Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Aktile on aluseks
 
Tvk m 27.11.2003 nr 59
Akt viitab
 
Tvk m 02.12.2010 nr 57
 
Tvk m 04.03.2004 nr 6
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Laiendatud otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid, kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid õigusakte välja arvatud üksnes teisi akte muutvaid ja kehtetuks tunnistavaid õigusaktid. Otsingu vormil toodud kriteeriumite abil on võimalik otsingu tingimusi kitsendada või laiendada (kaasata tulemustesse ka ainult muutvad aktid).
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Laiendatud otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna linna 2013. aasta eelarve projekti koostamise tingimuste ja vormide kinnitamine
Tallinna Linnavalitsus 20.06.2012 korraldus number 941
Redaktsiooni kehtivus:20.06.2012 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

20. juuni

2012 nr

941-k

 

 

Tallinna linna 2013. aasta eelarve projekti koostamise tingimuste ja vormide kinnitamine

 

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 2, „Tallinna põhimääruse“ § 561 lg 1 ja 3, Tallinna Linnavolikogu 27. novembri 2003 määrusega nr 59 kinnitatud „Tallinna linna eelarve koostamise, vastuvõtmise ja täitmise korra“ p 7.4 ja 8.1 alusel:

 

 

1. Kinnitada Tallinna linna 2013. aasta eelarve projekti koostamise tingimused ja projekti vormid (lisa 1-11).

2. Ametiasutustel esitada oma haldusala eelarve projekt koos seletuskirjaga ning ameti tegevusvaldkonna investeeringute kava finantsteenistusele hiljemalt 1. septembriks 2012 korralduse lisas 1 „Tallinna linna 2013. aasta eelarve projekti koostamise tingimused“  kehtestatud korras ja lisades 2 - 11 toodud vormidel.

3. Linnaosade valitsustel esitada investeeringute taotlused valdkondade lõikes lisas 1 kehtestatud korras vormil 2 koos infokaartidega vormil 3a vastava valdkonna eest vastutavale ametile hiljemalt 10. augustiks 2012.

4. Linnaosade valitsustel esitada täidetud tootekaardid lisas 1 kehtestatud korras vormide 9 a ja 9 b kohaselt kooskõlastamiseks vastava tootevaldkonna eest vastutavale ametile elektrooniliselt hiljemalt 10. augustiks 2012. Ametitel tagastada kooskõlastatud vormid linnaosade valitsustele elektrooniliselt viseerituna hiljemalt 17. augustiks 2012.

5. Tallinna Linnakantseleil teha korraldus teatavaks linna ametiasutustele.

 

 

 

 

 

Taavi Aas

Abilinnapea linnapea ülesannetes

Toomas Sepp

 

Linnasekretär

 

 

 


Tallinna Linnavalitsuse 20. juuni 2012

korralduse nr 941-k

LISA 1

 

Tallinna linna 2013. aasta eelarve projekti koostamise tingimused

 

 

1. Ametiasutuste ja nende hallatavate asutuste eelarve projekti koostamise üldsätted

1.1 Tallinna linna (edaspidi linn) ametiasutuse ja tema hallatavate asutuste 2013. aasta eelarve projektis (edaspidi ametiasutuse haldusala eelarve projekt) kajastatakse kõik ametiasutusele ja tema hallatavale asutusele pandud ülesannete ja vastavaks eelarveaastaks püstitatavate eesmärkide täitmiseks kavandatavad tulud, kulud, investeeringud ja finantseerimistehingud.

1.2 Tulude planeerimisel arvestatakse osutatavate tasuliste teenuste mahu, struktuuri ja hinna muutusi. Vajadusel esitatakse ettepanekud tasuliste teenuste ja kaupade hindade muutmiseks.

1.3 Kulud tuleb kavandada eelkõige asutuste tavapäraseks ülalpidamiseks ning seadustest, muudest kehtivatest õigusaktidest ja sõlmitud lepingutest tulenevate kohustuste täitmiseks.

1.4 Ametiasutuse haldusala eelarve projekti koostamisel planeeritakse tegevuskulud lähtudes 2013. aasta piirsummadest.

1.5 Kütte- ja elektrikulud planeeritakse 2012. aasta hindadest lähtuvalt, tuues seletuskirjas välja konkreetsed planeerimisalused kulukomponentide lõikes (kogus, hind).

1.6 Kulusid võib üle piirsumma planeerida üksnes täiendavate tuluallikate (v.a linnakassa tulu) olemasolul, teavitades sellest eelnevalt finantsteenistust.

2. Ametiasutuste eelarve projekti koostamine vormidel

2.1 Eelarve vormide täitmisel juhinduda käesolevatest tingimustest ja vormidele lisatud märkustest ning selgitustest.

2.2 Ametiasutus esitab finantsteenistusele ametiasutuse haldusala eelarve projekti järgmiste vormide kohaselt:

2.2.1 Vorm 1 „Ametiasutuse haldusala 2013. aasta eelarve projekti koond asutuste lõikes“ (lisa 2);

2.2.2 Vorm 2 „Investeerimistegevuse projektid“ (lisa 3);

2.2.3 Vorm 3a „Investeeringuobjekti infokaart“ (lisa 4);

2.2.4 Vorm 3b „Investeeringuobjekti alamjaotus objektide lõikes“ (lisa 4);

2.2.5 Vorm 4a „Välisprojektid ja programmid“ (lisa 5);

2.2.6 Vorm 4b „Välisprojekti infokaart“ (lisa 5);

2.2.7 Vorm 5 „Linna nimel võetavad pikaajalised lepingulised kohustused asutuste lõikes“ (lisa 6);

2.2.8 Vorm 6 „Lasteaedade, koolide ja teiste haridusasutuste kontingent 2013. aastal“ (lisa 7);

2.2.9 Vorm 7 „Kopli Ametikooli kontingent 2013. aastal“ (lisa 8);

2.2.10 Vorm 8a „Ametiasutuse koosseisunimestik 2013. aastal“ (lisa 9);

2.2.11 Vorm 8b „Ametiasutuse töötasu, koolituskulu ja töötervishoiukulu planeerimine 2013. aasta eelarves“ (lisa 9);

2.2.12 Vorm 8c „Hallatava asutuse koosseisunimestik 2013. aastal“ (lisa 9);

2.2.13 Vorm 8d „Hallatava asutuse töötasu, koolituskulu ja töötervishoiukulu planeerimine 2013. aasta eelarves“ (lisa 9);

2.2.14 Vorm 9a „Toote püsiandmed“ (lisa 10);

2.2.15 Vorm 9b „Toote operatiivandmed“ (lisa 10);

2.2.16 Vorm 10a „Ameti haldusala 2013. aasta eelarve projekti seletuskiri“ (lisa 11);

2.2.17 Vorm 10b „Linnaosa valitsuse haldusala 2013. aasta eelarve projekti seletuskiri“ (lisa 11).

2.3 Ametiasutus sisestab ametiasutuse haldusala eelarve projekti andmed linna ühtsesse finantsjuhtimise infosüsteemi SAP (edaspidi FIS) punktis 6 kirjeldatud korras.

2.4 Juhul kui ametiasutus on oma eelarve projektis planeerinud kulutusi osalemiseks koostööprojektides, millega kaasneb linnapoolne oma- või kaasfinantseerimise vajadus, tuleb projekti kavandatud kulutused kajastada vormidel 1, 4a ja 4b.

2.5 Haridusamet täidab täiendavalt vormid 6 ja 7.

2.6 Ametiasutused täidavad oma haldusala toodete kohta tootekaardid vastavalt vormidele 9 a ja 9 b. Olemasolevate toodete puhul tuleb toote püsiandmete infokaardi (vorm 9 a) täitmisel lähtuda veebilehel http://finants.tallinnlv.ee/ea/tooted.html esitatud püsiandmetest, neid vajadusel täpsustades.

2.7 Linnaosa valitsus esitab toodete kohta täidetud tootekaardid (vormid 9a ja 9b) vastava tootevaldkonna eest vastutavale ametile punktis 7.4 nimetatud tähtajal ja korras. Amet kontrollib vormidel 9a ja 9b esitatud andmete korrektsust, õigsust ja vastavust toote standarditele ning tagastab kontrollitud ja kooskõlastatud tootekaardid linnaosade valitsustele punktis 7.4 nimetatud tähtajaks.

2.8 Ametiasutus lisab eelarve projektile seletuskirja lähtudes vormist 10a või 10b.

3. Ametiasutuste ja hallatavate asutuste personalikulude planeerimine

Ametiasutuste teenistujate ja ametiasutuste hallatavate asutuste töötajate palgamuudatusi 2013. aastaks ei planeerita.

3.1 Ametiasutus lähtub personalikulude planeerimisel järgnevast:

3.1.1 Teenistuja töötasust moodustab põhilise osa ametipalk, mis määratakse vastavalt Tallinna Linnavolikogu 2. detsembri 2010 määrusele nr 57 „Tallinna linna ametiasutuste teenistujate töö tasustamise kord“ ning linnavalitsuse korraldusega (v.a linnavolikogu kantselei) kinnitatud ametiasutuse koosseisunimestikule koos ametikohtade palgaastmetega.

3.1.2 Uute ametikohtade loomise ning ametipalkade muutmise vajadusel ja/või oluliste struktuuri- ja personalimuudatuste planeerimisel tuleb muudatused põhjendada eelarve projekti seletuskirjas. Vormil 8a kajastatakse ametiasutuse teenistujate kinnitatud koosseis koos ametikohtade palgaastmete ja ametipalkadega ning vormil 8b järgmiseks aastaks planeeritud teenistujate koosseis koos ametikohtade palgaastmete ja ametipalkadega.

3.1.3 Koosseisuväliste teenistujate teenistusse võtmise või teenistussuhte pikendamise vajadusel tuleb seletuskirjas näidata, milliste ajutise iseloomuga tööde täitmiseks ja milliseks perioodiks see on vajalik. Koosseisuväliste teenistujate personalikulud (sh välisrahastusega projektide eelarvest finantseeritavad ametikohad) planeeritakse järgmise aasta eelarves ning kajastatakse vormidel 8a ja 8b analoogiliselt koosseisuliste teenistujate ametikohtadega.

3.1.4 Teenistujate tulemuslikuma töö motiveerimiseks ja erakorralisteks sündmusteks (sh Tallinna põhimäärusest tulenevate sotsiaalsete garantiidega seotud erakorralisteks sündmusteks) planeerib ametiasutus 2013. aastaks 2% teenistujate aasta ametipalkade summast.

3.1.5 Ajutiste lepinguliste töötajate töötasu planeerimisel põhjendab ametiasutus eelarve projekti seletuskirjas ajutiste lepinguliste töötajate kasutamise vajalikkust ja otstarbekust, tuues ära ajutiste lepinguliste tööde loetelu koos planeeritava töötasuga. Ajutiste lepinguliste töötajate töötasu 2013. aastal ei või võrreldes 2012. aastaga suureneda.

3.1.6 Linnaosa valitsus esitab Tallinna Linnavolikogu 4. märtsi 2004 määrusega nr 6 „Linnavolikogu tööst osavõtu eest makstava tasu suuruse ja maksmise korra kinnitamine“ kinnitatud korra alusel koos oma eelarve projektiga andmed ka linnaosa halduskogu liikmete arvu, komisjonide ja komisjonide liikmete arvu, halduskogu esimehe, komisjonide esimeeste, komisjonide liikmete ning halduskogu liikmete töötundide arvu kohta kuus. Tasu on lubatud planeerida kuni 11 kuu arvestuses, kusjuures planeeritavad kulud ei või olla suuremad kui 2012. aastal.

3.1.7 Ametiasutuste töötajate töötervishoiukulud planeeritakse järgmiselt:

3.1.7.1 Lähtudes sotsiaalministri 24. aprilli 2003 määrusest nr 74 “Töötajate tervisekontrolli kord“ ja tulenevalt aasta jooksul kohustusliku tervisekontrolli läbivate teenistujate arvust ning teenuse pakkuja hinnakirjast planeeritakse ametiasutuste teenistujate tervisekontrolli läbiviimise kuludeks 25 eurot tervisekontrolli läbiva teenistuja kohta. Infosaalide teenistujate ning hooldustöötajate vaktsineerimise kuludeks planeeritakse täiendavalt sellele 10 eurot teenistuja kohta.

3.1.7.2 Arvestades ametiasutuse töökeskkonna riskianalüüsi ja selle alusel koostatud tegevuskava planeeritakse vahendid töötervishoiuarsti otsuse alusel tehtavate kulude hüvitamiseks järgmiselt:

3.1.7.2.1 prillide või muude nägemisteravust korrigeerivate abivahendite kulude hüvitamiseks kuvariga töötavatele teenistujatele on makstava hüvitise arvestuslikuks summaks 85 eurot iga neljanda vähemalt pool oma tööaega kuvariga töötava teenistuja kohta aastas;

3.1.7.2.2 massaaži, ravivõimlemise või muu sellise kuuri kulude hüvitamiseks sundasendis töötavale teenistujale on makstava hüvitise arvestuslikuks summaks 50 eurot iga kolmanda sundasendis töötava teenistuja kohta aastas.

3.1.8 Ametiasutuste teenistujate tööalaseks koolitamiseks (sh koolituslähetus) planeerivad ametiasutused 2013. aastaks 15% teenistuja ametipalgast.

3.1.9 Ametiasutuste teenistujate tsentraliseeritud koolituskulud planeerib linnakantselei vastavalt koolitusprioriteetidele ja ametiasutuste koolitusvajadustele.

3.1.10 Ametiasutus planeerib kulud teenistus- ja töölähetusteks (lähetuskulud, v.a koolituslähetus) eelarve projekti tegevuskuludes.

3.2 Ametiasutuse hallatav asutus lähtub personalikulude planeerimisel järgnevast:

3.2.1 Vormil 8 c kajastatakse asutuse struktuur ja töötajate koosseis lähtudes ettenähtud korras kinnitatud asutuse struktuurist ja töötajate koosseisunimestikust ning vormil 8 d planeeritakse töötajate töötasu lähtudes asutuse palgajuhendis sätestatud ametikohtade kuupalgamääradest. Uute töökohtade ja/või oluliste struktuuri- ja personalimuudatuste planeerimisel tuleb seda põhjendada eelarve projekti seletuskirjas. Tulemuslikuma töö motiveerimiseks (preemiad, lisatasud) ning erakorralisteks sündmusteks planeerib asutus eelarveaastal kuni 2% töötajate aasta põhipalkade summast.

3.2.2 Ajutiste lepinguliste töötajate töötasu planeerimisel põhjendab asutus eelarve projekti seletuskirjas ajutiste lepinguliste töötajate kasutamise vajalikkust ja otstarbekust, tuues ära ajutiste lepinguliste tööde loetelu koos planeeritava töötasuga. Ajutiste lepinguliste töötajate töötasu 2013. aastal ei või võrreldes 2012. aastaga suureneda.

3.2.3 Asutuste töötajate töötervishoiukulud planeeritakse analoogiliselt ametiasutuste nimetatud kuludega, arvestades töökeskkonna riskianalüüsi, selle alusel koostatud tegevuskava ning asutuse tegevuse eripära ja -tingimusi.

3.2.4 Töötajate koolitamiseks (sh koolituslähetus) planeerivad asutused 2013. aastaks kuni 15% töötaja kuupalgamäärast.

3.2.5 Asutuste töötajate tsentraliseeritud koolituskulud planeerib linnakantselei vastavalt linnakantselei ja asutuste vahelisele kokkuleppele 2013. aastaks arvestades asutuste tegevuse eripära ja -tingimusi, koolitusprioriteete ning töötajate koolitusvajadusi.

3.2.6 Asutus planeerib kulud teenistus- ja töölähetusteks (lähetuskulud, v.a koolituslähetus) eelarve projekti tegevuskuludes.

4. Infotehnoloogia kulude planeerimine

4.1 Linna eelarves planeeritakse infotehnoloogia kulusid (edaspidi IT kulud) kolmel tasandil alljärgnevalt:

4.1.1 linna tsentraalsed (s.o ametiasutuste ülese otstarbega) IT kulud (toode „IT teenused“), mis planeeritakse eraldi linnakantselei eelarve projektis. Linna tsentraalsete IT kulude eelarve projekti koostab linnakantselei infotehnoloogia teenistus (edaspidi IT teenistus), esitades kulud seletuskirjas prioriteetsuse järjekorras. Linna tsentraalsetesse IT kuludesse arvatud kulusid ametiasutused oma eelarve projektis ei kajasta. Ametiasutused esitavad taotlused linna tsentraalsete IT tegevuskulude ja arendusprojektide kohta elektrooniliselt hiljemalt 15. juuliks 2012 aadressile ITpost@tallinnlv.ee.

4.1.2 ametiasutuse haldusala tsentraalsed IT kulud (s.o kulud mis hõlmavad ametiasutuse hallatavate asutuste üheliigilisi IT kulusid), mis planeeritakse ametiasutuse eelarve projektis eraldi eelarvepositsioonina;

4.1.2.1 ametiasutused teavitavad oma hallatavaid asutusi IT kuludest, mis planeeritakse ametiasutuse eelarve projektis kui haldusala tsentraalsed IT kulud (näiteks: haridusamet teeb ühishanke riist- ja tarkvara (sh arvutite) soetamiseks põhikoolidele ja gümnaasiumidele, milleks vajalikud vahendid planeeritakse haridusameti eelarve projektis kui ameti haldusala tsentraalne IT kulu),

4.1.2.2 tsentraalsete kuludena võib planeerida kulusid, mille teostamine tsentraalselt on otstarbekam (näiteks: arvutite soetamiseks ühishanke läbiviimine, mis võimaldab hoida kokku hanke teostamise kulusid, annab võimaluse soetada arvutid soodsama hinnaga, tagab kontrolli hallatavatele asutustele soetatava riist- ja tarkvara üle jms).

4.1.3 Asutuste korralised IT kulud, mis planeeritakse iga asutuse eelarve projekti majandamiskulude koosseisus infotehnoloogia kuludena.

4.2 Asutused planeerivad hiiremattide, arvutikottide, andmekandjate jmt soetamiseks vajalikud kulud oma majandamiskulude koosseisus infotehnoloogia riistvara ja tarvikutena, tahmakassettide kulu paljundus- ja printimiskuludena.

5. Ametiasutuste investeerimistegevuse projektide koondi koostamine

5.1 Ametiasutus koostab oma tegevusvaldkonna investeerimistegevuse projektide koondi vormi 2 kohaselt.

5.2 Linnaosade valitsused esitavad oma investeeringute taotlused valdkondade lõikes vormide 2 ja 3 a kohaselt vastavate valdkondade eest vastutavatele ametitele punktis 8.1 nimetatud tähtajal. Perekonnaseisuameti, linnaarhiivi ja linnaosade valitsuste administratiivhoonete investeeringutaotlused esitatakse linnasekretärile.

5.3 Investeerimistegevuse projektide koond kajastab:

5.3.1 investeeringuprojekte, s.o ühe objekti või enamate üheliigiliste objektide (kinnistu või selle osad ja vallasasjad) ehitamine, rekonstrueerimine (sh renoveerimine) või soetamine. Projektiks võib olla ka eraldiseisev planeering, uuring või muu arendustöö. Projekti maksumusse arvatakse projekti eesmärgi saavutamiseks planeeritavate kõigi kulutuste summa, sh kulutused uuringuteks, projekteerimiseks, ehitamiseks, järelevalveks, seadmete ostmiseks ja montaažiks jm projekti teostamiseks vajalikud kulutused, sh käibemaksu kulu;

5.3.2 investeeringuid ameti tegevusvaldkonna üheliigilistest projektidest koosneva programmina. Programmi maksumusse arvatakse kõikide programmi kuuluvate üheliigiliste projektide summaarne maksumus.

5.4 Ametiasutus esitab investeerimistegevuse projektide koondis andmed kõigi kavandatavate ja jätkatavate investeeringute maksumuse ja nende finantseerimise kohta aastate ning projektide ja programmide lõikes.

5.5 Amet koondab oma tegevusvaldkonna investeerimistegevuse projektide koondis (vormil 2) enda, oma hallatavate asutuste ning linnaosade valitsuste poolt taotletavad projektid, järjestades need prioriteetsuse järjekorras, teavitades linnaosade valitsusi ameti koondkavasse arvatud investeeringuobjektidest.

 

 

5.6 Ameti tegevusvaldkonna investeerimistegevuse projektide koondis tuleb projektide prioriteetsuse määramisel eelistada:

5.6.1 jätkuprojekte, s.o eelnevatel eelarveaastatel alustatud projekte, mis on kajastatud ka linna 2012. aasta investeerimistegevuse eelarves;

5.6.2 projekte, mille teostamise esmavajalikkus tuleneb otseselt riigi või linna õigusaktidest;

5.6.3 projekte, mille teostamise vajalikkus tuleneb linna poolt juba sõlmitud lepingutest vm juriidiliselt siduvatest dokumentidest;

5.6.4 ühisprojekte, mille finantseerimine toimub riigieelarve, välisrahastuse ja muude sihtotstarbeliste eraldiste arvelt (kaas- ja omafinantseeritavad projektid).

5.7 Investeerimistegevuse projektide koondis liigendatakse projektid lähtudes kulutuste liigist (uusehitus, rekonstrueerimine, soetused), tuues eraldi välja projekti kogumaksumuse ja maksumuse eelarveaastate lõikes.

5.8 Projekti ja programmi finantseerimine liigendatakse finantseerimisallikate lõikes. Võimalikud on järgmised allikad: linnaeelarve tulud, sihtotstarbeline eraldis riigieelarvest, välisrahastus (nii eraldised mitteresidentidelt kui ka välisraha vahendamine kodumaiste sihtasutuste kaudu).

5.9 Iga investeerimistegevuse projektide koondis esitatud objekti, projekti või programmi kohta koostatakse investeeringuprojekti infokaart vastavalt vormile 3 a. Kui eelarvesse taotletav investeeringuprojekt koosneb mitmest objektist, siis täidetakse lisaks vormile 3 a investeerimisprojekti alamjaotus objektide lõikes vormi 3 b kohaselt, kus loetletakse investeeringuprojekti kõik objektid koos põhiandmetega.

5.10 Amet esitab oma tegevusvaldkonna investeerimistegevuse projektide koondi vormil 2 ning andmed investeeringuobjektide kohta vormil 3 a ja 3 b elektrooniliselt finantsteenistusele koos oma haldusala eelarve projektiga punktis 8.2 nimetatud tähtajaks.

6. Eelarve projekti andmete sisestamine FIS-i

6.1 Ametiasutus sisestab oma haldusala 2013. aastaks prognoositavad tekkepõhised tulud (sh linnakassa tulud), kulud (sh amortisatsioonikulu) ning finantseerimistehingud FIS-i hiljemalt 1. septembriks 2012, kasutades andmete sisestamiseks „eelarvestamise töölaua“ funktsiooni (transaktsioon FMBB) ning eelarve tüüpi „4000“. FIS-i kasutamise juhend on avaldatud veebilehel http://finants.tallinnlv.ee/ea/sap.html.

6.2 Tulude, kulude ja finantseerimistehingute sisestamisel tuleb lähtuda ühtsetest majandusinfo tunnustest, mis on avaldatud veebilehel http://finants.tallinnlv.ee/ea/tunnused.html.

6.3 Ametiasutus sisestab FIS-i andmed enda ja oma hallatavate asutuste 2013. aastal kogutavate tulude kohta asutuste kaupa tululiikide (fondide ja kohustusühikute) lõikes.

6.4 Ametiasutus sisestab FIS-i andmed kavandatavate tegevuskulude kohta ametiasutuse haldusala tegevuskulude piirsumma piires asutuste kaupa toodete ja muude eelarvepositsioonide (fondide) ning kululiikide (kohustusühikute) lõikes.

6.5 Täiendavate omatulude või toetuste kavandamisel teavitab ametiasutus sellest piirsumma suurendamiseks finantsteenistust e-posti teel aadressil finantsplaneerimine@tallinnlv.ee.

7. Ametiasutuse haldusala eelarve projekti kooskõlastamine

7.1 Eelarve projekti kooskõlastaja annab projektile oma digitaalse allkirja.

7.2 Linnavolikogu kantselei kooskõlastab oma eelarve projekti linnavolikogu esimehega.

7.3 Ametid ja linnakantselei kooskõlastavad eelarve projekti ning tegevusvaldkonna investeeringute koondkava neid kureeriva linnavalitsuse liikmega. Perekonnaseisuamet ja Linnaarhiiv kooskõlastavad oma eelarve projekti ning investeeringute koondkava eelnevalt linnasekretäriga.

7.4 Linnaosa valitsus esitab täidetud tootekaardid oma toodete kohta vormide 9 a ja 9 b kohaselt kooskõlastamiseks vastava tootevaldkonna eest vastutavale ametile elektrooniliselt hiljemalt 10. augustiks 2012. Amet tagastab kontrollitud ja kooskõlastatud vormid linnaosa valitsusele elektrooniliselt viseerituna hiljemalt 17. augustiks 2012.

8. Ametiasutuse haldusala eelarve projekti esitamine ja menetlemine

8.1 Linnaosa valitsus esitab oma investeeringute taotlused valdkondade lõikes vormi 2 kohaselt koos infokaartidega (vormil 3) vastava valdkonna eest vastutavale ametile hiljemalt 10. augustiks 2012.

8.2 Ametiasutus esitab oma haldusala 2013. aasta eelarve projekti ning amet oma tegevusvaldkonna investeeringute koondkava finantsteenistusele elektrooniliselt hiljemalt 1. septembriks 2012 alljärgnevalt:

8.2.1 Linnavolikogu kantselei esitab linnavolikogu esimehe poolt elektrooniliselt kooskõlastatud eelarve projekti koondi vormidel 1, 8a, 8b ja 10 a. Vormid 2, 3, 4a, 4b, ja 5 esitatakse üksnes vastavate andmete olemasolul;

8.2.2 Linnaarhiiv ja perekonnaseisuamet esitavad linnasekretäri poolt elektrooniliselt kooskõlastatud eelarve projekti koondi vormidel 1, 8a, 8b ja 10a. Vormid 2, 3, 4a, 4b ja 5 esitatakse üksnes vastavate andmete olemasolul;

8.2.3 Amet esitab vastavat ametit kureeriva linnavalitsuse liikme poolt elektrooniliselt kooskõlastatud ameti haldusala eelarve projekti koondi vormil 1 koos seletuskirjaga vormil 10 a, ameti tegevusvaldkonna investeeringute koondkava vormil 2 ja vormid 9a ja 9b kõikide oma toodete kohta ning vormid 8a, 8b, 8d. Vormid 2, 3, 4a, 4b ja 5 esitatakse üksnes vastavate andmete olemasolul. Lisaks esitab haridusamet vormid 6 ja 7.

8.2.4 Linnaosa valitsus esitab eelarve projekti koondi vormil 1 koos linnaosa valitsuse haldusala seletuskirjaga (vormil 10 b), ametite poolt elektrooniliselt kooskõlastatud vormid 9 a ja 9 b kõikide oma toodete kohta ning vormid 8a, 8b, 8d. Vormid 4a, 4 b ja 5 esitatakse üksnes vastavate andmete olemasolul.

8.3 2013. aasta eelarve vormid esitatakse aadressile finantsplaneerimine@tallinnlv.ee, koondades exceli töölehed üheks dokumendiks.

8.4 Küsimuste tekkimisel pöörduda finantsteenistuse finantsplaneerimise osakonna vastavat valdkonda kureeriva teenistuja poole. Personalikulude või infotehnoloogia kulude planeerimise korral pöörduda vastavalt personaliteenistuse või infotehnoloogia teenistuse poole.

 

 

 

Toomas Sepp

Linnasekretär

 

 

Lisa 2-5
Lisa 5 lõpp
Lisa 6-9
Lisa 10
Lisa 11