Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

AKTAL
Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Laiendatud otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid, kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid õigusakte välja arvatud üksnes teisi akte muutvaid ja kehtetuks tunnistavaid õigusaktid. Otsingu vormil toodud kriteeriumite abil on võimalik otsingu tingimusi kitsendada või laiendada (kaasata tulemustesse ka ainult muutvad aktid).
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Laiendatud otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna taksoveo eeskiri
Tallinna Linnavolikogu 19.06.2012 määrus number 16 [RT IV, 09.03.2013, 40]
Jõustumine:01.09.2012
Kehtetuks tunnistamine:01.11.2015
Redaktsiooni kehtivus:01.07.2014 - 01.11.2015

 Redaktsioonid

AKTI TUNNISTAB KEHTETUKS:
Tvk m 15.10.2015 nr 20 [RT IV, 29.10.2015, 31 - jõust. 01.11.2015]

REDAKTSIOON:
Tvk m 29.05.2014 nr 12 [RT IV, 10.06.2014, 16 - jõust. 01.07.2014]

 

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

 

MÄÄRUS

 

 

Tallinn

19. juuni 2012 nr 16

 

 

Tallinna taksoveo eeskiri

 

 

 

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 1,  ühistranspordiseaduse § 5 lõike 1 punkti 2, § 34 lõike 4, § 39 lõike 1 ja lõike 3, § 52 lõike 2 alusel, kooskõlas majandus- ja kommunikatsiooniministri 26. mai 2004 määrusega nr 141 “Sõitjate bussiliiniveo, bussijuhuveo, taksoveo ja pagasiveo üldeeskiri“.

 

 

     

§ 1.  Üldsätted

(1) Tallinna Linnavolikogu määrusega “Tallinna taksoveo eeskiri“ (edaspidi määrus) kehtestatakse:

1) taksoveoloa ja selle alusel sõidukile sõidukikaardi andmise, kehtivuse peatamise ja kehtetuks tunnistamise menetlus;

2) taksoveoloa andmine;

3) sõidukikaardi andmine;

4) taksojuhi teenindajakaardi andmete loetelu ja vorm;

5) taksona kasutatava sõiduki üldnõuded;

6) taksoteenuste loetelu ja tariifid;

7) nõuded taksoteenuste hinnakirja vormile ja hinnakirja näidised;

8) taksosõidu eest tasumise tingimused;

9) taksojuhi õigused;

10) taksojuhi kohustused;

11) sõitja õigused ja kohustused.

(2) Määruses kohaldatakse mõisteid ühistranspordiseaduses toodud tähenduses.

(3) Määruses reguleerimata küsimustes kohaldatakse ühistranspordiseaduses ning majandus- ja kommunikatsiooniministri kehtestatud sõitjate bussiliiniveo, bussijuhuveo, taksoveo ja pagasiveo üldeeskirjas sätestatut.

(4) Määruses ettenähtud menetlusele kohaldatakse haldusmenetluse seaduse sätteid.

§ 2.  Taksoveoloa ja selle alusel mootorsõidukile sõidukikaardi andmise, kehtivuse peatamise ja kehtetuks tunnistamise menetlus

(1) Taksoveoloa ja sõidukikaardi annab vedajale Tallinna Transpordiamet (edaspidi amet).

(2) Taksoveoluba on vedajale ühistranspordiseaduses sätestatud korras antud dokument, mis tõendab vedaja õigust korraldada taksovedu Tallinnas.

(3) Sõidukikaart on taksoveoloa alusel vedajale antud dokument, mis tõendab vedaja õigust kasutada sõidukikaardile kantud sõidukit taksoveol.

(4) Taotlus taksoveoloa ja sõidukikaardi andmiseks esitatakse ametile. Taksoveoloa ja sõidukikaardi andmise, andmisest keeldumise, kehtivuse peatamise või kehtetuks tunnistamise otsustab ameti juhataja haldusaktiga.

(5) Taksoveoluba antakse vedajale, kes vastab ühistranspordiseaduses sätestatud nõuetele.

(6) Taksoveoloa ja sõidukikaardi kehtivus peatatakse ja need tunnistatakse kehtetuks ühistranspordiseaduses sätestatud korras.

(7) Taksoveoluba antakse esimesel korral kaheks aastaks ja järgmistel kordadel viieks aastaks, kui taotleja ei soovi seda lühemaks ajaks. Taksoveoluba antakse järgmistel kordadel viieks aastaks juhul, kui vedajat ei ole pärast taksoveoloa kehtivuse tähtaja möödumist ja enne uue taksoloa taotlemist äriregistrist kustutatud.

(8) Sõidukikaart antakse sõiduki kasutamiseks taksoveol, kui sõiduk vastab §-s 6 kindlaks määratud nõuetele.

(9) Taksoveoloa ja sõidukikaardi andmiseks, andmisest keeldumiseks ning kehtetuks tunnistamiseks on ametil õigus saada registritest informatsiooni avaliku teabe seaduses ja karistusregistri seaduses sätestatud korras.

§ 3.  Taksoveoloa andmine

(1) Vedaja esitab ametile taksoveoloa taotlemiseks järgmised dokumendid:

1) kirjaliku avalduse, milles on toodud vedaja ärinimi, registrikood, vedaja asukoht, telefoninumber, e-posti aadress ja ettepanek taotletava taksoveoloa kehtivuse aja kohta;

2) asutatava äriühingu asutamislepingu notariaalselt tõestatud ärakirja;

3) põhikirja või ühingulepingu (välja arvatud äriregistrisse kantud vedaja puhul);

4) veokorraldaja määramist kinnitava dokumendi;

5) veokorraldaja ametialast pädevust kinnitava dokumendi;

6) riigilõivu tasumist kinnitava dokumendi.

(2) Avalduse vormi taksoveoloa taotlemiseks kinnitab ameti juhataja.

(3) Taksoveoloale märgitakse vedaja nimi, registreeritud asukoht ja registrikood, taksoveoloa andja nimetus, taksoveoloa number, taksoveoloa andmise kuupäev, taksoveoloa kehtivuse aeg ning vedaja põhilise teeninduspiirkonnana Tallinna haldusterritoorium.

(4) Amet annab taksoveoloa või teatab taksoveoloa andmisest keeldumisest vedajale posti teel või elektrooniliselt 30 kalendripäeva jooksul pärast § 3 lõikes 1 nimetatud dokumentide saamist.

§ 4.  Sõidukikaardi andmine

(1) Vedaja esitab ametile sõidukikaardi taotlemiseks järgmised dokumendid:

1) kirjaliku avalduse, milles on esitatud vedaja ärinimi, registrikood, vedaja asukoht, taksoveoloa number, telefoninumber, e-posti aadress, andmed sõiduki omaniku ja kasutaja kohta koos sõiduki andmetega (mark, mudel, värv, väljalaske aasta, istekohtade arv, registreerimismärk ja kerenumber ehk VIN-kood) ning vedaja kinnitus selle kohta, et sõiduk vastab sõitjate mugavust ja ohutust tagavatele nõuetele, mis on kehtestatud linnavalitsuse määrusega;

2) sõiduki kasutuslepingu, kui vedaja ei ole sõiduki omanik või kasutaja sõiduki registreerimistunnistuse järgi;

3) taksomeetri kohandamistunnistuse;

4) sõiduki registreerimistunnistuse koopia.

(2) Avalduse vormi sõidukikaardi taotlemiseks kinnitab ameti juhataja.

(3) Sõidukikaardile märgitakse vedaja nimi, registreeritud asukoht ja registrikood, taksoveoloa number, sõiduki mark, mudel, registreerimismärk, istekohtade arv, sõiduki omaniku nimi, sõidukikaardi andja nimetus, sõidukikaardi andmise kuupäev, sõidukikaardi kehtivuse aeg ning vedaja põhilise teeninduspiirkonnana Tallinna haldusterritoorium.

(4) Amet annab sõidukikaardi või teatab sõidukikaardi andmisest keeldumisest vedajale posti teel või elektrooniliselt 15 kalendripäeva jooksul pärast § 4 lõikes 1 nimetatud dokumentide saamist.

§ 5.  Taksojuhi teenindajakaardi andmete loetelu ja vorm

(1) Taksojuhi teenindajakaart on taksojuhi kohta informatsiooni andev dokument.

(2) Taksojuhi teenindajakaardi annab taksojuhile vedaja.

(3) Taksojuhi teenindajakaardile kantakse taksojuhi foto ja järgmised andmed:

1) vedaja nimi;

2) teenindajakaardi ja taksoveoloa number;

3) taksojuhi nimi;

4) taksojuhi allkiri.

(4) Taksojuhi teenindajakaardi vormi näidis on esitatud määruse lisas 1.

(5) Taksojuhi teenindajakaardi andmed kantakse valgele plastkaardile mõõtmetega 85×54 mm.

§ 6.  Taksona kasutatava sõiduki üldnõuded

(1) Taksona kasutatav sõiduk peab olema ehitatud sõitjate veoks.

(2) Taksona kasutatav sõiduk peab olema kantud liiklusregistrisse ja olema läbinud tehnonõuete kontrolli.

(3) Taksona kasutataval sõidukil peavad taksoveol olema järgmised taksotunnused:

1) sõiduki katusel sisevalgustusega plafoon, mille esiküljel peab olema trükitähtedega ainult sõna “TAKSO“ tähemärgi vähima kõrgusega 4 cm;

2) sõitjale nähtaval kohal sõiduki esipaneelil mõõteseaduse nõuete kohaselt metroloogilise kontrolli läbinud ja sõidukiga kohandatud taksomeeter ning sellega sobiv printer;

3) taksoteenuste hinnakiri.

(4) Taksona kasutatavale sõidukile võib olla samal ajal paigaldatud ainult üks taksomeeter.

(5) Sõiduki mõlema esiukse väliskülje keskosas peab olema esitatud vedaja nimi või kaubamärk kaubamärgiseaduses sätestatu kohaselt.

(6) Sõidukil, mille kohta ei ole välja antud sõidukikaarti taksoveoks, on keelatud kasutada taksotunnuseid või neid matkivaid tunnuseid. Taksoveo mitteosutamisel peavad sõidukilt plafoon ja taksoteenuste hinnakiri olema eemaldatud.

(7) Taksona kasutatava sõiduki sõitjate mugavust ja ohutust tagavad nõuded kehtestab linnavalitsus määrusega.

§ 7.  Taksoteenuste loetelu ja tariifid

(1) Vedajatele kehtestatakse järgmised taksoveoteenused ja järjekord hinnakirjas:

1) sõidualustustasu;

2) sõidukilomeetri tariif;

3) ajatariif.

(2) Taksoteenuste tariifid kehtestab vedaja. Tariifide kehtestamise otsus peab olema kirjalikus vormis.

(3) Taksoteenustele tariifide määramisel peab vedaja lähtuma nõudest, et sõidualustustasule ja ajatariifile võib kehtestada ainult ühe rahalise väärtuse, sõidukilomeetri tariifile võib kehtestada ühe rahalise väärtuse kellaajalise kehtivusega kella 6.00-st kuni 23.00-ni ning teise rahalise väärtuse kella 23.00-st kuni kella 6.00-ni, kui taksomeetri ajaline arvestus lülitatakse ümber automaatselt.

(4) Kõik vedaja kehtestatud taksoteenuste tariifid peavad olema programmeeritud sõidukisse paigaldatud taksomeetrisse.

(5) Taksomeetrisse on keelatud programmeerida selliseid taksoteenuseid ja tariife, mida ei ole taksomeetri kohaldamise tunnistusel.

(6) Üleminek ajatariifilt sõidukilomeetri tariifile ja vastupidi peab toimuma mootorsõiduki sõidukiiruse väärtusel, mis saadakse ajatariifi väärtuse jagamisel sõidukilomeetri tariifi väärtusega, kuid mitte üle 22 km/h.

§ 8.  Nõuded taksoteenuste hinnakirja vormile ja hinnakirja näidised

(1) Hinnakiri peab vastama kõigile taksomeetrisse programmeeritud ja kohandamistunnistusele märgitud taksoteenuste tariifidele.

(2) Hinnakirja näidised on esitatud määruse lisas 2.

(3) Hinnakirja näidiste 1 ja 2 eestikeelse ja ingliskeelse teksti tähemärgi vähim kõrgus on 5 mm, kirjakuju Arial Narrow ning pealdis ja tähemärgid poolpaksus kirjas, numbrid kõrgusega 7 mm ja paksus kirjas. Hinnakirja näidiste 3 ja 4 eestikeelse ja ingliskeelse teksti tähemärgi vähim kõrgus on 5 mm ning kirjakuju Arial Narrow. Hinnakirja näidiste 3 ja 4 sõitjatele määratud infoteksti tähemärgi miinimumkõrgus on 2 mm ning kirjakuju Arial. Hinnakirjas kasutatakse rahalise vääringu nimetust “euro“ või märki ˆ.

(4) Hinnakirja näidis 1 või 2 peab paiknema takso tagumise parempoolse ukse aknaklaasil ja seda peab saama väljastpoolt lugeda. Hinnakirja näidis 3 või 4 peab paiknema tagumise parempoolse ukse aknaklaasil seestpoolt loetavana ning takso armatuurlaual paremal pool nähtaval kohal. Hinnakirja näidiste 3 ja 4 sõitjatele määratud infotekstidel peab olema esitatud Tallinna Linnavalitsuse ööpäevaringse infotelefoni number 1345 ja Tallinna Munitsipaalpolitsei Ameti lühinumber 14410.

(5) Hinnakirja formaat peab olema A5. Hinnakirja tekst peab olema musta värvuse ja alus kollase värvusega.

§ 9.  Taksosõidu eest tasumise tingimused

(1) Taksosõidu eest tasub sõitja taksomeetri näidu järgi.

(2) Kui taksomeeter või printer on rikkis või neid ei ole, on sõitjal õigus teenuse eest tasumisest keelduda.

(3) Sõitjal on keelatud jätta tasumata takso kasutamise eest taksomeetri näidu järgi, välja arvatud § 9 lõikes 2 nimetatud juhul.

(4) Taksojuhil on õigus sõidul väljapoole põhiteeninduspiirkonda nõuda sõitjalt osalist või täielikku ettemaksu, arvestades sõidu oletatavat pikkust. Ettemaksu kohta peab taksojuht andma sõitjale vormikohase kviitungi. Tasaarveldamine taksosõidu eest toimub sõidu lõpul.

(5) Kui sõitja paneb toime õigusrikkumise (nt rikub avalikus kohas käitumise üldnõudeid, keeldub sõidutasu maksmisest), on taksojuhil õigus toimetada ta lähimasse politseiasutusse sõitja enda kulul.
[RT IV, 10.06.2014, 16 - jõust. 01.07.2014]

§ 10.  Taksojuhi õigused

(1) Taksojuhil on õigus reisija teenindamisest keelduda, kui:

1) sõitjal on ilmsed joobetunnused;

2) sõitja on taksot määrivates riietes;

3) sõitja keeldub ettemaksu tasumisest sõiduks väljapoole põhiteeninduspiirkonda;

4) sõitja käitumise tõttu või muudel asjaoludel võib arvata, et taksojuhi, tema vara või sõiduki turvalisus ei ole tagatud;

5) sõitja soovib vedada pagasit või käsipagasit, mis sisaldavad keelatud pagasi loetelus olevaid aineid ja esemeid. Keelatud pagas on radioaktiivsed, lõhke-, mürk-, sööbivad, tuleohtlikud, lehkavad ja määrivad ained ja esemed ning kohase pakendita ained ja esemed, samuti ained ja esemed, mis taksot määrivad või kahjustavad;

6) sõitjaid on rohkem, kui taksos on sõitjatele istekohti sõiduki registreerimistunnistuses ette nähtud;

7) plafooni valgustus ei ole sisse lülitatud, välja arvatud takso seismisel taksopeatuses.

§ 11.  Taksojuhi kohustused

(1) Taksojuht on kohustatud:

1) panema takso armatuurlaua paremale poole nähtavale kohale taksojuhi teenindajakaardi;

2) esitama sõidukikaardi originaali kontrollimisõigusega ametiisikule esimesel nõudmisel;

3) panema takso parempoolse tagaukse aknale (sisse- ja väljapoole) ja armatuurlaua paremale poole nähtavale kohale selgelt loetava ja arusaadava hinnakirja, mis vastab taksomeetri kohandamise tunnistusele;

4) teenindamise algul lülitama sisse taksomeetri;

5) kandma puhast ja korrektset taksojuhile kohast riietust (mitte spordirõivaid) ja käituma viisakalt;

6) abistama sõitjaid pagasi paigutamisel;

7) sõitma sihtkohta lühimat või sõitja soovitud teed mööda;

8) omama piisavalt vahetusraha;

9) teavitama sõitjat eeldatavast sõidu maksumusest;

10) paigutama taksomeetri sõitjale nähtavale kohale esipaneelil;

11) teenindama sõitjat Tallinna piirides sõltumata sihtkoha kaugusest;

12) viibima taksos takso parkimisel nõuetekohaselt tähistatud taksopeatustes ja takso ettetellimisel.

(2) Taksojuht on kohustatud andma sõitjale taksomeetri printeril trükitud kviitungi, millele on märgitud vedaja nimi ja registrikood, mootorsõiduki registreerimismärk, teenuse osutamise kuupäev ning sõidu alguse ja lõpu kellaaeg, tariifid, osutatud teenuse maht ja maksumus kõigi kasutatud taksoteenuste tariifide kaupa ning üldmaksumus.

(3) Taksojuhil on keelatud:

1) sõitja nõusolekuta teenindada samal ajal teisi isikud;

2) mõjuva põhjuseta keelduda sõitja teenindamisest;

3) sõitja nõusolekuta lubada sõidu ajal olla taksos teistel isikutel;

4) hoida taksos sõitja teenindamiseks mittevajalikke ja sõitjat segavaid esemeid;

5) nõuda sõitjalt taksomeetri näidust kõrgemat sõidutasu;

6) suitsetada taksos või lubada suitsetada teistel isikutel;

7) tülitada isikuid taksoteenuse pakkumisega;

8) teenindada sõitjat, kui taksomeeter või printer on rikkis;

9) vallata või kasutada seadet, mis häirib taksomeetri tööd ja võimaldab sellega sõitjat petta;

10) eksponeerida taksos kõlvatu sisuga reklaammaterjali;

11) parkida taksot (välja arvatud ettetellitud taksot) väljaspool nõuetekohaselt tähistatud taksopeatust kesklinna avalikus tasulises parkimisalas asuvas vanalinna valveta tasulises parkimistsoonis ja kõrgendatud maksumääraga kesklinna valveta tasulises parkimistsoonis (südalinn).

§ 12.  Sõitja õigused ja kohustused

(1) Sõitjal on õigus:

1) saada taksot ettetellimisega soovitud kohta, taksopeatusest või väljaspool taksopeatust selleks käega märku andes;

2) keelduda tellitud taksost, kui takso ei vasta erinõuetele, mis sõitja tellimisel esitas;

3) saada taksojuhilt sõidu lõppedes printeril trükitud kviitungi.

(2) Taksopeatusest on õigus saada taksot väljaspool järjekorda:

1) alla 4-aastase lapsega isikul;

2) nähtava puudega isikul või puuet tõendava dokumendi alusel;

3) õnnetusjuhtumis kannatanul;

4) rasedal.

(3) Sõitja võib taksopeatusest valida endale sobiva takso. Peatuses seisvad teised taksod peavad võimaldama selle väljasõidu taksopeatusest.

(4) Takso akende avamine ja raadio sisselülitamine võib toimuda ainult sõitja ja taksojuhi vastastikusel kokkuleppel.

(5) Sõitja pagas ja kaasasolevad esemed ei tohi kahjustada takso salongi või taksot, takistada pakiruumi luugi sulgemist ega koormata taksot üle.

(6) Sõitjal on keelatud kahjustada taksot või takso salongi sisemust. Tekitatud kahju on sõitja kohustatud hüvitama.

(7) Sõitja peab tagama, et temaga kaasas olevad lemmikloomad ei oleks taksos viibijatele ohtlikud ning ei kahjustaks või määriks takso salongi.

(8) Sõitjal ja temaga kaasas olevatel lastel on keelatud sõidu ajal segada taksojuhti ja tõmmata tema tähelepanu taksojuhtimiselt kõrvale.

(9) Sõitjal on keelatud nõuda taksojuhilt liikluseeskirjade rikkumist.

(10) Sõitja peab käituma taksojuhiga viisakalt.

§ 13.  Rakendussätted

(1) [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

(2) Määrus jõustub 1. septembril 2012.

 

 

 

 

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees

 

 


Tallinna Linnavolikogu 19. juuni 2012
määruse nr 16
“Tallinna taksoveo eeskiri“
LISA 1

 

Taksojuhi teenindajakaardi vormi näidis

 

 

 

Foto 3 × 4TEENINDAJAKAART VEDAJA NIMI AV00000 (TEENINDAJA KAARDI NR) AB00000 (TAKSOVEOLOA NUMBER) XXXX EESNIMI xxxx PEREKONNANIMI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees

 


Tallinna Linnavolikogu 19. juuni 2012
määruse nr 16
“Tallinna taksoveo eeskiri“
LISA 2

 

Hinnakirja näidised

 

 

 

Hinnakirja näidis 1

HINNAKIRI − TAXI FARES

 

 

06.00−23.00

23.00−06.00

SÕIDUALUSTUSTASU

BASE FARE

XXX  / euro

SÕIDUKILOMEETRI TARIIFID

TARIFFS PER KILOMETER

XXX  / euro

XXX  / euro

AJATARIIF

TIME TARIFF

XXX  / euro

 

Hinnakirja näidis 2

HINNAKIRI − TAXI FARES

SÕIDUALUSTUSTASU

BASE FARE

XXX  / euro

SÕIDUKILOMEETRI TARIIF

TARIFF PER KILOMETER

XXX  / euro

AJATARIIF

TIME TARIFF

XXX  / euro

 

Hinnakirja näidis 3

HINNAKIRI − TAXI FARES

 

 

06:00-23:00

23:00-06:00

SÕIDUALUSTUSTASU

BASE FARE

XXX  / euro

SÕIDUKILOMEETRI TARIIFID

TARIFFS PER KILOMETER

XXX  / euro

XXX  / euro

AJATARIIF

TIME TARIFF

XXX  / euro

NB! TEADMISEKS SÕITJALE

- REISIJA VÕIB VALIDA PEATUSEST TALLE SOBIVA TAKSO.

- ENNE TAKSOSSE ISTUMIST TUTVU HINNAKIRJAGA.

- ET VÄLTIDA ARUSAAMATUSI, KÜSI JUHILT SÕIDU VÕIMALIKKU MAKSUMUST.

- KÜSI JUHILT PRINTERIL TRÜKITUD KVIITUNGIT.

- MAKSA RAHA TAKSOMEETRI NÄIDU JÄRGI.

- RIKKIS TAKSOMEETRI JA PRINTERI PUHUL VÕI NENDE PUUDUMISEL ON ÕIGUS TEENUSE EEST TASUMISEST KEELDUDA.

- TALLINNA LINNAVALITSUSE 24/H INFOTELEFON 1345 JA
TALLINNA MUNITSIPAALPOLITSEI AMETI LÜHINUMBER 14410.

NB! PASSENGER MEMO

- THE PASSENGER CAN CHOOSE ANY TAXI FROM THE TAXI STAND.

- BEFORE ENTERING THE TAXICAB BECOME FAMILIAR WITH THE PRICE LIST FOR TAXISERVICES.

- IN ORDER TO AVOID MISUNDERSTANDING, CLARIFY THE APPROXIMATE FARE TO THE DESTINATION IN ADVANCE.

- ASK THE TAXI DRIVER FOR A PRINTOUT FROM THE TAXI METER AT THE END OF THE TRIP.

- PAY FOR THE TRIP ACCORDING TO THE READING ON THE TAXI METER.

- IN CASE THE TAXI METER AND PRINTER ARE BROKEN, THE PASSENGER HAS THE RIGHT TO REFUSE TO PAY.

- TALLINN MUNICIPALITY INFORMATION 24/H PHONE 1345 AND MUNICIPAL POLICE DEPARTMENT PHONE 14410.

         

 

Hinnakirja näidis 4

HINNAKIRI − TAXI FARES

SÕIDUALUSTUSTASU

BASE FARE

XXX  / euro

SÕIDUKILOMEETRI TARIIF

TARIFF PER KILOMETER

XXX  / euro

AJATARIIF

TIME TARIFF

XXX  / euro

NB! TEADMISEKS SÕITJALE

- REISIJA VÕIB VALIDA PEATUSEST TALLE SOBIVA TAKSO.

- ENNE TAKSOSSE ISTUMIST TUTVU HINNAKIRJAGA.

- ET VÄLTIDA ARUSAAMATUSI, KÜSI JUHILT SÕIDU VÕIMALIKKU MAKSUMUST.

- KÜSI JUHILT PRINTERIL TRÜKITUD KVIITUNGIT.

- MAKSA RAHA TAKSOMEETRI NÄIDU JÄRGI.

- RIKKIS TAKSOMEETRI JA PRINTERI PUHUL VÕI NENDE PUUDUMISEL ON ÕIGUS TEENUSE EEST TASUMISEST KEELDUDA.

- TALLINNA LINNAVALITSUSE 24/H INFOTELEFON 1345 JA
TALLINNA MUNITSIPAALPOLITSEI AMETI LÜHINUMBER  14410.

NB! PASSENGER MEMO

- THE PASSENGER CAN CHOOSE ANY TAXI FROM THE TAXI STAND.

- BEFORE ENTERING THE TAXICAB BECOME FAMILIAR WITH THE PRICE LIST FOR TAXISERVICES.

- IN ORDER TO AVOID MISUNDERSTANDING, CLARIFY THE APPROXIMATE FARE TO THE DESTINATION IN ADVANCE.

- ASK THE TAXI DRIVER FOR A PRINTOUT FROM THE TAXI METER AT THE END OF THE TRIP.

- PAY FOR THE TRIP ACCORDING TO THE READING ON THE TAXI METER.

- IN CASE THE TAXI METER AND PRINTER ARE BROKEN, THE PASSENGER HAS THE RIGHT TO REFUSE TO PAY.

- TALLINN MUNICIPALITY INFORMATION 24/H PHONE 1345 AND MUNICIPAL POLICE DEPARTMENT PHONE 14410.

 

 

 

 

 

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees