Tallinna Linnavolikogu 16.06.2011 otsus number 115.
Tondi ja Seebi tänavate ning raudtee vahelise kvartali detailplaneeringu kehtestamine Kristiine linnaosas

Akt viitab

Rea nr Pealkiri Vastuvõtja Liik Nr Lisa nr Vastuvõtmine Jõustumine Avaldamine
1 Puu raieks ja hoolduslõikuseks loa andmise tingimused ja kord Tvk m 17 19.05.2011 27.05.2011 RT IV, 09.03.2013, 56
2 Tondi ja Seebi tänavate ning raudtee vahelise kvartali detailplaneeringu vastuvõtmine Tlv k 1145 30.06.2010
3 Tondi ja Seebi tänavate ning raudtee vahelise kvartali detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamine Tlv k 1267 29.07.2009
4 Teemaplaneeringu "Kõrghoonete paiknemine Tallinnas" kehtestamine Tvk o 77 16.04.2009
5 Tondi ja Seebi tänavate ning raudtee vahelise kvartali detailplaneeringu koostamise algatamine Tlv k 601 15.04.2009
6 Pärnu mnt 137 // Saku tn 2 // Kohila tn 1 kinnistu detailplaneeringu kehtestamine kesklinnas Tvk o 143 19.06.2008
7 Tallinna parkimise korralduse arengukava aastateks 2006-2014 Tvk o 329 16.11.2006
8 Puittaimestiku ja haljastuse inventeerimise kord Tlv m 34 03.05.2006 08.05.2006 RT IV, 07.08.2013, 54
9 Teemaplaneeringu " Tallinna tänavavõrk ja kergliiklusteed " algatamine Tvk o 184 16.06.2005
10 Tallinna kaugküttepiirkonna piirid, kaugküttevõrguga liitumise ning eraldumise tingimused ja kord, kaugkütte üldised kvaliteedinõuded, soojuse piirhinna kooskõlastamine ja soojusettevõtja arenduskohustus Tvk m 19 27.05.2004 01.07.2004 RT IV, 08.08.2013, 59
11 Tallinna üldplaneeringu kehtestamine Tvk m 3 11.01.2001 18.01.2001