Alates 2020. aasta sügisest luuakse Tallinna õigusakte Teele infosüsteemis. Sealt leiad õigusaktid, mis on vastu võetud pärast 17. septembrit 2020. Vanemad õigusaktid on kättesaadavad siin, Tallinna õigusaktide registris.

Kasutaja  
Parool

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Laiendatud otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid, kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid õigusakte välja arvatud üksnes teisi akte muutvaid ja kehtetuks tunnistavaid õigusaktid. Otsingu vormil toodud kriteeriumite abil on võimalik otsingu tingimusi kitsendada või laiendada (kaasata tulemustesse ka ainult muutvad aktid).
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Laiendatud otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna linna ja Esmar Vesi OÜ vahel sõlmitava teenuslepingu projekti heakskiitmine ja volituse andmine Kairi Tenistele
Tallinna Linnavalitsus 28.06.2012 korraldus number 1025
Redaktsiooni kehtivus:28.06.2012 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

28. juuni

2012 nr

1025-k

 

 

Tallinna linna ja Esmar Vesi OÜ vahel sõlmitava teenuslepingu projekti heakskiitmine ja volituse andmine Kairi Tenistele

 

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 10 lg 1, § 30 lg 1 p 3 ja § 35 lg 5, ühisveevärgi ja ‑kanalisatsiooni seaduse § 10 lg 1 alusel ja kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 14. juuni 2012 otsusega nr 91 Vee-ettevõtja määramine Tallinna ühisveevarustuse ja –kanalisatsiooni Mähe ja Aegna saare tegevuspiirkondades

 

 

1. Kiita heaks juurdelisatud Tallinna linna ja Esmar Vesi OÜ vahel sõlmitava teenuslepingu projekt.

2. Volitada Tallinna Ettevõtlusameti juhataja Kairi Tenistet Tallinna linna nimel alla kirjutama punktis 1 nimetatud lepingule.

3. Tallinna Linnakantseleil teha korraldus teatavaks Tallinna Ettevõtlusametile, Tallinna Kommunaalametile, Esmar Vesi OÜ-le ning Kairi Tenistele.

4. Tunnistada kehtetuks Tallinna Linnavalitsuse 6. aprilli 2005 korraldus nr 633-k „Volituse andmine Kairi Tenistele“.

5. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Priit Lello

Linna õigusdirektor linnasekretäri

ülesannetes

 

 

 


Tallinna Linnavalitsuse 28. juuni 2012

korralduse nr 1025-k

LISA

 

Teenusleping

 

 

 

Tallinna linn (edaspidi Linn), asukohaga Vabaduse väljak 7, 15199 Tallinn, keda esindab Tallinna Linnavalitsuse ......................... 2012 korralduse nr............ alusel Tallinna Ettevõtlusameti juhataja Kairi Teniste,

ja

Esmar Vesi OÜ (edaspidi vee-ettevõtja), registrikood 12258270, asukohaga Rohuneeme tee 12, Haabneeme alevik, Viimsi vald, 74001 Harjumaa, keda esindab seaduse ja põhikirja alusel juhatuse liige Priit Post,

 

keda eraldi ja koos nimetatakse vastavalt pool ja pooled, sõlmivad teenuslepingu (edaspidi leping) alljärgnevatel tingimustel:

 

DEFINITSIOONID

Lepingus toodud mõistete tõlgendamisel juhindutakse ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni seadusest, Tallinna Linnavolikogu 15. juuni 2006 määrusest nr 37 „Tallinna ühisveevärgi ja ‑kanalisatsiooni kasutamise eeskiri“ ning teistest ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni valdkonda reguleerivatest õigusaktidest.

“Leppetrahv“ tähendab leppetrahve, mida vee-ettevõtja maksab Linnale linna ees võetud kohustuste mittetäitmise eest (lisa 1).

“Tegevuspiirkond“ tähendab Tallinna Linnavolikogu 31. mai 2012 otsusega nr 85 määratletud piirkonda, kus on vee-ettevõtjal õigus osutada Linnale ja klientidele teenuseid.

 

1. LEPINGU ALUS

1.1 Lepingu aluseks on alljärgnevad õigusaktid:

1.1.1 ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni seadus;

1.1.2 Tallinna Linnavolikogu 15. juuni 2006 määrus nr 37 „Tallinna ühisveevärgi ja ‑kanalisatsiooni kasutamise eeskiri“;

1.1.3 Tallinna Linnavolikogu 31. mai 2012 otsus nr 85 „Tallinna ühisveevarustuse ja ‑kanalisatsiooni tegevuspiirkondade ja nende piiride kirjelduste kehtestamine“, millega jaotati Tallinna haldusterritoorium 9 ühisveevarustuse ja –kanalisatsiooni tegevuspiirkonnaks;

1.1.4 Tallinna Linnavolikogu 15. juuni 2000 määrusega nr 24 kinnitatud „Tallinna ühisveevärgi ja ‑kanalisatsiooniga liitumise eeskiri“;

1.1.5 Tallinna Linnavolikogu 2. septembri 2004 määrusega nr 32 kinnitatud „Tallinna linna kaevetööde eeskiri“;

1.1.6 Tallinna Linnavolikogu 14. juuni 2012 otsus nr 91 „Vee-ettevõtja määramine Tallinna ühisveevarustuse ja –kanalisatsiooni Mähe ja Aegna saare tegevuspiirkondades“.

 

2. LEPINGU OBJEKT JA ULATUS

2.1 Linn tellib ja vee-ettevõtja osutab Linnale ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni teenust, sademevee ärajuhtimise teenust, tuletõrjehüdrantide ja veevõtmise teenust, teostab investeeringuid ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni ehitistesse ning Linn tasub vee-ettevõtjale linna avalikele teedele, tänavatele ja väljakutele ehitatava sademeveerajatiste ehitamise kulutuste eest.

2.2 Lepingu kohaldamise ulatus on piiratud tegevuspiirkonnaga v.a juhul kui pooled ei lepi kokku teisiti.

 


3. ÜHISVEEVÄRGI JA –KANALISATSIOONI ÕIGUSLIK SEISUND NING LEPINGU ULATUS

3.1 Vee-ettevõtja kasutab temale omandiõiguse alusel ja/või tema poolt rajatavaid ehitisi ja seadmeid, aga samuti tema õiguslikus kasutuses olevaid ehitisi ja seadmeid tegevuspiirkonnas reovee kogumise ja ärajuhtimisteenuste (sh sademeveeteenuste), joogiveeteenuste (sh tuletõrjehüdrantidest tulekustutusvee võtmine) ja avalikest veevõtukohtadest vee võtmisega seotud teenuste ning muude teenuste osutamiseks.

3.2 Vee-ettevõtja sõlmib eraõiguslike juriidiliste isikutega, kellele kuuluvad tegevuspiirkonnas ehitised ja seadmed, mis on vajalikud punktis 4.1 loetletud teenuste osutamiseks, vastavad lepingud nimetatud ehitiste ja seadmete kasutamiseks (ekspluateerimiseks).

3.3 Vee-ettevõtja on õigustatud ja kohustatud kasutama punktis 4.1. loetletud teenuse osutamiseks tema õiguslikku kasutusse kas kasutusvalduse, rendi või muu tsiviilõigusliku suhte alusel antud ehitisi ja seadmeid niivõrd, kuivõrd see ei lähe vastuollu vastavate ehitiste ja seadmete kasutamise aluseks olevate lepingutega.

3.4 Tuletõrjehüdrantide ja veevõtu teenuse osutamiseks kasutavad Linn ja vee-ettevõtja tuletõrjehüdrante ja veevõtukohti.

 

4. VEE-ETTEVÕTJA ÕIGUSED JA KOHUSTUSED

4.1 Arvestades lepingus ja õigusaktides sätestatud nõudeid, osutab vee-ettevõtja tegevuspiirkonnas reovee kogumise ja ärajuhtimisteenust, joogiveeteenust, sh tuletõrjehüdrantidest tulekustutusvee ja avalikest veevõtukohtadest vee võtmise teenust.

4.2 Arvestades lepingus, selle lisades ja õigusaktides sätestatud nõudeid, kohustub vee-ettevõtja reovee kogumise ja ärajuhtimisteenuse osutamisel:

4.2.1 võtma vastu ja koguma ning ära juhtima klientide reovee, sademete- ja drenaaživee ning muu pinnase- ja pinnavee ning avalikus kasutuses olevatelt teedelt ja tänavatelt maapinna piiril asuvatest kogumisrestidest läbi voolava sademevee;

4.2.2 hooldama ja remontima omal kulul olemasolevaid ja rajatavaid ehitisi ja seadmeid sh sademevee kanalisatsiooni ehitisi ja seadmeid;

4.2.3 täitma vee erikasutusloas ettenähtud tingimusi;

4.2.4 projekteerima ja ehitama veevärgi ning reovee kanalisatsiooni (sh sademevee ehitised) täiendusi vastavalt vee-ettevõtja ja Linna vahel kokkulepitule. Võrkude laiendamise kava ja/või sademevee kanalisatsiooni (sh sademevee ehitised) projekteerimis- ja ehitustööde kava võib muuta poolte kokkuleppel. Lisanduvates projekteerimis- ja ehitustöödes lepivad Linn ja vee-ettevõtja eelnevalt eraldi kokku. Nimetatud tööde eest makstava täiendava tasu suurus lepitakse Linna ja vee-ettevõtja vahel kokku enne tööde teostamise algust ning Linn kohustub tööde eest maksma 60 päeva jooksul alates tööde lõpetamisest ja vastava arve esitamisest;

4.2.5 esitama Linnale aruande võrkude laiendamise kava täitmise kohta igal aastal hiljemalt 90 päeva jooksul alates aruandeaasta lõpust.

4.3 Joogiveeteenuse osutamisel tagab vee-ettevõtja piiranguteta veevõturajatiste ja –süsteemide, veepuhastusseadmete ja jaotussüsteemide pideva korrashoiu ning klientide varustamise kvaliteetse joogiveega. Selleks kohustub vee-ettevõtja:

4.3.1 varustama kliente joogiveega ja tagama joogivee kvaliteedi vastavalt Sotsiaalministri 31. juuli 2001 määruse nr 82 „Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ning analüüsimeetodid“  nõuetele;

4.3.2 varustama joogiveega avalikes kohtades asuvaid avalikke veevõtukohti.

4.4 Arvestades lepingus, selle lisades ja õigusaktides sätestatud nõudeid kohustub vee-ettevõtja ühisveevärgil asuvatest tuletõrjehüdrantidest tulekustutusvee ja avalikest veevõtukohtadest vee võtmise tagamiseks:

4.4.1  teostama regulaarset kontrolli, hooldust ja remonti kooskõlas Päästeameti Põhja päästekeskuse nõuetega;

4.4.2 eriolukordades alluma Linna korraldustele ja tegevuskavale;

4.4.3  täitma vee erikasutusloas ettenähtud tingimusi;

4.4.4 kooskõlastama Päästeameti Põhja päästekeskusega mistahes tuletõrjehüdrandi või veevõtukoha likvideerimise kava;

4.4.5  paigaldama uutesse asukohtadesse uued tuletõrjehüdrandid ja rajama veevõtukohad omal kulul.

4.5 Vee-ettevõtja võtab ühisveevärgi ja ‑kanalisatsiooni ehitiste ja seadmete rikete või avariide korral viivitamatult tarvitusele kõik meetmed rikete ja avariide kõrvaldamiseks ning nende tagajärgede likvideerimiseks.

4.6 Vee-ettevõtja sisestab Tallinna Linnavalitsuse koduleheküljel olevale operatiivinfo andmebaasi (haldaja Tallinna Kommunaalamet) ühisveevärgi ja ühiskanalisatsiooni rajatiste ehitamise ning plaaniliste remonttööde aja ühe kalendrikuu jooksul enne ehitustööde algust ja avariiliste remonttööde aja vahetult pärast vee-ettevõttes registreeritud avariiteavet. Plaaniliste remonttööde algusest ning nendega seonduvatest veesulgemistest teavitatakse kliente kirjalikult ja massiteabevahendite kaudu vähemalt viis tööpäeva enne tööde algust ja korduvalt üks tööpäev enne tööde algust. Plaaniline katkestus tuleb lõpetada võimalikult kiiresti kooskõlas tunnustatud kohaliku ja rahvusvahelise tehnika- ja töötavaga. Iga plaanilise katkestuse korral, mis kestab kauem kui viis tundi, tuleb tagada alternatiivne veeallikas. Avariilistest remonttöödest ja sellega seonduvatest veekatkestustest teavitab vee-ettevõtja kohe pärast avariiteate saamist Tallinna Abitelefonil 1345.

4.7 Vee-ettevõtja kontrollib sademevee väljalaske, mis juhitakse vee erikasutusloas sätestatud kohtades otseselt või kaudselt suublasse.

 

5. LINNA ÕIGUSED JA KOHUSTUSED

5.1 Linn tasub linna avalikele teedele, tänavatele ja väljakutele ehitatavate sademeveerajatiste ehitamise eest vastavalt lepingu punktile 6.

5.2 Linn tasub avalikelt teedelt, tänavatelt ja väljakutelt sademete- ja drenaaživee ning muu pinnase ja pinnavee ühiskanalisatsiooni abil ärajuhtimise ja puhastamise eest vastavalt lepingu lisale 2.

5.3  Linn tasub ühisveevärgil asuvatest tuletõrjehüdrantidest tulekustutusvee võtmise ning avalikest veevõtukohtadest vee võtmise eest vastavalt lepingu lisale 3.

5.4 Linnal on õigus nõuda vee-ettevõtjalt aruandeid ning aruannete aluseks olevaid arvestusi seoses Linna poolt vee-ettevõtjale lepingu punkti 6 kohaselt makstavate tasudega.

5.5 Linn osutab ehitiste ja seadmete rikete ja avariide korral vee-ettevõtjale abi ning teeb vee-ettevõtjaga koostööd vastavalt omapoolsetele võimalustele.

5.6 Tallinna Vee-ettevõtjate Järelevalve Sihtasutusel (edaspidi sihtasutus) on õigus kontrollida vee-ettevõtja tegevust vastavalt põhikirjas toodud pädevusele.

5.7 Linnal on õigus nõuda vee-ettevõtjalt leppetrahve vastavalt lepingus, selle lisades ja õigusaktides sätestatule.

 

6. MAKSMISE KORD

6.1 Linn tasub tänavatele ja väljakutele ehitatavate sadeveerajatiste ehitamise eest, arvestades punkti 4.2.4 alusel kokkulepitud mahtusid, järgmise korra kohaselt:

6.1.1 vee-ettevõtja esitab iga järgneva aasta investeeringute mahu Linnale hiljemalt jooksva aasta 1. juuliks;

6.1.2 Linn tasub vee-ettevõtjale investeeringutele vastavad Linna poolt kooskõlastatud kulud lõpetatud objektide eest tegelike kulutuste ulatuses ühe kuu jooksul pärast vee-ettevõtja poolt Linnale esitatud arvete, kalkulatsioonide ja kulutusi põhjendavate dokumentide esitamist;

6.1.3 sademevee ärajuhtimise ja puhastamise teenuse ning tuletõrje hüdrantide aastatasu maksmine toimub kvartaalsete maksetena neljas võrdses osas vastavalt vee-ettevõtja poolt Linnale iga kalendriaasta 15.  veebruari, mai, augusti ja novembri kuupäeval esitatavale arvele, mille Linn kohustub tasuma 28 päeva jooksul arve esitamisest;

6.1.4 Linn tasub vee-ettevõtjale lepingus punktis 6.1 nimetatud kulutused, mis on tehtud vee-ettevõtja poolt.

 

7. TEENUSE HIND

7.1 Tasud, mida vee-ettevõtja võib klientidelt nõuda, kooskõlastab Konkurentsiamet vastavalt ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni seadusele.

7.2 Vee-ettevõtjal ei ole õigust nõuda klientidelt reovee kogumise ja ärajuhtimise, joogiveeteenuste, tuletõrjehüdrantidest tulekustutusvee võtmisega ja avalikest veevõtukohtadest vee võtmisega seotud teenuste või ühenduste eest muid tasusid peale õigusaktidest tulenevate tasude.

 

8. POOLTE VASTUTUS

8.1 Lepinguga võetud kohustuste mittenõuetekohase täitmise või täitmata jätmise eest kannavad pooled vastutust seadusega ettenähtud korras.

8.2 Punkti 4.2.4 alusel kokkulepitud investeeringute plaani täitmise tähtaegu võib pikendada ainult järgmiste sündmuste tõttu ja uue valmimistähtaja kinnitab Linn mõistlikul alusel, arvestades sündmuse tagajärgi:

8.2.1 vääramatu jõud, milleks on sõda; radioaktiivne saastus; streik, mida ei ole põhjustanud vee-ettevõtja ebaratsionaalne tegevus või tegevusetus; loodusõnnetus; muud ettenägematud asjaolud, mis ei allu poolte kontrollile.

8.3 Kui vee-ettevõtja ei täida reovee kogumise ja ärajuhtimise ning joogiveeteenuste, tuletõrjehüdrantidest tulekustutusvee võtmisega ja avalikest veevõtukohtadest vee võtmisega seotud teenuste osutamise kohustusi on vee-ettevõtja kohustatud tasuma Linnale eeltoodud kohustuste täitmata jätmise või mittekohase täitmise eest leppetrahvi vastavalt lepingu lisale 1.

8.4 Kõik leppetrahvid tuleb tasuda kahe kuu jooksul arvates leppetrahvi nõude esitamisest.

 

9.  SEKKUMISÕIGUS

9.1 Kui Linn saab teada, et vee-ettevõtja rikub oluliselt oma lepingulisi kohustusi, võib Linn vee-ettevõtjale saata teate, milles näidatakse ära vee-ettevõtja kohustuse rikkumise üksikasjad ning nõutakse vee-ettevõtjalt selliste rikkumiste lõpetamist Linna poolt määratud mõistliku tähtaja jooksul, mis on kooskõlas rikkumiste laadi ja tagajärgedega ning vajalike meetmete rakendamiseks vajaliku ajaga.

9.2 Kui vee-ettevõtja ei lõpeta rikkumist Linna poolt seatud tähtaja jooksul, siis võib Linn, ilma oma õigusi (leppetrahvid; ühepoolne ennetähtaegne Lepingu lõpetamine) piiramata, korraldada rikkumiste kõrvaldamise ning nõuda selliste töödega seotud tegelikud kulud sisse vee-ettevõtjalt.

9.3  Linn võib (pärast Linna poolt vee-ettevõtjale saadetud teadet) võtta kasutusele meetmeid selleks, et hoida ära, leevendada või likvideerida otsest ja tõsist ohtu tervisele või keskkonnale, et tagada seadusega kehtestatud funktsioonide korrektne täitmine, kui vee-ettevõtja ei täida oma funktsioone vastavalt lepingule.

9.4 Linna või sihtasutuse esindaja võib vee-ettevõtjat sellest mõistliku aja jooksul ette teavitades alati siseneda objektidele ning kontrollida ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni käitamist ja hooldamist, et tagada lepinguliste kohustuste täitmine vee-ettevõtja poolt.

9.5 Linnal või sihtasutuse esindajal on vee-ettevõtjat sellest mõistliku aja jooksul ette teavitades alati juurdepääs ühisveevärgile ja –kanalisatsioonile ning neil on õigus tutvuda äriühingu tellimusel tehtud testide ja proovide tulemustega.

 

10. VAIDLUSED

10.1 Kõik poolte vahel vee-ettevõtjana tegutsemise perioodil tekkivad vaidlused, nõuded ja vastuolud, mis tulenevad lepingust või sellega seoses, lahendatakse läbirääkimiste teel.

10.2 Kui pooled ei saavuta vaidlusaluses küsimuses kokkulepet, lahendatakse vaidlus Harju Maakohtus. Seejuures tagab vee-ettevõtja vaidluse lahendamise perioodil klientidele lepingus ettenähtud teenuste osutamise.

 

11. TEAVE JA ARUANDLUS

11.1 Vee-ettevõtja peab raamatupidamise ja muid dokumente vee-ettevõtjana tegutsemise perioodi kohta ja võimaldab Linnal või sihtasutusel alati kui Linn sellest ette teavitab, tutvuda kõikide selliste dokumentidega ning muu tema valduses oleva teabega, mis võib Linna või sihtasutuse arvamuse kohaselt olla vajalik vee-ettevõtja poolt lepinguga võetud kohustuste täitmise kontrollimiseks, lepingu alusel maksmisele kuuluvate tasude tõendamiseks.

 

 

 

12.  KAHJU HÜVITAMINE

12.1 Ühe poole poolt teisele poolele tekitatud kahju hüvitatakse õigusaktides ettenähtud korras, arvestades lepingu sätteid.

 

13. LEPINGU JÕUSTUMINE

13.1 Leping jõustub selle allakirjutamise hetkest.

 

14. TEATED

14.1 Poolte vahelised lepinguga seotud teated peavad olema kas kirjalikus või elektroonilises vormis, s.t digitaalselt allkirjastatud, välja arvatud, kui teade on informatiivne ja selle edastamisel teisele poolele ei ole õiguslikke tagajärgi. Teated edastatakse teisele poolele lepingus märgitud postiaadressil ning digitaalselt allkirjastatud teated e-posti aadressil. Aadressi muutumisest on pool kohustatud teist poolt teavitama kohe.

14.2 Teade (v.a informatiivne teade) loetakse kätteantuks, kui teade on üle antud allkirja vastu või teade on saadetud tähitud kirjaga teise poole postiaadressil ja postitamisest on möödunud viis kalendripäeva või elektroonilises vormis teade on edastatud e-posti aadressil ning teine pool on kinnitanud selle kätte saamist.

14.3 Informatiivset teadet võib edastada telefoni, faksi jms kaudu või suuliselt.

14.4 Poolte kontaktandmed:

14.4.1 Linn:

            Kairi Teniste

            Vabaduse väljak 7, 15199 Tallinn

            tel 640 4222

faks 640 4208

e-post Kairi.Teniste@tallinnlv.ee

14.4.2 Vee-ettevõtja:

            Priit Post

Rohuneeme tee 12, Haabneeme alevik, 74001 Viimsi vald, Harjumaa

Tel 6000 780

Faks 6000 781

e-post Priit.Post@esmarehitus.ee

 

LISAD

LISA 1 - Leppetrahvid

LISA 2 - Sademete- ja drenaaživee ning muu pinnase- ja pinnavee ärajuhtimise ja puhastamise teenus

LISA 2.1 - Sademevee ärajuhtimise ja puhastamise teenuse aastatasu kalkulatsiooni mudel

LISA 3 - Ühisveevärgil asuvatest tuletõrjehüdrantidest tulekustutusvee ja avalikest veevõtukohtadest veevõtmise teenus

 

POOLTE ALLKIRJAD                                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

___________________                                                          ___________________

Kairi Teniste                                                                            Priit Post

Tallinna Ettevõtlusameti juhataja                                            Esmar Vesi OÜ juhatuse liige


LISA 1

Leppetrahvid

 

Tabel 1 Joogivesi

Teema

Kriteerium

Ühik

Leppetrahv

Veega varustamine

mittepiisavate veeressursside olemasolu

päev

64ˆ

Puhastatud vee kvaliteet põhjavee-ehitises ja puhastusseadmetes või survemahutites ning ühisveevärgis

mittevastavus [1] 

kord

320ˆ

Puhastatud vee kvaliteet põhjavee-ehitises ja puhastusseadmetes või survemahutites ning ühisveevärgis

bakterioloogiline mittevastavus [2]

kuu

320ˆ

Veekatkestused

rohkem kui 5 tundi katkestust

päev kliendi kohta

6,4ˆ

Veekatkestused

klientidele mitteteatamine plaaniliste veekatkestuste puhul

ühe kliendi kohta

6,4ˆ

Seired

proovi mittevõtmine fikseeritud kohtades

mittevõetud proovi kohta kuus

64ˆ

Surve

veesurve mittevastavus keskmise päevanõudluse tingimustes

kuus

ühe kliendi kohta

16ˆ

Tuletõrje

minimaalse surve ja vooluhulga puudumine hüdrantides [3]

hüdrandi kohta aastas

64ˆ

 

Tabel 2 Reovee kogumine ja ärajuhtimine

 Teema

Kriteerium

Ühik

Leppetrahv

Ühiskanalisatsioon

kohalikule üleujutusjuhtumile reageerimata jätmine 4 tunni jooksul [4]

arv

320ˆ

 

II Kapitaalehitustööd

Tabel 3

Teema

Kriteerium

Ühik

Leppetrahv

Kanalisatsiooni laiendamine olemasolevatesse piirkondadesse

investeeringute plaani mittetäitmine

aastas ehitamata m võrreldes plaaniga

6,4ˆ

Vee peatorustike laiendamine olemasolevatesse piirkondadesse

investeeringute plaani mittetäitmine

aastas ehitamata m võrreldes nõuetega

6,4ˆ

Sademevee peatorustike laiendamine olemasolevatesse piirkondadesse

investeeringute plaani

mittetäitmine

aastas ehitamata m võrreldes nõuetega

6,4ˆ

Investeeringud

mittetähtaegne

aastaaruandluse esitamine

ületatud kuu

320ˆ

 

POOLTE ALLKIRJAD                                                                                         

 

 

 

 

 

___________________                                                          ___________________

Kairi Teniste                                                                            Priit Post

Tallinna Ettevõtlusameti juhataja                                            Esmar Vesi OÜ juhatuse liige

 

 

 

 

 

 

LISA 2

Sademete- ja drenaaživee ning muu pinnase- ja pinnavee ärajuhtimise ja puhastamise teenus

1. Vee-ettevõtja kohustub osutama Linnale sademete- ja drenaaživee ning muu pinnase- ja pinnavee ärajuhtimise ja puhastamise teenust, mis koosneb alljärgnevatest osadest:

1.1 Linna omandis ja/või avalikus kasutuses olevatel avalikel teedel, tänavatel ja väljakutel maapinna piiril asuvatest kogumisrestidest läbi voolava sademevee vastuvõtmine ja selle kogumine.

1.2 Sademevee ärajuhtimine ühisveevärgi ja ‑kanalisatsiooni kaudu, kasutades selleks kas:

1.2.1 sademevee kanalisatsiooni või

1.2.2 ühisvoolset kanalisatsiooni, kusjuures ärajuhtimine hõlmab muuhulgas sademevee ülepumpamist vastavalt vajadusele.

1.3 Sademevee realiseerimine ohutul ja keskkonnasõbralikul viisil, milleks on:

1.3.1 vee erikasutusloas suublana määratletud veekogusse juhtimine;

1.3.2 vee erikasutusloas suublana määratletud veekogusse juhtimine pärast selle puhastamist Tallinnas, Paljassaare põik 14 asuvas või mõnes muus sobivas reoveepuhastusjaamas.

1.4 Ehitiste ja seadmete, sealhulgas sademevee kanalisatsiooni ja ühisvoolse kanalisatsiooni hoolduse ja remondi teostamine vastavalt allpool sätestatud tingimustele.

2. Vee-ettevõtja on kohustatud teostama temale kuuluvate ehitiste ja seadmete tehnilist hooldust ja remonti vastavalt vajadusele, tagamaks sademevee teenuse regulaarse osutamise. Vee-ettevõtja kasutusse antud kolmandatele isikutele kuuluvate ehitiste ja seadmete hooldust ja remonti teostatakse antud isikuga sõlmitud lepingus kokkulepitud korras.

3. Vee-ettevõtja on kohustatud kontrollima sademevee reostuse astet sademevee kanalisatsioonis ning õigusaktidega ettenähtud reostuse piirnormide ületamisel informeerima sellest viivitamatult Linna ning keskkonnaalast järelevalvet teostavat ametiasutust.

4. Vee-ettevõtja on kohustatud informeerima kirjalikult ehitiste ja seadmete plaanilistest remonttöödest Linna vähemalt 5 kalendripäeva ning avalikkust Linna poolt määratud teabevahendite kaudu vähemalt 3 kalendripäeva ette. Avariiliste tööde tegemise vajadusest teatab vee-ettevõtja Linnale ning avalikkusele niipea, kui see on arvestades asjaolusid võimalik.

5. Vee-ettevõtja kontrollib sademevee väljalaske, mis juhitakse vee erikasutusloas sätestatud kohtades otseselt või kaudselt Läänemerre. Lubatud sademevee kvaliteedi tasemed on määratletud Vabariigi Valitsuse 31. juuli 2001 määruses nr 269 „Heitvee veekogusse või pinnasesse juhtimise kord“. Vee-ettevõtja esitab Linnale eelmise aasta seire andmed vastavalt Vee erikasutusloale 90 päeva jooksul pärast aasta lõppu.

6. Vee-ettevõtja projekteerib ja ehitab Linna kulul sademevee kanalisatsiooni (sealhulgas sademevee ehitised) täiendusi vastavalt lepingus kokkulepitule ning Linnaga täiendavalt kokkulepitavatele kavadele ja vastavalt Tallinna ühisveevärgi ja  ‑kanalisatsiooni arengukavale.

7. Vee-ettevõtja esitab Linnale aruande aastas ehitatud sademevee kanalisatsiooni pikkuse ja aastas ühendatud klientide arvu kohta. Aruanne tuleb esitada 90 päeva jooksul pärast aasta lõppu.

8. Vee-ettevõtjal on õigus piirata või katkestada sademevee teenuse osutamine avariiliste ning plaaniliste ühisveevärgi ja ‑kanalisatsiooni remonttööde korral, kui ta täidab nõuetekohaselt punktis 5 nimetatud informeerimiskohustust.

9. Sademevee ärajuhtimise ja puhastamise teenuse eest tasumise kord:

9.1 Linn maksab vee-ettevõtjale sademevee ärajuhtimise ja puhastamise teenuse eest.

9.2 Sademevee ärajuhtimise ja puhastamise teenuse aastatasu arvutamiseks kasutatakse kalkulatsiooni mudelit, mis on toodud lisas 2.1. Igal aastal pärast tellimuse lähteaastat kasutatakse eelmise aasta tegelikke kulusid ja koguseid sademevee teenuse tasu arvutamiseks.

9.3 Tellimuse lähteaasta järgnevast aastast aastatasu korrigeeritakse aastalõpu seisuga arvestades kõnealuse aasta tegelikke kulusid ja koguseid. Linn kohustub tasuma aastatasude vahe järgmise aasta 31. märtsiks.

 

POOLTE ALLKIRJAD                                                                                         

 

 

 

 

___________________                                                          ___________________

Kairi Teniste                                                                            Priit Post

Tallinna Ettevõtlusameti juhataja                                            Esmar Vesi OÜ juhatuse liige


LISA 2.1

Sademevee ärajuhtimise ja puhastamise teenuse aastatasu kalkulatsiooni mudel

Kulutused sademevee ärajuhtimiseks ja puhastamiseks on arvutatud alljärgnevalt:

 

 

 

 

 

 

Csum=Clahkv Cühisv Chpj,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kus:

 

 

 

 

 

Csum- kogu sademevee ärajuhtimiseks ja puhastamiseks tehtav kulu;

Clahkv-lahkvoolses süsteemis sademevee ärajuhtimise kulu;

 

Cühisv-ühisvoolses süsteemis sademevee ärajuhtimise kulu;

 

Chpj-heitveepuhastusjaamas sademevee puhastamise kulu.

 

 

 

 

 

 

 

Clahkv=a1 a2 a3 a4,

kus:

 

 

 

a1-lahkvoolse kanalisatsiooni hooldamise muutuvkulu;

 

a2-lahkvoolse süsteemi hooldamise püsikulu;

 

a3-lahkvoolse kanalisatsiooni hooldamise üldkulud;

a4-lahkvoolse kanalisatsiooni amortisatsioon.

 

Cühisv=b1 b2 b3 b4,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kus:

 

 

 

 

 

b1-ühisvoolse kanalisatsiooni hooldamise muutuvkulu sademevee osa;

b2-ühisvoolse süsteemi hooldamise püsikulu sademevee osa;

b3-ühisvoolse kanalisatsiooni hooldamise üldkulud;

b4-ühisvoolse kanalisatsiooni amortisatsiooni sademevee osa.

Chpj=c1 c2 c3 c4,

kus:

c1-heitveepuhastusjaama hooldamise muutuvkulu sademevee osa;

c2-heitveepuhastusjaama hooldamise püsikulu sademevee osa;

c3-heitveepuhastusjaama hooldamise üldkulud;

c4-heitveepuhastusjaama amortisatsiooni sademevee osa.

 

POOLTE ALLKIRJAD                                                                                         

 

 

 

 

___________________                                                          ___________________

Kairi Teniste                                                                            Priit Post

Tallinna Ettevõtlusameti juhataja                                            Esmar Vesi OÜ juhatuse liige

 

 

 

 

LISA 3

Ühisveevärgil asuvatest tuletõrjehüdrantidest tulekustutusvee ja avalikest veevõtukohtadest veevõtmise teenus

1. Vee-ettevõtja kohustub osutama Linnale tegevuspiirkonna ulatuses ühisveevärgil asuvatest tuletõrjehüdrantidest tulekustutusvee ja avalikest veevõtukohtadest veevõtmise teenust, mis koosneb alljärgnevatest osadest:

1.1 Tuletõrjehüdrantide varustamine veega, veevõtukohtade varustamine joogiveega ning purskkaevude, mis asuvad teenuste piirkonna avalikes kohtades, varustamine veega. Tuletõrjehüdrantide ja veevõtukohtade regulaarse kontrolli, hoolduse ja remondi teostamine, tagamaks nende pideva varustatuse veega.

1.2 Vee-ettevõtja on kohustatud kontrollima õigusaktidega ettenähtud juhtudel ja korras veevõtukohtadest kättesaadava joogivee kvaliteeti.

1.3 Vee-ettevõtja on tuletõrjehüdrantide ja veevõtukohtade riketest või avariidest teadasaamisel kohustatud võtma viivitamatult tarvitusele kõik meetmed rikete ja avariide kõrvaldamiseks ning nende tagajärgede likvideerimiseks.

1.4 Vee-ettevõtja on kohustatud võimaldama Päästeameti Põhja päästekeskusel kasutada tuletõrjehüdrante kahjutule tõrjumisel ja vajadusel ka teistel päästetöödel.

1.5 Vee-ettevõtja on kohustatud informeerima kirjalikult tuletõrjehüdrantide ja veevõtu teenuse osutamisega seotud ühisveevärgi ja ‑kanalisatsiooni osade plaanilistest remonttöödest Linna vähemalt viis kalendripäeva ning avalikkust Linna poolt määratud teabevahendite kaudu vähemalt kolm kalendripäeva ette. Avariiliste tööde tegemise vajadusest teatab vee-ettevõtja Linnale ning avalikkusele niipea, kui see on arvestades asjaolusid võimalik.

1.6 Vee-ettevõtja on kohustatud kooskõlastama eelnevalt Linnaga mistahes tuletõrjehüdrandi või veevõtukoha likvideerimise ning teatama likvideerimise päevast Linnale kirjalikult vähemalt viis päeva ette.

1.7 Vee-ettevõtja on vastavalt teenuslepingule kohustatud oma kulul (ilma, et Linn vee-ettevõtjale nende maksumust hüvitaks) vahetama välja olemasolevad tuletõrjehüdrandid Päästeameti Põhja päästekeskuse poolt vee-ettevõtjale esitatava nimekirja alusel.

1.8 Vee-ettevõtjal on õigus piirata või katkestada tuletõrjehüdrantide ja veevõtu teenuse osutamine avariiliste ning plaaniliste ühisveevärgi ja ‑kanalisatsiooni remonttööde korral. Plaaniliste remonttööde korral peab äriühing tagama Linnaga eelnevalt kooskõlastatud hulga ning asukohaga tuletõrjehüdrantide varustatuse veega.

1.9 Uute arendustegevuste puhul sisalduvad uute tuletõrjehüdrantide ja nende toimimiseks vajalike seadmete ehitamise ja paigaldamise kulud vastava arendaja poolt makstavas liitumistasus.

2. Tuletõrjehüdrantide ja veevõtmise teenuse maksmise kord:

2.1 Linn maksab vee-ettevõtjale tuletõrjehüdrantide ja veevõtmise teenuse eest.

2.2 Tuletõrjehüdrantide ja veevõtmise teenuse aastatasusse arvestatakse järgmised kulud:

2.2.1 tuletõrjehüdrantide hooldus- ja remondikulu;

2.2.2 tuletõrjehüdrantide kulum;

2.2.3 tulekustutuse otstarbeks võetud vee maksumus;

2.2.4 avalikest veevõtukohtadest võetud vee maksumus;

2.2.5 tuletõrjehüdrantide igaaastase surve kontrollimise kulu.

2.3 Tuletõrjehüdrantide ja veevõtmise teenuse aastatasu arvutamisel kasutatakse eelmise aasta tegelikke kulusid ja koguseid.

2.4 Tuletõrjehüdrantide ja veevõtmise teenuse eest lähteaasta ja järgnevate aastate eest tasu arvestamise aluseks on järgmised andmed:

2.4.1 tuletõrjehüdrantide arv;

2.4.2 avalike veevõtukohtade arv;

2.4.3 tuletõrjehüdrantide kasulik eluiga on 50 aastat;

2.4.4 tulekustuseks võetud vee kogus;

2.4.5 avalikest veevõtukohtadest võetud veekogus.

2.5 Tellimuse lähteaasta järgnevast aastast aastatasu korrigeeritakse aastalõpu seisuga arvestades kõnealuse aasta tegelikke kulusid ja koguseid. Linn kohustub tasuma aastatasude vahe järgmise aasta 31. märtsiks.

 

POOLTE ALLKIRJAD                                                                                         

 

 

 

 

___________________                                                          ___________________

Kairi Teniste                                                                            Priit Post

Tallinna Ettevõtlusameti juhataja                                            Esmar Vesi OÜ juhatuse liige

 

 

 

 

Priit Lello

Linna õigusdirektor linnasekretäri

ülesannetes

 

 

 

 [1] Mittevastavus on olukord, kus vee kättesaadavus on ebapiisav klientide normaalse varustatuse tagamiseks tegevuspiirkondades.

[2] Mittevastavus on bakterioloogiline kõrvalekalle veepuhastusseadmetes (nende puudumisel survetõstemahutist), välja arvatud juhul, kui see tuleneb proovivõtu veast

[3] Nõuded veesurvele on kehtestatud Tallinna Linnavolikogu 15. juuni 2006 määrusega nr 37 “Tallinna ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni kasutamise eeskiri“.

[4] Mittevastavuseks loetakse ühiskanalisatsiooni üleujutustele reageerimata jätmist iga juhtumi kohta.