Tallinna Linnavolikogu 10. veebruari 2005 määruse nr 13 "Perekonna sissetulekust sõltuvate sotsiaaltoetuste maksmise korra ja perekonna sissetulekust mittesõltuvate sotsiaaltoetuste maksmise korra kehtestamine" muutmine

Tallinna Linnavolikogu 06.10.2011 määrus number 30
jõustumine 01.01.2012

Redaktsiooni kehtivus 01.01.2012 - ...

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

 

MÄÄRUS

 

 

Tallinn

6. oktoober 2011 nr 30

 

 

Tallinna Linnavolikogu 10. veebruari 2005 määruse nr 13 “Perekonna sissetulekust sõltuvate sotsiaaltoetuste maksmise korra ja perekonna sissetulekust mittesõltuvate sotsiaaltoetuste maksmise korra kehtestamine“ muutmine

 

 

 

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 1 ja § 22 lõike 1 punkti 5 ning sotsiaalhoolekande seaduse § 23 lõike 1 alusel.

 

 

§ 1.  Tallinna Linnavolikogu 10. veebruari 2005 määruse nr 13 “Perekonna sissetulekust sõltuvate sotsiaaltoetuste maksmise korra ja perekonna sissetulekust mittesõltuvate sotsiaaltoetuste maksmise korra kehtestamine“ lisasse 1 “Perekonna sissetulekust sõltuvate sotsiaaltoetuste maksmise kord“ tehakse järgmised muudatused:

1) täiendatakse punktiga 4.11 järgmises sõnastuses:

“4.11 Toetuse määramise ja maksmisega seotud vaidlusi lahendab linnaosa vanem, vormistades oma otsuse korraldusega. Linnaosa vanema korraldusega mittenõustumisel saab esitada vaide linnavalitsusele või maavanemale. Linnavalitsusele esitatud vaide vaatab läbi ja linnavalitsuse korralduse eelnõu valmistab ette linna sisekontrolöri teenistus. Vaie haldusaktile või toimingule tuleb esitada 30 päeva jooksul arvates päevast, millal isik vaidlustatavast haldusaktist või toimingust teada sai või oleks pidanud teada saama. Isikul, kelle vaie jääb vaidemenetluses rahuldamata või kelle õigusi on vaidemenetluses rikutud, on õigus pöörduda halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud tingimustel ja korras kaebusega halduskohtusse. Halduskohtusse võib pöörduda ka vaiet esitamata.“;

2) punktid 2.1.11, 2.2.5 ja 2.3.5 tunnistatakse kehtetuks.

§ 2.  Tallinna Linnavolikogu 10. veebruari 2005 määruse nr 13 “Perekonna sissetulekust sõltuvate sotsiaaltoetuste maksmise korra ja perekonna sissetulekust mittesõltuvate sotsiaaltoetuste maksmise korra kehtestamine“ lisasse 2 “Perekonna sissetulekust mittesõltuvate sotsiaaltoetuste maksmise kord“ tehakse järgmised muudatused:

1) punkt 3.8 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

“3.8 Pensionilisa määratakse riikliku pensionikindlustuse seaduse alusel määratud vanadus- või töövõimetuspensioni saajale ning täisealisele (alates 18. eluaastast) rahva- või toitjakaotuspensioni saajale tingimusel, et toetuse taotleja on rahvastikuregistri andmetel Tallinna linna elanik katkematult vähemalt aasta enne toetuse taotlemise aasta 1. jaanuari ja on kantud riiklikku pensionikindlustuse registrisse. Avaldus toetuse saamiseks tuleb esitada toetuse taotleja sünnikuule eelneval kuul või sünnikuul, kui toetust taotletakse esimest korda. Avaldus tuleb esitada ka isikutel, kellel on pensionilisa saamine ajutiselt katkenud. Toetust makstakse üks kord aastas pensionäri sünnikuul alates pensioni määramise kalendriaastale järgnevast kalendriaastast.“;

2) täiendatakse punktiga 3.11 järgmises sõnastuses:

“3.11 Toetuse määramise ja maksmisega seotud vaidlusi lahendab linnaosa vanem, vormistades oma otsuse korraldusega. Linnaosa vanema korraldusega mittenõustumisel saab esitada vaide linnavalitsusele või maavanemale. Linnavalitsusele esitatud vaide vaatab läbi ja linnavalitsuse korralduse eelnõu valmistab ette linna sisekontrolöri teenistus. Vaie haldusaktile või toimingule tuleb esitada 30 päeva jooksul arvates päevast, millal isik vaidlustatavast haldusaktist või toimingust teada sai või oleks pidanud teada saama. Isikul, kelle vaie jääb vaidemenetluses rahuldamata või kelle õigusi on vaidemenetluses rikutud, on õigus pöörduda halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud tingimustel ja korras kaebusega halduskohtusse. Halduskohtusse võib pöörduda ka vaiet esitamata.“

§ 3.  Määrus jõustub 1. jaanuaril 2012.

 

 

 

 

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees