Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Laiendatud otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid, kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid õigusakte välja arvatud üksnes teisi akte muutvaid ja kehtetuks tunnistavaid õigusaktid. Otsingu vormil toodud kriteeriumite abil on võimalik otsingu tingimusi kitsendada või laiendada (kaasata tulemustesse ka ainult muutvad aktid).
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Laiendatud otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Perekonna sissetulekust sõltuvate sotsiaaltoetuste piirmäärade ja perekonna sissetulekust mittesõltuvate sotsiaaltoetuste piirmäärade kinnitamine
Tallinna Linnavalitsus 21.12.2011 määrus number 134
Jõustumine:01.01.2012
Kehtetuks tunnistamine:01.01.2013
Redaktsiooni kehtivus:01.01.2012 - 01.01.2013

AKTI TUNNISTAB KEHTETUKS:
Tlv m 27.12.2012 nr 82, jõustumine 01.01.2013

 

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

 

MÄÄRUS

 

 

 

 

 

Tallinn

21. detsember

2011 nr 134

 

 

 

 

Perekonna sissetulekust sõltuvate sotsiaaltoetuste piirmäärade ja perekonna sissetulekust mittesõltuvate sotsiaaltoetuste piirmäärade kinnitamine

 

 

 

 

 

 

Määrus kehtestatakse sotsiaalhoolekande seaduse § 23 lg 1 ja Tallinna Linnavolikogu 10. veebruari 2005 määruse nr 13 "Perekonna sissetulekust sõltuvate sotsiaaltoetuste maksmise korra ja perekonna sissetulekust mittesõltuvate sotsiaaltoetuste maksmise korra kehtestamine" punkti 3 alusel.

 

 

 

 

 

         

 

§ 1.  Perekonna sissetulekust sõltuvate sotsiaaltoetuste maksimaalsed piirmäärad ühele isikule aastas

(1) Lastele makstavad toetused (makstakse vanemale, eestkostjale või hooldajale)

1) toimetuleku tagamiseks                                                                                          128 eurot

2) puudega lapse perele rehabilitatsiooniteenuse osaliseks hüvitamiseks                   128 eurot

3) abivahendite soetamise osaliseks hüvitamiseks                                                      128 eurot

4) retseptiravimite ja vaktsineerimise maksumuse osaliseks hüvitamiseks                  160 eurot

5) laagrituusiku osaliseks hüvitamiseks                                                                       128 eurot

6) lapse põhikooli ja gümnaasiumi lõpetamise ja koolimineku kulude

osaliseks hüvitamiseks                                                                                                  64 eurot

7) laste huvi- ja sporditegevusega seotud kulutuste ja erakorraliste

väljaminekute osaliseks hüvitamiseks                                                             192 eurot

8) paljulapseliste (3 ja enam last) perede toetus Eesti Vabariigi aastapäevaks             39 eurot

9) toimetulekutoetust saavate perede laste kooliminekutoetus                                     32 eurot

(2) Puudega isikule makstavad toetused

1) toimetuleku tagamiseks                                                                                          64 eurot

2) rehabilitatsiooni- ja taastusraviteenuse osaliseks hüvitamiseks                               96 eurot

3) abivahendite soetamise osaliseks hüvitamiseks                                                      128 eurot

4) retseptiravimite ja vaktsineerimise maksumuse osaliseks hüvitamiseks                  160 eurot

(3) Eakatele makstavad toetused

1) toimetuleku tagamiseks                                                                                          64 eurot

2) taastus- ja hooldusravi osaliseks hüvitamiseks                                                       256 eurot

3) abivahendite soetamise osaliseks hüvitamiseks                                                      128 eurot

4) retseptiravimite ja vaktsineerimise maksumuse osaliseks hüvitamiseks                  160 eurot

(4) Teistele abivajajatele (kodutud, töötud, kinnipidamiskohast vabanenud ja teised isikud) makstavad toetused

1) toimetuleku tagamiseks                                                                                          77 eurot

2) retseptiravimite ja vaktsineerimise maksumuse osaliseks hüvitamiseks                  160 eurot

 

(5) Muud toetused

1) erakorraliste kulude osaliseks hüvitamiseks                                                            160 eurot

2) õnnetusjuhtumite korral (päästeteenistuse või politsei kirjaliku tõendi alusel)       320 eurot

3) lähedase inimese matuse korraldamiseks                                                                128 eurot

4) toitlustamise osaliseks hüvitamiseks                                                           1,30 eurot päevas

5) üritustel osalemiseks                                                                                               13 eurot

 

§ 2.  Perekonna sissetulekust mittesõltuvate sotsiaaltoetuste piirmäärad

1) lapse sünnitoetus                                                                                                     320 eurot

2) esmakordselt kooli mineva lapse toetus                                                                  320 eurot

3) mitmike (3 ja enam last) sünnitoetus                                                                   6 392 eurot

4) puudega lapse toetus                                                                                           76,70 eurot

5) ellusuunamise toetus                                                                                               320 eurot

6) pensionilisa                                                                                                          76,70 eurot

§ 3.  Määruse kehtetuks tunnistamine

Kehtetuks tunnistatakse Tallinna Linnavalitsuse 24. novembri 2010 määrus nr 92 "Perekonna sissetulekust sõltuvate sotsiaaltoetuste piirmäärade ja perekonna sissetulekust mittesõltuvate sotsiaaltoetuste piirmäärade ning aruande vormi kinnitamine".

§ 4.  Määruse jõustumine

Määrus jõustub 1. jaanuaril 2012.

 

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär