Põhjendatud otsus toetuse määramisest keeldumise kohta tehakse taotlejale kirjalikult teatavaks viie tööpäeva jooksul arvates otsuse tegemise päevast.

§ 10.  Toetuse maksmine

Toetus kantakse kümne tööpäeva jooksul pärast toetuse määramist taotleja näidatud pangakontole. Erandjuhul võib toetuse maksta välja postiasutuse kaudu või üle kanda teenust osutava isiku või asutuse pangakontole.

3. peatükk
UNIVERSAALTOETUSED

§ 11.  Universaaltoetused

Universaaltoetused on:

1) sünnitoetus;

2) mitmike sünnitoetus;

3) esmakordselt kooli mineva lapse toetus;

4) puudega lapse toetus;

5) ellusuunamise toetus;

6) pensionilisa;

7) juhtkoera pidamise toetus;
[RT IV, 21.12.2016, 17 - jõust. 01.01.2017]

8) matusetoetus;
[RT IV, 16.02.2018, 3 - jõust. 19.02.2018]

9) hoolduspere toetus;
[RT IV, 16.02.2018, 3 - jõust. 19.02.2018]

10) asendushooldusteenuse kasutaja toetus.
[RT IV, 16.02.2018, 3 - jõust. 19.02.2018]

§ 12.  Toetuse taotlemine

(1) Sünnitoetuse ja mitmike sünnitoetuse taotlus esitatakse Tallinna Perekonnaseisuametile.
[RT IV, 16.02.2018, 3 - jõust. 01.04.2018]

(2) Esmakordselt kooli mineva lapse toetuse, puudega lapse toetuse, ellusuunamise toetuse, pensionilisa ja juhtkoera pidamise toetuse taotlus esitatakse toetuse saamise õigusega isiku elukoha järgse linnaosa valitsuse sotsiaalhoolekande osakonnale.
[RT IV, 16.02.2018, 3 - jõust. 19.02.2018]

(3) Matusetoetuse vormikohane taotlus esitatakse kirjalikult, digitaalallkirjaga kinnitatult või avalike teenuste infosüsteemi kaudu. Matusetoetuse taotlus esitatakse surnu rahvastikuregistrisse kantud viimase elukoha järgse linnaosa valitsuse sotsiaalhoolekande osakonnale või Tallinna Perekonnaseisuametile koos surma registreerimisega.
[RT IV, 16.02.2018, 3 - jõust. 19.02.2018]

§ 13.  Sünnitoetus

(1) Sünnitoetus määratakse lapse vanemale tingimusel, et

1) lapse mõlemad vanemad või üksikvanem on rahvastikuregistri andmetel Tallinna linna elanik(ud) enne lapse sündi ja vähemalt üks lapse vanematest või üksikvanem on rahvastikuregistri andmetel elanud Tallinnas vähemalt aasta vahetult enne lapse sündi,

2)  [Kehtetu - RT IV, 16.02.2018, 3 - jõust. 19.02.2018]

3) laps on rahvastikuregistri andmetel Tallinna linna elanik sünnist alates ja elab toetuse taotlejaga ühel aadressil.

(2) Sünnitoetuse taotluse võib esitada kuue kuu jooksul lapse sündimise päevast arvates.

(3) Sünnitoetus makstakse kahes osas:

1) 50% toetusest pärast lapse sündi;

2) 50% toetusest pärast lapse aastaseks saamist tingimusel, et laps ja tema vanemad või üksikvanem on rahvastikuregistri andmetel katkematult olnud Tallinna linna elanikud alates lapse sünnist kuni lapse aastaseks saamiseni.

(4) Sünnitoetusele on õigus ka lapsendajal, lapse eestkostjal või lapse perekonnas hooldajal (edaspidi hooldaja). Lapsendajal ja eestkostjal on õigus taotleda toetust kuue kuu jooksul pärast kohtulahendi jõustumist ja hooldajal pärast lapse perekonnas hooldamise lepingu sõlmimist tingimusel, et laps ei ole kohtulahendi jõustumise või lepingu sõlmimise ajal vanem kui üks aasta ja kuus kuud. Hooldaja ei pea rahvastikuregistri andmetel olema Tallinna linna elanik.

§ 14.  Mitmike sünnitoetus

(1) Mitmike sünnitoetus määratakse perele, kus on sündinud mitmikud (kolm või enam last) samadel tingimustel, mis on esitatud § 13 lõigetes 1, 2 ja 4.

(2) Mitmike sünnitoetuse saanud vanemale või § 13 lõikes 4 nimetatud isikule ei maksta §s 13 nimetatud sünnitoetust.

§ 15.  Esmakordselt kooli mineva lapse toetus

(1) Esmakordselt kooli mineva lapse toetus määratakse lapse vanemale, eestkostjale või hooldajale tingimusel, et

1)  vähemalt üks lapse vanematest on rahvastikuregistri andmetel elanud Tallinnas vähemalt aasta vahetult enne lapse kooliminekut,

2) laps on rahvastikuregistri andmetel Tallinna linna elanik ja elab rahvastikuregistri andmetel toetuse taotlejaga ühel aadressil ning

3) laps on arvatud Tallinna kooli õpilaste nimekirja.

(2) Esmakordselt kooli mineva lapse toetuse taotluse võib esitada kolme kuu jooksul alates õppeaasta algusest.

(3) Esmakordselt kooli mineva lapse toetus makstakse kahes osas:

1) 50% toetusest lapse kooliminekul;

2) 50% toetusest juunikuus pärast esimese klassi lõpetamist tingimusel, et toetuse taotleja ja laps on rahvastikuregistri andmetel katkematult olnud Tallinna linna elanikud ja laps õpib Tallinna koolis.

§ 16.  Puudega lapse toetus

(1) Puudega lapse toetus määratakse lapse vanemale, eestkostjale või hooldajale tingimusel, et

1) taotleja on rahvastikuregistri andmetel Tallinna linna elanik vähemalt aasta enne toetuse taotlemise aasta 1. jaanuari,

2) taotleja elab rahvastikuregistri andmetel lapsega ühel aadressil,

3) lapsele ei ole määratud töövõimetuspensioni või tal ei ole tuvastatud puuduvat või osalist töövõimet ja
[RT IV, 21.12.2016, 17 - jõust. 01.01.2017]

4) lapsel on tuvastatud puude raskusaste.

(2) Hooldajal on õigus taotleda puudega lapse toetust ka juhul, kui ta rahvastikuregistri andmetel elab väljaspool Tallinna linna ja laps on Tallinna linna elanik.

(3) Puudega lapse toetust makstakse üks kord kalendriaastas.

§ 17.  Ellusuunamise toetus

(1) Ellusuunamise toetus määratakse täisealisele isikule, kes on rahvastikuregistri andmetel Tallinna linna elanik, kui lõpeb talle asendushooldusteenuse või järelhooldusteenuse osutamise leping või talle alaealisena määratud eestkoste.
[RT IV, 16.02.2018, 3 - jõust. 19.02.2018]

(2) Ellusuunamise toetust on õigus maksta osade kaupa maksimaalselt kuue kuu jooksul.

§ 18.  Pensionilisa

(1) Pensionilisa koosneb toetusest ja soodustustest (edaspidi toetus või soodustused).

(2) Toetus määratakse riikliku pensionikindlustuse seaduse alusel määratud vanadus- või töövõimetuspensioni saajale või rahva- või toitjakaotuspensioni täisealisele saajale või töövõimetoetuse seaduse alusel tuvastatud osalise või puuduva töövõimega isikule tingimusel, et 
[RT IV, 21.12.2016, 17 - jõust. 01.01.2017]

1)  taotleja on taotluse esitamise ajaks olnud rahvastikuregistri andmetel Tallinna linna elanik katkematult alates toetuse taotlemise aastale eelneva aasta 1. jaanuarist ja
[RT IV, 27.05.2014, 1 - jõust. 30.05.2014]

2) taotleja andmed on kantud riiklikku pensionikindlustuse registrisse, sotsiaalkaitse infosüsteemi või töövõime hindamise ja töövõimetoetuse andmekogusse.
[RT IV, 21.12.2016, 17 - jõust. 01.01.2017]

(3) Toetuse taotlus tuleb esitada isiku sünnikuule eelneval kahel kuul või sünnikuul:
[RT IV, 16.02.2018, 3 - jõust. 01.04.2018]

1) isikul, kes taotleb toetust esimest korda;

2) isikul, kellele toetuse maksmine on lõppenud põhjusel, et ta ei vasta toetuse saamise tingimustele. 
[RT IV, 27.05.2014, 1 - jõust. 30.05.2014]

(4) Toetust makstakse üks kord aastas taotleja sünnikuule eelneva kuu viimasel nädalal. Toetust makstakse alates käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud pensioni määramise või osalise või puuduva töövõime tuvastamise kalendriaastale järgnevast kalendriaastast alates järgmistel tingimustel:
[RT IV, 16.02.2018, 3 - jõust. 19.02.2018]

1) toetuse saaja on rahvastikuregistri andmetel olnud Tallinna linna elanik katkematult alates toetuse taotlemisest ning
[RT IV, 21.12.2016, 17 - jõust. 01.01.2017]

2) toetuse saaja on riiklikus pensionikindlustuse registris või sotsiaalkaitse infosüsteemis märgitud käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud pensioni saajaks või töövõime hindamise ja töövõimetoetuse andmekogus puuduva või osalise töövõimega isikuks.
[RT IV, 21.12.2016, 17 - jõust. 01.01.2017]

(5) Soodustusi saab toetuse saaja kasutada kalendriaasta jooksul. Isikule, kellele määratakse toetus esimest korda, hakkavad soodustused kehtima alates toetuse määramise kalendrikuule järgnevast kalendrikuust. Soodustuste saamiseks pöördumisel annab isik nõusoleku oma isikuandmete töötlemiseks.

(6) Toetust ei maksta ja soodustusi ei anta isikule, kes viibib ööpäevaringsel hoolekandeteenusel ja kelle eest Tallinna linn täielikult või osaliselt tasub hoolduskulusid.

§ 181. Juhtkoera pidamise toetus

(1) Toetus määratakse nägemisfunktsiooni häirega isikule järgmistel tingimustel:

1) ta on rahvastikuregistri andmetel Tallinna linna elanik ja

2) sotsiaalkindlustusamet on tuvastanud tal raske või sügava puude ja

3) ta kasutab igapäevaseks liikumiseks spetsiaalse väljaõppe saanud juhtkoera.

(2) Toetuse taotluses märgitakse toetuse taotlemise asjaolud ja koos taotlusega esitatakse dokumendid, mis tõendavad juhtkoera kasutamist ja juhtkoera väljaõpet. Taotluse esitamisega kohustub isik teavitama sotsiaalhoolekande osakonda viivitamata sellest, kui ta loobub juhtkoera kasutamisest.

(3) Toetust makstakse ühe kalendriaasta jooksul alates toetuse taotluse esitamisest üks kord kvartalis toetuse ühes neljandikus määras.
[RT IV, 21.12.2016, 17 - jõust. 01.01.2017]

§ 182. Matusetoetus

(1) Matusetoetus määratakse, kui surnu viimane elukoht rahvastikuregistri andmetel on Tallinna linn. Matusetoetust makstakse üks kord matuse kohta seda korraldavale füüsilisele isikule.

(2) Matusetoetuse taotlusi menetleb ja matusetoetust määrab sotsiaalhoolekande osakond.

(3) Matusetoetuse taotluse võib esitada kolme kuu jooksul surmapäevast arvates.

(4) Taotluse esitamisega kinnitab taotleja, et katab matuse korraldamise kulud.

(5) Kui toetuse taotleja ei ole surnu sugulane või tema elukoht rahvastikuregistri andmetel ei ole sama surnu viimase elukohaga, märgitakse taotluses taotleja seos surnuga. Sotsiaalhoolekande osakonnal ja perekonnaseisuametil on õigus nõuda matuse korraldamise kulude kohta tõendeid.

(6) Matusetoetus makstakse kümne tööpäeva jooksul nõuetekohase taotluse või nõutud dokumendi esitamisest.
[RT IV, 16.02.2018, 3 - jõust. 19.02.2018]

§ 183. Hoolduspere toetus

(1) Hoolduspere toetust makstakse isikule, kellel on linnaosa valitsusega sõlmitud leping:

1) hooldusperes asendushooldusteenuse osutamiseks või

2) hooldusperes järelhooldusteenuse osutamiseks.

(2) Hoolduspere toetuse liigid on:

1) hooldusperes asendushooldusteenuse kasutaja isiklike kulude toetus;

2) hooldusperes järelhooldusteenuse kasutaja isiklike kulude toetus;

3) hoolduspere vanema toetus.

(3) Hoolduspere toetust makstakse alates asendushooldusteenuse või järelhooldusteenuse osutamise algusest üks kord kalendrikuus.
[RT IV, 16.02.2018, 3 - jõust. 19.02.2018]

§ 184. Asendushooldusteenuse kasutaja toetus

(1) Asendushooldusteenuse kasutaja toetust makstakse vähemalt seitsmeaastasele isikule, kellele:

1) hooldusperes asendushooldusteenuse osutamiseks on linnaosa valitsuse ja hoolduspere vanema vahel sõlmitud leping;

2) perekodus või asenduskodus asendushooldusteenuse osutamiseks on linnaosa valitsuse ja asendushooldusteenuse osutaja vahel sõlmitud leping. “

(2) Asendushooldusteenuse kasutaja toetusele kehtestatakse kaks määra:

1) kuni 12-aastasele (k.a);

2) 13-aastasele ja vanemale.

(3) Asendushooldusteenuse kasutaja toetust makstakse alates asendushooldusteenuse kasutamise algusest või asendushooldusteenuse kasutaja seitsmeaastaseks saamisest üks kord kalendrikuus.
[RT IV, 16.02.2018, 3 - jõust. 01.04.2018]

§ 19.  Toetuse maksmine või maksmisest keeldumine

(1) Toetuse määramise otsust ei vormistata kirjalikult ja toetus kantakse taotleja näidatud pangakontole. Erandjuhul võib toetuse maksta välja postiasutuse kaudu.

(2) Kui toetuse saamise tingimused ei ole täidetud, teeb toetuse määramisest keeldumise otsuse sünnitoetuse või mitmike sünnitoetuse taotlemisel perekonnaseisuameti juhataja või tema asetäitja, esmakordselt kooli mineva lapse toetuse, puudega lapse toetuse, ellusuunamise toetuse, pensionilisa, juhtkoera pidamise toetuse ja matusetoetuse taotlemisel sotsiaalhoolekande osakonna juhataja või tema asetäitja. Otsus tehakse kümne tööpäeva jooksul taotluse või nõutud lisadokumentide esitamise päevast või nende esitamiseks antud tähtpäeva saabumisest. Otsus tehakse taotlejale teatavaks taotluses märgitud viisil.
[RT IV, 16.02.2018, 3 - jõust. 01.04.2018]

4. peatükk
LÕPPSÄTTED

§ 191. Rakendussäte

(1) Kui töövõimetuspensioni saajana pensionilisa saaval isikul tekib õigus saada pensionilisa osalise või puuduva töövõimega isikuna, jätkatakse toetuse maksmist ja soodustuste andmist.

(2) Isikule, kes esitab pensionilisa taotluse pärast sünnikuule eelneva kuu 20. kuupäeva või sünnikuul, makstakse taotlemise aastal pensionilisa sünnikuul või sünnikuule järgneval kuul.

(3) Matusetoetust makstakse tagasiulatuvalt 1. jaanuarist 2018 kuni määruse jõustumiseni surnud isikute matmise korraldamise eest, kui toetuse taotlus esitatakse kolme kuu jooksul määruse jõustumisest.

(4) Hoolduspere toetust makstakse tagasiulatuvalt:

1) 1. jaanuarist 2018 isikutele, kellel on kuni 1. jaanuarini 2018 kehtinud sotsiaalhoolekande seaduse redaktsiooni kohaselt linnaosa valitsusega sõlmitud perekonnas hooldamise leping;

2) alates teenuse osutamise kuust isikutele, kellega linnaosa valitsus on sõlminud hooldusperes asendushooldusteenuse või järelhooldusteenuse osutamise lepingu.

(5) Sünnitoetuse ja mitmike sünnitoetuse taotlusi menetletakse taotluse esitamise ajal kehtinud regulatsiooni kohaselt.
[RT IV, 16.02.2018, 3 - jõust. 19.02.2018]

§ 20.  Toetuse tagastamine

[Kehtetu - RT IV, 04.03.2016, 2 - jõust. 07.03.2016]

§ 21.  Vaidluse lahendamine

[Kehtetu - RT IV, 04.03.2016, 2 - jõust. 07.03.2016]

§ 22.  Määruse kehtetuks tunnistamine

[Käesolevast tekstist välja jäetud.]

§ 23.  Määruse jõustumine

Määrus jõustub 1. jaanuaril 2013.

 

 

 

 

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees