Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Laiendatud otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid, kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid õigusakte välja arvatud üksnes teisi akte muutvaid ja kehtetuks tunnistavaid õigusaktid. Otsingu vormil toodud kriteeriumite abil on võimalik otsingu tingimusi kitsendada või laiendada (kaasata tulemustesse ka ainult muutvad aktid).
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Laiendatud otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna linna 2011. aasta eelarves ülekantavaks määratud kulutuste ülekandmine 2012. eelarveaastasse
Tallinna Linnavalitsus 14.03.2012 korraldus number 392
Redaktsiooni kehtivus:28.06.2012 - ...

 Redaktsioonid

REDAKTSIOON:
Tlv k 28.06.2012 nr 1033, muudatusi ei ole akti kantud
Tlv k 25.04.2012 nr 591, muudatusi ei ole akti kantud.

 

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

14. märts

2012 nr

392-k

 

 

Tallinna linna 2011. aasta eelarves ülekantavaks määratud kulutuste ülekandmine 2012. eelarveaastasse

 

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 2 alusel ja kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 27. novembri 2003 määrusega nr 59 kinnitatud „Tallinna linna eelarve koostamise, vastuvõtmise ja täitmise korra“ p-ga 5.6 ja Tallinna Linnavalitsuse 23. jaanuari 2002 määruse nr 11 kinnitatud „Ülekantavate kulude järgmisse eelarveaastasse kandmise korra p-ga 8 ja 9 ning võttes aluseks linna ametiasutuste poolt esitatud taotlused

 

 

         

1. Kanda Tallinna linna 2011. aasta eelarves ülekantavaks määratud kulutused üle 2012. eelarveaastasse, sh investeerimisprojektide kulud vastavalt lisale 1 ja tegevuskulud vastavalt lisale 2, kokku summas 28 842 565 ˆ.

2. Tallinna Linnakantseleil teha korraldus teatavaks korralduse lisades nimetatud ametiasutustele.

3. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

Kalle Klandorf

Abilinnapea linnapea ülesannetes

Toomas Sepp

 

Linnasekretär

 

 

 

Lisad
Lisa 1
Lisa 1 ja lisa 2 (Tlv k 28.06.2012 nr 1033)