Tallinna linna 2011. aasta eelarves ülekantavaks määratud kulutuste ülekandmine 2012. eelarveaastasse

Tallinna Linnavalitsus 14.03.2012 korraldus number 392

Redaktsiooni kehtivus 28.06.2012 - ...

REDAKTSIOON:
Tlv k 28.06.2012 nr 1033, muudatusi ei ole akti kantud
Tlv k 25.04.2012 nr 591, muudatusi ei ole akti kantud.

 

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

14. märts

2012 nr

392-k

 

 

Tallinna linna 2011. aasta eelarves ülekantavaks määratud kulutuste ülekandmine 2012. eelarveaastasse

 

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 2 alusel ja kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 27. novembri 2003 määrusega nr 59 kinnitatud „Tallinna linna eelarve koostamise, vastuvõtmise ja täitmise korra“ p-ga 5.6 ja Tallinna Linnavalitsuse 23. jaanuari 2002 määruse nr 11 kinnitatud „Ülekantavate kulude järgmisse eelarveaastasse kandmise korra p-ga 8 ja 9 ning võttes aluseks linna ametiasutuste poolt esitatud taotlused

 

 

         

1. Kanda Tallinna linna 2011. aasta eelarves ülekantavaks määratud kulutused üle 2012. eelarveaastasse, sh investeerimisprojektide kulud vastavalt lisale 1 ja tegevuskulud vastavalt lisale 2, kokku summas 28 842 565 ˆ.

2. Tallinna Linnakantseleil teha korraldus teatavaks korralduse lisades nimetatud ametiasutustele.

3. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

Kalle Klandorf

Abilinnapea linnapea ülesannetes

Toomas Sepp

 

Linnasekretär

 

 

 

Lisad
Lisa 1
Lisa 1 ja lisa 2 (Tlv k 28.06.2012 nr 1033)