Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Laiendatud otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid, kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid õigusakte välja arvatud üksnes teisi akte muutvaid ja kehtetuks tunnistavaid õigusaktid. Otsingu vormil toodud kriteeriumite abil on võimalik otsingu tingimusi kitsendada või laiendada (kaasata tulemustesse ka ainult muutvad aktid).
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Laiendatud otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Kirjaliku avaliku enampakkumise korraldamine Tallinna vanalinnas lõbusõidurongi liiklemiseks õiguse andmiseks
Tallinna Linnavalitsus 28.03.2012 korraldus number 455
Redaktsiooni kehtivus:28.03.2012 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

 

KORRALDUS

 

 

 

 

 

Tallinn

               28. märts 2012 nr 455-k

 

 

 

 

 

Kirjaliku avaliku enampakkumise korraldamine Tallinna vanalinnas lõbusõidurongi liiklemiseks õiguse andmiseks

 

 

 

 

Teeseaduse § 33 lg 1, liiklusseaduse § 6 lg 4, kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 2, võlaõigusseaduse § 10 alusel ja kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 16. detsembri 2010 määruse nr 64 „Liiklusseadusega kohaliku omavalitsuse pädevusse antud  ülesannete delegeerimine linnavalitsusele ja linnavolikogu määruse muutmine“ §-ga 1, Tallinna Linnavolikogu 29. mai 2003 määrusega nr 34 kinnitatud “Linnavara kasutusse andmise korra“ p-dega 3, 4, 10, 15.2, 20-22, 37-47, Tallinna Linnavalitsuse 2. aprilli 2008 määrusega nr 26 „Jalakäijate ala kehtestamine Tallinna vanalinnas“  ning tulenevalt avalikust huvist võimaldada Tallinna vanalinna külastavatel inimestel tutvuda Tallinna vanalinnaga kasutades selleks atraktiivset lõbusõidurongi ja arvestades asjaoluga, et lõbusõidurong on vanalinnas teenust pakkunud 1994. aastast, mille vastu on Tallinna külastavad turistid tundnud suurt huvi ning rongi liikumine Tallinna vanalinna teedel ei ole seal liikunud jalakäijatele ohtu tekitanud ega neid häirinud

 

 

 

1. Lubada erandkorras Tallinna vanalinna jalakäijate alale liiklema lõbusõidurong (edaspidi ka rong).

2. Anda Tallinna Kesklinna Valitsusele volitused korraldada kirjalik avalik enampakkumine Tallinna vanalinnas lõbusõidurongi liiklemiseks õiguse andmiseks punktis 2.2 märgitud marsruudil eesmärgiga tutvustada Tallinna vanalinna linnaelanikele ja turistidele. Enampakkumise tingimused:

2.1 kasutusleping sõlmitakse viieks aastaks;

2.2 lõbusõidurongil on õigus liikuda järgmisel marsruudil: Kullassepa tn - Kinga tn - Pikk tn - Pühavaimu tn - Vene tn - Olevimägi - Sulevimägi - Pikk tn - Tolli tn - Lai tn - Suur-Kloostri tn - Nunne tn - Rataskaevu tn - Rüütli tn - Müürivahe tn - Suur-Karja tn - Kuninga tn - Kullassepa tn. Võimalikud marsruudi muudatused kooskõlastatakse Tallinna Transpordiametiga, Tallinna Kommunaalametiga ja Tallinna Kesklinna Valitsusega igal aastal enne hooaja algust;

2.3 pakkumise alghind on 350 eurot kuus;

2.4 tasu suureneb iga lepingu sõlmimisele järgneval 12ndal kalendrikuul. Suurenenud tasu arvestatakse järgneva valemi kohaselt: suurenenud tasu = tasu x (1 m/100), kus m on Statistikaameti poolt avaldatud tarbijahinnaindeksi muutus protsentides tasu suurenemisest teatamise kuule eelnenud aasta kestel. Kui tarbijahinnaindeksi muutus on negatiivne, siis tasu suurus ei muutu;

2.5 kasutaja tasub ise kõik rongiga seotud kulud, maksud ja muud kohustused;

2.6 kasutaja on kohustatud taotlema lõbusõidurongi liiklemiseks vajalikud load ja nõusolekud omal kulul. Kasutusse andja ei vastuta selle eest, kui kasutajale ei väljastata lõbusõidurongi liiklemiseks vajalikke nõusolekuid või lubasid;

2.7 rong peab vastama järgmistele tingimustele:

2.7.1 olema vähemalt kahe vaguniga;

2.7.2 ohutuse tagamise eesmärgil omama uksi;

2.7.3 omama TÜV toote ohutussertifikaati või muud samaväärset sertifikaati;

2.7.4 sobima vanalinna piirkonda ja olema heaks kiidetud Tallinna Kultuuriväärtuste Ameti poolt;

2.7.5 rongi tehniline seisukord peab olema sobiv liiklemiseks;

2.7.6 vastama Euro 5 standardile;

2.8 kasutajal on õigus liigelda rongiga Tallinna vanalinnas kokkulepitud marsruudil kella 07.00 kuni 23.00. Kasutusse andja võib ühepoolselt piirata rongi liiklemiseks kokkulepitud aega, teatades sellest kasutajale ette mõistliku aja jooksul;

2.9 seoses rongi liiklemiseks lubatud Tallinna vanalinna tänavate avalikuks otstarbeks kasutamise (nt avalik üritus), nende säilitamiseks vajalike tööde teostamise tõttu või tööde tõttu, mida on vaja teostada Tallinna vanalinna tänavate vahetus läheduses asuval kinnistul, on kasutusse andjal õigus lepingu täitmine peatada kuni asjaolude muutumiseni, teatades sellest kasutajale kirjalikult ette vähemalt 3 (kolm) päeva;

2.10 talvisel perioodil on kasutaja kohustatud tagama, et rong oleks talvisteks ilmastikutingimusteks vajaliku varustusega;

2.11 osavõtutasu suurus on 65 (kuuskümmend viis) eurot;

2.12 tagatiseks on tagatisraha või tagasivõtmatu pangagarantii ühe kuu tasu alghinna suuruses, s.o. 350 eurot;

3. Eduka pakkumuse valiku aluseks on kõige rohkem punkte saanud pakkumus alltoodud hindamise kriteeriumidest lähtuvalt 100 (sada) väärtuspunkti skaalal:

3.1 Hindamise kriteeriumeid on kaks: rongi vanus ja kõrgeim pakutud tasu kalendriaasta lõikes. Maksimaalse arvu väärtuspunkte saavad pakkumused, kus rongi vanus on kõige väiksem ja mille tasu on kõige kõrgem.

3.2 Väärtuspunktid rongi vanuse kohta: maksimaalne punktide arv on 40 (nelikümmend), 40 (nelikümmend) punkti saab rong, mis on valmistatud 2012. a ja 2 (kaks) punkti saab rong, mis on valmistatud 1993. a või enne 1993. a. Vahepealsed punktid arvestatakse proportsionaalselt.

3.3 Väärtuspunktid kõrgeima pakutud tasu kohta: pakkumuse maksumuse kriteeriumi alusel saab maksimaalse arvu punkte (60) kõrgeima maksumusega pakkumus eurodes (käibemaksuta). Madalama maksumusega pakkumused saavad proportsionaalselt vähem punkte, s.t  maksimumpunktisumma korrutatakse pakkuja pakkumise hinna ja parima pakkumise hinna jagatisega.

3.4 Edukaks pakkumuseks tunnistatakse pakkumus, mis saab kõigi hindamise kriteeriumide alusel kõige rohkem väärtuspunkte. Kui enim väärtuspunkte saanud pakkumusi on rohkem kui üks, eelistatakse nende pakkumuste hulgast eduka pakkumuse valimisel kõrgeima maksumusega pakkumust.

4. Enampakkumise võitja kohustub sõlmima käesoleva korralduse lisaks oleva kasutuslepingu ühe kuu jooksul enampakkumise tulemuste kinnitamisest arvates. Kui enampakkumise võitja selle aja jooksul kasutuslepingut ei sõlmi, kaotab ta lepingu sõlmimise õiguse. Sel juhul realiseeritakse enampakkumise võitja antud pakkumise tagatis.

5. Määrata avaliku kirjaliku enampakkumise korraldajaks ja lepingu sõlmijaks Tallinna Kesklinna Valitsus.

6. Avalik kirjalik enampakkumine viia läbi vastavalt Tallinna Linnavolikogu 29. mai 2003 määrusega nr 34 kinnitatud “Linnavara kasutusse andmise korra“ punktidele 20-22 ja 37-47.

7. Tallinna Linnakantseleil teha korraldus teatavaks Tallinna Kesklinna Valitsusele.

8. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

Taavi Aas

Abilinnapea linnapea ülesannetes

Toomas Sepp

 

Linnasekretär

 

 

 

Tallinna Linnavalitsuse 28. märtsi 2012

korralduse nr 455-k

LISA

 

KASUTUSLEPING

 

 

 

 

Tallinnas                                                                                                                   2012

 

Tallinna linn läbi Tallinna Kesklinna Valitsuse (edaspidi kasutusse andja), registrikood 75014221, aadress Nunne 18, Tallinn 15058, mida esindab põhimääruse alusel Tallinna Kesklinna vanem Mihhail Korb ja

________________, registrikood ___________, aadress ______, mida esindab ________ (edaspidi kasutaja), edaspidi eraldi nimetatud pool ja ühiselt pooled, sõlmisid Tallinna Kesklinna vanema (kuupäev) korralduse nr ____ „nimi“ alusel lepingu (edaspidi Leping) alljärgnevas

 

1 LEPINGU DOKUMENDID

1.1 Lepingu dokumendid on Leping ja selle lisad ning Lepingu lisad, milles lepitakse kokku pärast Lepingu allkirjastamist. Lepingul on selle allkirjastamisel järgmised lisad, mis on Lepingu lahutamatuks osaks:

1.2 Lepingule on lisatud järgmised lahutamatud lisad:

1.2.1 Lisa 1 - Tallinna Kesklinna vanema korraldus nr __________;

1.2.2 Lisa 2 - Kirjalik pakkumus;

1.2.3 Lisa 3 - Tallinna Transpordiameti ja Tallinna Kommunaalametiga kooskõlastatud marsruut.

 

2        LEPINGU OBJEKT

Lepingu objektiks on õiguse andmine lõbusõidurongi (edasipidi ka rong) liiklemiseks Tallinna vanalinna tänavatel.

 

3        LEPINGU PERIOOD

Kasutusleping sõlmitakse tähtajaga ..........

 

4        RONGI MARSRUUT

4.1 Rongi liikumine on lubatud Tallinna vanalinnas Tallinna Transpordiameti ja Tallinna Kommunaalametiga kooskõlastatud marsruudil Kullassepa tn - Kinga tn - Pikk tn - Pühavaimu tn - Vene tn - Olevimägi - Sulevimägi - Pikk tn - Tolli tn - Lai tn - Suur-Kloostri tn - Nunne tn - Rataskaevu tn - Rüütli tn - Müürivahe tn - Suur-Karja tn - Kuninga tn - Kullassepa tn.

4.2 Võimalikud marsruudi muudatused kooskõlastatakse Tallinna Transpordiametiga, Tallinna Kommunaalametiga ja Tallinna Kesklinna Valitsusega igal aastal enne hooaja algust.

 

5        ARVELDUSTE KORD

5.1  Ühe kuu tasu õiguse eest kasutada rongi liikumiseks Tallinna vanalinna tänavaid on .... eurot.

5.2  Punktis 5.1 fikseeritud tasu makstakse üks kord kuus jooksva kuu 15. kuupäevaks vastavalt kasutusse andja esitatud arvele.

5.3  Tasu maksmise kohustus tekib Lepingu sõlmimisest.

 

6        KASUTAJA ÕIGUSED JA KOHUSTUSED

6.1  Kasutajal on õigus liigelda rongiga Tallinna vanalinnas kokkulepitud marsruudil kella 07.00 kuni 23.00. Kasutusse andja võib ühepoolselt piirata rongi liiklemiseks kokkulepitud kellaaega, teatades sellest kasutajale mõistliku aja jooksul.

 

6.2  Kasutajal on kohustus:

6.2.1        tasuda kasutusse andjale õiguse eest liigelda rongiga Tallinna vanalinna tänavatel kokkulepitud marsruudil esitatud arve alusel vastavalt Lepingus sätestatule;

6.2.2        tasuda kasutusse andjale viivist 14 kalendripäeva jooksul kasutusse andjalt sellekohase õiguslikult põhjendatud nõude saamisest;

6.2.3        tasuda kõik rongiga seotud kulud, maksud ja muud kohustused;

6.2.4        taotleda lõbusõidurongi liiklemiseks vajalikud load ja nõusolekud omal kulul. Kasutusse andja ei vastuta selle eest, kui kasutajale ei väljastata lõbusõidurongi liiklemiseks vajalikke nõusolekuid või lubasid;

6.2.5        kasutada liiklemiseks rongi, mis peab vastama järgmistele tingimustele:

6.2.5.1  olema vähemalt kahe vaguniga;

6.2.5.2  ohutuse tagamise eesmärgil omama uksi;

6.2.5.3  omama TÜV toote ohutussertifikaati või muud samaväärset sertifikaati;

6.2.5.4  sobima vanalinna piirkonda ja olema heaks kiidetud Tallinna Kultuuriväärtuste Ameti poolt;

6.2.5.5  rongi tehniline seisukord peab olema sobiv liiklemiseks;

6.2.5.6  vastama Euro 5 standardile;

6.2.6        talviti tagada, et rong oleks talvisteks ilmastikutingimusteks vajaliku varustusega;

6.2.7        kooskõlastada enne hooaja algust Tallinna Kommunaalameti, Tallinna Kultuuriväärtuste Ameti ja linnaosa valitsusega rongi peatuskoha(d), sh peatuses kasutatav inventar;

6.2.8        hooldada peatust vastavalt Tallinna linna heakorra eeskirjale;

6.2.9        rongi liiklemisel tagada liiklusohutuse ning liiklusreeglitest kinnipidamine;

6.2.10    tagada reisijate ohutus nii rongi liikumisel kui peatustes seismisel;

6.2.11    teatada kasutusse andjale koheselt kasutaja suhtes likvideerimismenetluse alustamisest või maksejõuetuse ilmnemisel või kui tema suhtes on esitatud pankrotiavaldus.

 

7        KASUTUSSE ANDJA ÕIGUSED JA KOHUSTUSED

7.1  Kasutusse andjal on õigus:

7.1.1        saada kasutajalt vajalikku informatsiooni rongi liiklemise kohta;

7.1.2        saada Lepingus kokkulepitud tasu;

7.1.3        ühepoolselt piirata Lepingu punktis 6.1 kokkulepitud kellaaega, teatades sellest kasutajale ette mõistliku aja jooksul;

7.1.4        seoses rongi liiklemiseks lubatud Tallinna vanalinna tänavate avalikuks otstarbeks kasutamise (nt avalik üritus), nende säilitamiseks vajalike tööde teostamise tõttu või tööde tõttu, mida on vaja teostada Tallinna vanalinna tänavate vahetus läheduses asuval kinnistul, on kasutusse andjal õigus Lepingu täitmine peatada kuni asjaolude muutumiseni, teatades sellest kasutajale kirjalikult ette vähemalt 3 (kolm) päeva;

7.1.5        tasu suurendada. Tasu suureneb iga Lepingu sõlmimisele järgneval 12.  kalendrikuul. Suurenenud tasu arvestatakse järgneva valemi kohaselt: suurenenud tasu = tasu x (1 m/100), kus m on Statistikaameti poolt avaldatud tarbijahinnaindeksi muutus protsentides tasu suurenemisest teatamise kuule eelnenud aasta kestel. Kui tarbijahinnaindeksi muutus on negatiivne, siis tasu suurus ei muutu.

 

7.2  Kasutusse andjal on kohustus:

7.2.1        esitada kasutajale arve iga kuu .... kuupäevaks.

 

8        VASTUTUS JA SANKTSIOONID

8.1  Kasutaja vastutab ja peab hüvitama kahju, mis tekib reisijatele teenuse osutamise ajal ja reisijate teenindamisega seotud asjaolu(de) tagajärjel põhjustatud reisija surmast, kehavigastusest või tervisekahjustusest.

8.2  Kui kasutaja rikub Lepingut, on ta kohustatud kasutusse andja nõudmisel tasuma leppetrahvi esmasel Lepingu rikkumisel 20% ühe kuu tasu summast ja iga järgneva rikkumise korral 50% ühe kuu tasu summast.

8.3  Leppetrahvi nõue tuleb esitada 10 päeva jooksul alates rikkumisest teada saamisest. Leppetrahv ei ole mõeldud kohustuse täitmise asendamiseks, vaid Lepingu täitmisele sundimiseks.

8.4  Lepingust tulenevate maksete mittetähtaegsel tasumisel tasub kasutaja kasutusse andjale viivist 0,05 % õigeaegselt tasumata summalt päevas.

8.5  Kui Lepingu rikkumisega on tekitatud kahju teisele lepinguosalisele või kolmandatele isikutele, on kahju kohustatud hüvitama selle tekitanud lepinguosaline.

8.6  Kui üks lepinguosaline rikub Lepingut, võib teine lepinguosaline kasutada kõiki seadusest tulenevaid õiguskaitsevahendeid ulatuses, milles ei ole Lepingus teisiti kokku lepitud.

8.7  Pooled vastutavad oma Lepingust tulenevate kohustuste rikkumise eest.

8.8  Lepingust tulenevate kohustuste mittetäitmist või mittekohast täitmist ei loeta Lepingu rikkumiseks, kui selle põhjuseks oli vääramatu jõud. Pooled käsitlevad vääramatu jõuna asjaolu, mille üle lepinguosalistel puudub kontroll ja mida pooled Lepingu sõlmimisel ei näinud ega võinudki ette näha võlaõigusseaduse § 103 mõttes.

 

9        LEPINGU JÕUSTUMINE, MUUTMINE, LÕPPEMINE JA LÕPETAMINE

9.1  Leping jõustub poolte poolt allkirjastamise momendist ja kehtib kuni poolte Lepingust tulenevad kohustused on nõuetekohaselt täidetud või lõppemisega muul seaduses sätestatud alusel.

9.2  Pooltel on õigus Leping igal ajal ilma mõjuva põhjuseta üles öelda teatades sellest teisele poolele ette vähemalt 90 päeva.

9.3  Kasutusse andjal on õigus Leping erakorraliselt üles öelda juhul, kui selleks on mõjuv põhjus. Mõjuva põhjusega on tegemist, kui kõiki asjaolusid arvesse võttes ja mõlema poole huvisid kaaludes ei või oodata Lepingu täitmist kuni Lepingu tähtaja saabumiseni. Muuhulgas on mõjuvaks põhjuseks alljärgnev:

9.3.1        kasutaja kasutab õigust liigelda rongiga Tallinna vanalinna tänavatel vastuolus Lepingus ettenähtud sihtotstarbega;

9.3.2        kasutaja on rikkunud Lepingut oluliselt või vähemalt kaks korda ning sellest on kasutajat kirjalikult teavitatud;

9.3.3        rongi liiklemiseks lubatud Tallinna vanalinna tänavatel planeeritakse teha suuremahulisi remonttöid;

9.3.4        kasutaja suhtes on välja kuulutatud pankrot või vastu võetud likvideerimisotsus.

9.4  Lepingu punktides 9.3.1, 9.3.2 ja 9.3.4 sätestatud juhul on kasutusse andjal õigus Leping üles öelda ette teatamata.

9.5  Lepingu punktis 9.3.3 sätestatud juhul on kasutusse andja kohustatud Lepingu ülesütlemisest kasutajale ette teatama vähemalt 30 päeva.

 

10    TEADETE EDASTAMINE

10.1          Üks pool edastab Lepinguga seotud teated teise poole Lepingus märgitud kontaktandmetele. Vastavate kontaktandmete muutusest on pool kohustatud koheselt informeerima teist lepingupoolt.

10.2          Teadete edastamine toimub telefoni, e-posti või faksi teel, va juhtudel, kui Lepingus on ette nähtud teate kirjalik vorm. Kirjalikud teated saadetakse teisele poolele posti teel tähitud kirjaga või antakse teisele poolele üle allkirja vastu. Kirjalik teade loetakse teisele poolele üle antuks, kui postitamisest on möödunud 3 kalendripäeva.

10.3          Poole iga nõue teisele poolele, mis esitatakse tulenevalt Lepingu rikkumisest, peab olema kirjalikus vormis.

 

11    LÕPPSÄTTED

11.1          Lepingu tingimusi võib muuta poolte kokkuleppel, välja arvatud juhul, kui Lepingu tingimuste muutmine on tingitud Eesti Vabariigi õigusaktidest.

11.2          Lepingu muudatused ja täiendused vormistatakse kirjalikult ja kirjutatakse alla mõlema poole poolt. Kirjaliku vormi mittejärgimisel on muudatused tühised.

11.3          Lepinguga seonduvad eriarvamused ja vaidlused lahendavad pooled eelkõige läbirääkimiste teel. Kui Lepingust tulenevaid vaidlusi ei õnnestu lahendada poolte läbirääkimistega, lahendatakse vaidlus Eesti Vabariigi õigusaktidega sätestatud korras Harju Maakohtus.

11.4          Lepingu tõlgendamisel lähtutakse poolte ühisest tegelikust tahtest, isegi kui see erineb sõnade tavapärasest tähendusest. Kui poolte ühist tegelikku tahet ei õnnestu kindlaks teha, tuleb Lepingut tõlgendada nii, nagu mõistlik isik võiks Lepingut samade asjaolude esinemise korral mõista.

11.5          Kumbki pool ei tohi Lepingust tulenevaid õigusi ja kohustusi anda üle kolmandale isikule ilma teise poole kirjaliku nõusolekuta.

11.6          Leping on koostatud kahes võrdse juriidilise jõuga eksemplaris, millest kumbki pool saab ühe.

 

12    POOLTE KONTAKTISIKUD

13    Kasutusse andja kontaktisik Lepingu tingimuste täitmisel ja kontrollimisel on : nimi ____________, ametinimetus ________________, telefon __________, e-post ____________

14    Kasutaja kontaktisik Lepingu tingimuste täitmisel ja kontrollimisel on __________________, GSM ______________, e-post ______________, üldtelefon ______________, faks ______________. Avarii 24h _________________ .

 

 

 

 

 

Poolte rekvisiidid:

 

 

Tallinna Kesklinna Valitsus                                                  ______________________

Registrikood 75014221                                                        ______________________

Nunne tn 18, 15058 Tallinn                                                  ______________________

 

 

 

 

______________________                                                                          ______________________

 

 

 

 

 

Toomas Sepp

Linnasekretär