Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

AKTAL
Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Laiendatud otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid, kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid õigusakte välja arvatud üksnes teisi akte muutvaid ja kehtetuks tunnistavaid õigusaktid. Otsingu vormil toodud kriteeriumite abil on võimalik otsingu tingimusi kitsendada või laiendada (kaasata tulemustesse ka ainult muutvad aktid).
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Laiendatud otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Toompuiestee 24a kinnisasja üürilepingu projekti heakskiitmine ja volituse andmine Rein Ilvesele
Tallinna Linnavolikogu 21.04.2011 otsus number 61
Redaktsiooni kehtivus:21.04.2011 - ...

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

 

OTSUS

 

 

Tallinn

21. aprill 2011 nr 61

 

 

 

 

Toompuiestee 24a kinnisasja üürilepingu projekti heakskiitmine ja volituse andmine Rein Ilvesele

 

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 10 lg 1, § 35 lg 5 alusel ja tulenevalt linnavalitsuse ettepanekust ning vajadusest tagada Tallinna kesklinna koolidele, spordiklubidele ja spordiharrastajatele sportimiskoht

 

 

1. Kiita heaks juurdelisatud Tallinna linna ja OÜ Personal Power (registrikood 11198749) vahel sõlmitav kinnisasja üürilepingu projekt.

2. Volitada Tallinna Spordi- ja Noorsooameti juhatajat Rein Ilvest Tallinna linna nimel alla kirjutama punktis 1 nimetatud kinnisasja üürilepingule tähtajaga kümme aastat alates kinnistu valduse üleandmisest aadressil Toompuiestee 24a pindalaga 10 985 m2.

3. Tallinna Spordi- ja Noorsooametil teha otsus teatavaks Tallinna Linnakantselei finantsteenistusele, Rein Ilvesele ja OÜ-le Personal Power.

4. Otsust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates otsuse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees

 

 


Tallinna Linnavolikogu 21. aprilli 2011
otsuse nr 61
LISA

 

Toompuiestee 24a kinnisasja üürileping

 

 

 

 

Tallinnas

2011

OÜ Personal Power, äriregistrikood 11198749 (edaspidi üürileandja), keda esindab põhikirja alusel juhatuse liige Endel Siff, ja

Tallinna linn (edaspidi üürnik), keda esindab Tallinna Linnavolikogu 21. aprilli 2011 otsuse nr 61 alusel Tallinna Spordi- ja Noorsooameti juhataja Rein Ilves, kumbki eraldi pool või koos pooled, on sõlminud alljärgneva kinnistu üürilepingu (edaspidi leping).

1. LEPINGU OBJEKT JA TÄHTAEG

1.1 Üürileandja annab üürnikule tasu eest kasutamiseks Tallinnas Toompuiestee 24a asuva kinnisasja (kinnistusregistriosa nr 24345501, katastritunnus 78401:101:0151, pindala 10 985 m2) koos sellel asuvate ehitiste (staadionimaja (ehitisregistri kood 120584966), staadion (ehitisregistri kood 220301380), staadioni välisvalgustus (ehitisregistri kood 220575029), korvpalli- ja võrkpalliväljak) ja päraldistega (edaspidi Snelli staadion). Ehitisregistri andmetel paikneb kinnisasjal ka staadioni paviljon (ehitisregistri kood 101022721), mis käesolevaks ajaks on ümberehitatud (renoveeritud) staadionimajaks (ehitisregistri kood 120584966). Kinnisasja piirid on näidatud lepingu lisas 1. Üürileandja poolt lepingu alusel üürniku valdusse antavate staadioni ehitiste ja päraldiste (sh inventar) detailne nimekiri ning seisund fikseeritakse pooltevahelise kokkuleppega Snelli staadioni valduse üleandmisel.

1.2 Üürileandja kinnitab, et tal on õigus Snelli staadioni välja üürida ning et kolmandatel isikutel ei ole Snelli staadioni suhtes üüri-, rendi-, tasuta kasutamise, kasutusvalduse, hoonestusõigust või muudest lepingutest tulenevaid õigusi Snelli staadioni vallata või kasutada.

1.3 Snelli staadioni kasutatakse sporditegevuse läbiviimiseks.

1.4 Snelli staadioni valdus antakse üle ja tagastatakse vormikohase üleandmis-vastuvõtmisaktiga
(lepingu lisa 2).

1.5 Leping on sõlmitud tähtajaga 10 (kümme) aastat.

2. ÜÜR

2.1 Üürnik kohustub tasuma üürileandjale igakuiselt Snelli staadioni kasutamise eest üüri 13 333,33 (kolmteist tuhat kolmsada kolmkümmend kolm koma kolmkümmend kolm) eurot, millele lisandub käibemaks. Üür sisaldab lepinguga sätestatud tasu Snelli staadioni kasutamise eest; Snelli staadioni kasutamisega seotud kõrvalkulusid, sh haldus- ja hoolduskulusid lepingu punkti 3 alusel; investeeringuid lepingu punkti 7 alusel ning parendusi ja Snelli staadioni säilitamisega seotud kulusid, sh amortiseerunud seadmete ja inventari asendamist ning kulutusi ehitistele, ka taastamisväärtuses ehitiste ja päraldiste kindlustuskulu.

2.2 Üürnik tasub üürileandja esitatud arve alusel üüri üks kord kuus hiljemalt 21 (kahekümne ühe) päeva jooksul arvates arve saamisest.

2.3 Üüri tasumise kohustus tekib üürnikul alates Snelli staadioni valduse vastuvõtmisest; üürniku õigustamatul keeldumisel või hoidumisel Snelli staadioni valduse vastuvõtmisest aga hetkest, mil üürnikul olnuks kohustus Snelli staadioni vastu võtta.

2.4 Üürileandjale tasumisele kuuluvate maksete tasumisega viivitamise korral kohustub üürnik tasuma viivist 0,05% (null koma null viis protsenti) tähtaegselt tasumata summalt iga viivitatud päeva eest. Kohustuse täitmisel loetakse esmajärjekorras tasutuks selle olemasolul viivis, siis leppetrahv ning seejärel üür.

2.5 Lepingu punktis 2.1 nimetatud üüri korrigeeritakse üks kord aastas vastavalt Eesti Statistikaameti tarbijahinnaindeksi muutusele igal lepingu sõlmimisele järgneval 12-ndal kalendrikuul. Muutunud üür arvestatakse järgmise valemi kohaselt: muutunud üür = üür x (1 m/100), kus “m“ on Eesti Statistikaameti avaldatud tarbijahinnaindeksi muutus protsentides üüri muutumisest teatamise kuule eelnenud kalendriaasta kestel.

2.6 Üüri muutumisest on üürileandja kohustatud üüri muutumisele eelneval kuul üürnikule esitataval arvel teatama, näidates ära uue üüri suuruse.

3. HALDUS- JA KOMMUNAALTEENUSED

Üürileandja tagab omal kulul Snelli staadioni (hoone, rajatised ja päraldised ning seda teenindav maa-ala) vastavuse spordiobjekti sihtotstarbelisele kasutamisele, mida keskmiselt mõistlikult võib oodata analoogsetelt spordikompleksidelt sporditegevuse läbiviimiseks. Üürileandja tagab omal kulul Snelli staadioni halduse täisteenuse, st korraldab kõik halduse (Snelli staadioni teenindus), hoolduse,  kommunaalteenuste (veevarustus ja kanalisatsioon, elekter, küte, prügivedu, valve) ja muu kõikvõimalike kõrvalteenuste osutamise, mis on seotud lepingujärgse üürniku vajaduse ja üürileandja kohustusega Snelli staadioni otstarbekohaseks kasutamiseks, sh kindlustab ehitised koos päraldistega taastamisväärtuses.

4. SNELLI STAADIONI KORRASHOID JA PARENDAMINE

4.1 Üürnik võib vajaduse korral Snelli staadioni parendusi ja muudatusi teha üksnes üürileandja eelneval kirjalikul nõusolekul ja lepingu muudatusena sõlmitaval poolte kirjalikul kokkuleppel, milles näidatakse, kes pooltest ja millises ulatuses kannab nimetatuga seotud kulutused.

4.2 Parendusi ja muudatusi, mis võivad takistada üürnikul asja otstarbekohast kasutamist, on üürileandjal õigus teostada ainult üürniku poolt nimetatud õppetöövälisel ajal või ajal mil üürnik ei vaja Snelli staadioni ürituste läbiviimiseks. Üürileandja on kohustatud parenduste ja muudatuste tegemise soovist üürnikule teatama ette vähemalt 3 (kolm) kuud. Vastavasisulise teate saamisel teevad üürileandja ja üürnik ühiseid pingutusi parenduste ja muudatuste teostamiseks sobivaima aja kokkuleppimiseks.

4.3 Üürnik kohustub lepingu ülesütlemisel või muul viisil lõppemisel andma üürileandjale üle Snelli staadioni koos kõigi muudatuste, parenduste ja üürileandjale kuuluvate päraldiste, sh inventariga, v.a üürileandja lepingu punktis 7.1.1 nimetatud investeeringute käigus soetatud teisaldatavad 2 (kaks) korvpalliväljaku katet ja üürniku poolt tehtud muudatused ja parendused.

4.4 Üürnik vastutab Snelli staadioni süülise kahjustamise eest, mis toimub ajal, mil Snelli staadion oli üürniku valduses, kui ta ei tõenda, et kahjustumine toimus asjaoludel, mis ei tulenenud temast. Üürnik ei vastuta asja hariliku kulumise, halvenemise ja muutuste eest, mis kaasnevad Snelli staadioni otstarbekohase ja lepingujärgse kasutamisega.

5. ÜÜRILEANDJA ÕIGUSED JA KOHUSTUSED

5.1 Üürileandjal on õigus saada Snelli staadioni kasutamise eest üüri.

5.2 Üürileandja kohustub:

5.2.1 üle andma Snelli staadioni valduse üürnikule üleandmis-vastuvõtmisaktiga 5 (viie) tööpäeva jooksul pärast lepingu allakirjutamist;

5.2.2 võimaldama üürnikul Snelli staadioni kasutada vastavalt lepingus sätestatud tingimustele;

5.2.3 tagama lepingu punktis 3 nimetatud kohustuste täitmise;

5.2.4 tagama Snelli staadioni teeninduse vähemalt kella 7.00-22.00, arvestusega, et nimetatud teenindusaja esimene ja viimane pooltund võimaldatakse üürileandjale vastavalt teeninduse ettevalmistus- ja koristusajaks. Täpne Snelli staadioni kasutuskord, sh kasutamine perioodil 1. november-31. märts, lepitakse poolte vahel kirjalikult kokku Snelli staadioni valduse üleandmisel ning vormistatakse lepingu lisana. Poolte kokkuleppel võidakse Snelli staadioni kasutuskorda perioodiliselt üle vaadata ning vajadusel muuta;

5.2.5 asendama omal kulul amortiseerunud seadmed ja inventari, tegema ehitistele vajalikke kulutusi nende säilimise tagamiseks;

5.2.6 teostama omal kulul lepingu punktis 7 näidatud investeeringud ja poolte vahel kokkulepitud võimalikke muid investeeringuid Snelli staadionile vastavalt selliste võimalike muude investeeringute tegemiseks tulevikus sõlmitud poolte kokkuleppe (vormistatakse lepingu lisana) tingimustele;

5.2.7 esitama pretensioonid, mida tal on õigus lepingu kohaselt üürnikule esitada, 10 (kümne) tööpäeva jooksul arvates päevast, mil ta sai teada või pidi saama teada sündmustest või asjaoludest, mis annavad aluse pretensiooni esitamiseks.

6. ÜÜRNIKU ÕIGUSED JA KOHUSTUSED

6.1 Üürnikul on õigus:

6.1.1 nõuda Snelli staadioni valduse üleandmist üleandmis-vastuvõtmisaktiga alates lepingu allakirjutamisest;

6.1.2 kasutada Snelli staadioni spordikompleksina ja anda Snelli staadion tasuta kasutada eelkõige koolidele. Peale selle võib üürnik anda Snelli staadioni spordiklubidele ja teistele spordiharrastajatele allüürile ning saada võimaluse korral spordiklubidelt ja teistelt spordiharrastajatelt Snelli staadioni kasutamise eest tulu;

6.1.3 nõuda üürileandjalt lepingu punkti 5.2.5 järgi amortiseerunud seadmete ja inventari asendamist ja/või ehitistele nende säilimise tagamiseks vajalike kulutuste tegemist;

6.1.4 vallata ja kasutada Snelli staadioni vastavuses lepinguga, kahjustamata seejuures üürileandja õiguspäraseid huve;

6.1.5 nõuda Snelli staadioni välja mistahes ebaseaduslikust valdusest ja nõuda Snelli staadioni valdamisele ja kasutamisele tehtavate takistuste kõrvaldamist;

6.1.6 teavitama üürileandjat kirjalikult vähemalt 45 (nelikümmend viis) päeva ette remondivajadustest, mis on seotud Snelli staadioni kasutamisega.

6.2 Üürnik kohustub:

6.2.1 kasutama Snelli staadioni lepingu punktis 1.3 näidatud sihtotstarbel;

6.2.2 valdama ja kasutama Snelli staadioni kooskõlas lepinguga ja vastavalt punktis 1.3 näidatud sihtotstarbele säästlikult ja heaperemehelikult ning võtma tarvitusele kõik abinõud vältimaks Snelli staadioni kahjustamist või üürileandja vara ja õiguste kahjustamist muul viisil;

6.2.3 teatama üürileandjale viivitamatult ohust Snelli staadionile, kui ohu tõrjumiseks tuleb abinõud tarvitusele võtta, samuti Snelli staadioni lepingutingimustele mittevastavusest;

6.2.4 teatama üürileandjale viivitamatult Snelli staadioni avarii, tulekahju jms õnnetuste toimumisest ja võtma viivitamatult tarvitusele abinõud Snelli staadionile tekkiva kahju vähendamiseks;

6.2.5 tagastama Snelli staadioni valduse üürileandjale üleandmis-vastuvõtmisaktiga lepingu lõppemisel või ennetähtaegsel lõpetamisel vastavalt lepingu tingimustele.

7. INVESTEERINGUD SNELLI STAADIONILE

7.1 Üürileandja kohustub 2011. ja 2012. kalendriaastal tegema investeeringuid summas kuni 102 000 (sada kaks tuhat) eurot (ilma käibemaksuta) järgmiselt:

7.1.1 kahe teisaldatava korvpalliväljaku katte soetamine ja paigaldus (investeeringu teostamise tähtaeg 1. juuni 2011). Korvpallilaua tugikonstruktsioonid, mis jäävad üürniku omandisse, muretseb ja paigaldab üürilepingu kehtivuse ajaks üürnik. Üürileandja annab soetatud teisaldatavad korvpalliväljakute katted üürilepingu lõppedes tasuta üürniku omandisse. Korvpalliväljaku kattematerjalil peab olema FIBA tunnustus ja litsents, mis võimaldab pidada välitingimustes ametlikke kõrgetasemelisi võistlusi. Kate peab olema paigaldatud ja joonitud selliselt, et see vastaks FIBA kehtestatud korvpalliväljaku nõuetele ja reeglitele; kandma Tallinna Spordi- ja Noorsooameti logo “Hoog sisse“, mille graafilised näitajad annab üürnik ja tagab logo kasutusõiguse; olema kergesti paigaldatav ja teisaldatav; põhinema portatiivsel moodulite süsteemil polüpropeenist mooduli (tüki) mõõtmega 30,48 cm x 30,48 cm x 15,8 mm; omama spetsiaalset järelandvuse süsteemi (Lateral Forgiveness), mis toimib pidurdamisel ja säästab liigeseid; olema ilmastikukindel ja tagama treeningute läbiviimise kevad-, suve- ja sügishooajal; sobima multifunktsionaalseks kasutamiseks (korvpall, rulluisu hoki, saalihoki, võrkpall, tennis, jalgpall). Materjalile peab olema antud kümneaastane garantii.

7.1.2 välitrenažööride soetamine ja paigaldus (investeeringu teostamise tähtaeg 1. september 2011). Trenažöörid peavad võimaldama aastaringselt treenida välitingimustes kõiki suuremaid lihasrühmasid ja tagama umbes 12-14 erinevat harjutust kindlas järjekorras 10-14 eri seadmega, olema harjutamiseks ohutud, mitte nõudma eelnevat keerukate liigutusvilumuste omandamist, võimaldama harjutamist kooliõpilastest kuni eakateni, ilmastikukindlad, sh valmistatud galvaniseeritud terasest, mis on kaetud epoksolüestervärviga, vastama rahvusvahelisele standardile ISO 9001. Trenažööridele peab olema antud tarnijapoolne 2- (kahe)aastane garantii.

7.1.3 täiendavate riietumis- ja pesemisvõimaluste loomine (investeeringu teostamise tähtaeg 1. juuni 2011). Üürniku vajadustest lähtuvalt peab staadioni teeninduseks olema tagatud kokku vähemalt kaks 30-kohalist kolme sooja- ja külmaveevarustuse ja duššiga riietumis- ja pesemisruumi. Ruumid peavad olema köetud (investeeringu teostamise tähtaeg 1. aprill 2012).

7.2 Võimalik järgnevate aastate investeeringute vajadus vaadatakse poolte poolt üle üks kord aastas hiljemalt 1. aprilliks. Vajaminev täiendavate investeeringute maht määratakse kindlaks poolte kirjaliku kokkuleppega, mis vormistatakse lepingu lahutamatu lisana.

8. LEPINGU MUUTMINE

8.1 Lepingu tingimusi võib muuta poolte kirjalikul kokkuleppel, mille alus üürnikupoolselt on lepingu sõlmimise aluseks oleva haldusakti andnud organi eelnev otsus. Nimetatud otsus ei ole vajalik lepingu muutmiseks sellises ulatuses, milleks on lepingu sõlminud üürnikul (ametiasutusel)

Tallinna õigusaktidest tulenev vajalik pädevus olemas. Lepingu muudatused vormistatakse lepingu lisa(de)na, mis on lepingu lahutamatuks osaks.

8.2 Ühe poole esitatud kirjaliku taotluse lepingu tingimuste muutmiseks vaatab teine pool läbi ja teavitab oma otsusest teist poolt 10 (kümne) tööpäeva jooksul arvates taotluse saamise päevast. Kui nimetatud tähtaja jooksul ei ole pool teisele poolele vastanud, loetakse lepingu muutmise ettepanek tagasi lükatuks.

9. LEPINGU LÕPPEMINE JA ENNETÄHTAEGNE LÕPETAMINE

9.1 Leping lõpeb tähtaja möödumisel, lepingu ülesütlemisel poolte poolt, Snelli staadioni hävimisel või kasutamiskõlbmatuks muutumisel, samuti lõppemisel muul lepingust või seadusest tuleneval alusel.

9.2 Pooltel on õigus ette teatamata leping erakorraliselt üles öelda kui teine pool rikub oluliselt lepingut ning on jätnud rikkumise kõrvaldamata selleks antud mõistliku tähtaja jooksul. Pooled loevad lepingu oluliseks rikkumiseks eelkõige alljärgnevaid asjaolusid:

9.2.1 üürnik kasutab Snelli staadioni vastuolus lepingus ettenähtud sihtotstarbega;

9.2.2 üürniku tegevus või tegevusetus halvendab Snelli staadioni seisundit, v.a harilik kulumine lepingujärgsel otstarbekohasel kasutamisel;

9.2.3 üürnik ei ole täies ulatuses tasunud üüri, muid lepingu kohaselt tasumisele kuuluvaid makseid rohkem kui 2 (kahe) kuu jooksul tasumise tähtaja möödumise päevast arvates;

9.2.4 üürnik on viivitanud korduvalt (s.o kolm või enam korda) üüri või muude tasumisele kuuluvate maksete tasumisega;

9.2.5 üürnik rikub muul, lepingu punktides 9.2.1-9.2.4 sätestamata viisil oma kohustusi ning ei kõrvalda rikkumist mõistliku aja jooksul arvates üürileandja kirjaliku nõude saamisest;

9.2.6 Snelli staadioni kasutamine on üürileandjast tingitud asjaoludel raskendatud või takistatud;

9.2.7 üürileandja ei täida lepingu punktis 3 nimetatud kohustust või jätab tegemata üürniku poolt teavitatud ja põhjendatud remondi või ei tee lepinguga ettenähtud investeeringuid ning parendusi ega kanna Snelli staadioni säilitamisega seotud kulusid, sh amortiseerunud seadmete ja inventari asendamist ning kulutusi ehitistele, sh ei kanna taastamisväärtuses ehitiste ja päraldiste kindlustuskulu.

9.2.8 üürileandja rikub muul, lepingu punktides 9.2.6-9.2.7 sätestamata viisil oma kohustusi ning ei kõrvalda rikkumist mõistliku aja jooksul arvates üürniku kirjaliku nõude saamisest.

9.3 Üürnikul on õigus leping 6- (kuue)kuulise etteteatamisega igal ajal üles öelda, kui lepingu jõustumisest on möödunud 5 (viis) aastat ja üürnik maksab üürileandjale lepingu ennetähtaegse lõpetamise eest kompensatsiooni, mis on võrdne lepingu lõpetamise hetkel kehtiva 12-kordse (kaheteistkordse) lepingus sätestatud Snelli staadioni üüritasu määraga.

10. TEADETE VORM

10.1 Pooltevahelised lepinguga seotud teated vormistatakse kirjalikult, välja arvatud juhul, kui sellised teated on informatiivse iseloomuga, mille edastamine teisele poolele ei too kaasa õiguslikke tagajärgi. Poole iga nõue teisele poolele, mis esitatakse tulenevalt lepingu rikkumisest, peab olema kirjalikus vormis. Lepinguga seotud teated edastatakse teisele poolele lepingus märgitud kontaktandmetel. Kontaktandmete, sh ka punktides 10.1.1 ja 10.1.2 esitatud andmete muutusest on pool kohustatud kohe teatama teist poolt. Informatiivse sisuga teateid võib edastada kas telefoni või e-postiga järgmiselt:

10.1.1 üürileandja esindaja Endel Siff, tel 650 3521, e-post endel.siff@primos.ee;

10.1.2 üürniku esindaja Ain Kivi, tel 640 4696, e-post ain.kivi@tallinnlv.ee.

10.2 Kirjalik teade loetakse poole poolt kättesaaduks, kui see on üle antud allkirja vastu või kui teade on saadetud postiasutuse poolt tähitud kirjaga poole poolt lepingus näidatud aadressil ja postitamisest on möödunud 5 (viis) kalendripäeva. Juhul, kui pool on lepingu kehtivuse aja jooksul muutnud oma aadressi ning ei ole sellest teist poolt kirjalikult informeerinud, loetakse teade poole poolt kättesaaduks, kui see on postitatud lepingus märgitud aadressile. E-posti teel saatmise korral loetakse teade kättesaaduks päralejõudmisteates märgitud kellaajal.

11. POOLTE VASTUTUS

11.1 Pooled vastutavad lepingust tulenevate kohutuste rikkumise eest, kui rikkumine on põhjustatud süüliselt, v.a kui rikkumine on vabandatav.

11.2 Pooled ei vastuta lepingu täitmise eest, kui lepingu täitmine on võimatu vääramatu jõu tõttu. Vääramatu jõuna käsitavad pooled võlaõigusseaduse §-s 103 lg 2 nimetatud asjaolusid. Pool, kelle tegevus lepingujärgsete kohustuste täitmisel on takistatud vääramatu jõu asjaolude tõttu, on kohustatud sellest teisele poolele viivitamatult kirjalikult teatama, kuid mitte hiljem kui 2 (kahe) tööpäeva jooksul alates selle tekkimisest. Vääramatu jõu asjaolude ilmnemisel pikeneb lepingu lõpptähtaeg nimetatud asjaolude esinemise perioodi võrra. Kui vääramatu jõu asjaolude tõttu on poole lepingust tulenevate kohustuste täitmine takistatud enam kui 2 (kaks) kalendrikuud järjest, võivad pooled lepingu lõpetada.

11.3 Üürileandjale Snelli staadioni tagastamisega viivitamisel lepingu lõppemisel või ennetähtaegsel lõpetamisel kohustub üürnik maksma leppetrahvi, mille suuruseks on 1/10 (üks kümnendik) ühe kalendrikuu üürist  iga viivitatud kalendripäeva eest.

11.4 Juhul kui üürnik rikub tahtlikult või raskest hooletusest tingituna korduvalt lepingu punktides 6.2.1-6.2.5 kindlaks määratud kohustusi, on üürileandjal õigus nõuda üürnikult leppetrahvi tasumist 120 (sada kakskümmend) eurot päevas kuni kohustuse nõuetekohase täitmiseni.

11.5 Juhul kui üürileandja rikub lepingu punktides 5.2.1-5.2.4 sätestatud kohustusi, on üürnikul õigus nõuda üürileandjalt leppetrahvi tasumist 120 (sada kakskümmend) eurot päevas kuni kohustuse nõuetekohase täitmiseni.

11.6 Kui üürileandja ei täida lepingu punktis 5.2.5 nimetatud kohustust, on üürnikul õigus nõuda üürileandjalt leppetrahvi 10% (kümme protsenti) asendatava seadme või inventari soetusväärtusest või ehitisele tegemata kulusummast.

11.7 Kui üürileandja ei täida punktis 7 nimetatud investeerimiskohustust, on üürnikul õigus nõuda üürileandjalt leppetrahvi 10% (kümme protsenti) kogu investeeringu maksumusest. Kui üürileandja ei täida investeerimiskohustust pärast leppetrahvi määramist, on üürnikul õigus 6 (kuue) kuu möödumisel korduvaks leppetrahvi määramiseks.

11.8 Pooltel on õigus esitada lepingus ettenähtud juhtudel leppetrahvi nõue 3 (kolme) kuu jooksul arvates rikkumisest teada saamise päevast.

11.9 Leppetrahvi tasumine ei vabasta kohustuse täitmisest.

 

12. LÕPPSÄTTED

12.1 Lepingu dokumentideks on leping koos lisadega ja pärast lepingu sõlmimist täiendavalt allkirjastatud lisad, milles lepitakse kokku lepingu muudatused.

12.2 Lepingust tõusetuvad pooltevahelised erimeelsused lahendatakse läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamisel lahendatakse erimeelsused Harju Maakohtus.

12.3 Leping jõustub selle allkirjastamisest poolte poolt.

12.4 Leping on koostatud kahes identses võrdset juriidilist jõudu omavas eksemplaris, mille iga lehekülg on poolte poolt allkirjastatud ning millest üks eksemplar jääb üürileandjale ja teine eksemplar üürnikule.

13. LEPINGU LISAD

Lepingu lahutamatuks lisaks lepingu sõlmimisel on järgmised dokumendid:

13.1 Lisa 1 - katastriüksuse plaan;

13.2 Lisa 2 - Snelli staadioni valduse üleandmis-vastuvõtmisakti vorm.

14. POOLTE REKVISIIDID

Üürileandja:

 

Üürnik:

OÜ Personal Power

 

Tallinna linn Tallinna Spordi- ja Noorsoo-ameti kaudu

Äriregistrikood 11198749

 

Registrikood 75015195

Kopliranna 49

 

Vabaduse väljak 10b

11713 Tallinn

 

10146 Tallinn

Tel 650 3521

 

Tel 640 4585

E-post endel.siff@primos.ee

 

E-post sportnoorsoo@tallinnlv.ee

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Endel Siff

 

Rein Ilves

Juhatuse liige

 

Juhataja

 

 

 

 

 

 

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees

 

 

Tallinna Linnavolikogu 21. aprilli 2011
otsuse nr 61 LISA
LISA 1

 
Katastriüksuse plaan

Poolte esindajate allkirjad:

Üürileandja:

 

Üürnik:

OÜ Personal Power

 

Tallinna linn Tallinna Spordi- ja Noorsoo-ameti kaudu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Endel Siff

 

Rein Ilves

Juhatuse liige

 

Juhataja

 

 

 

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees

 

 

Tallinna Linnavolikogu 21. aprilli 2011
otsuse nr 61 LISA LISA 2

 
SNELLI STAADIONI VALDUSE ÜLEANDMISE-

VASTUVÕTMISE AKTI VORM

ÜÜRILEANDJA: OÜ Personal Power, keda esindab põhikirja alusel juhatuse liige Endel Siff,

ja

ÜÜRNIK: Tallinna Linn, keda esindab Tallinna Spordi- ja Noorsooameti juhataja Rein Ilves,

leppisid kokku alljärgnevas:

1. Vastavalt lepingule annab üürileandja käesolevaga Snelli staadioni asukohaga Toompuiestee 24a, Tallinn üürniku otsesesse valdusse ja kasutusse ning üürnik võtab Snelli staadioni oma otsesesse valdusse ja kasutusse vastu.

2. Üüripinna seisund selle otsese valduse üleandmise hetkel on järgmine.

2.1. Ehitiste ja tehnosüsteemide seisund.

2.2. Üüriobjekti ehituslik seisund [seisundi kirjeldus].

2.3. ……

2.4. ……

3. Üürnik kinnitab käesoleva lisa allakirjutamisega, et ta on Snelli staadioni ülevaadanud, üüripind vastab lepingu tingimustele ning [üürnikul ei ole seoses üüripinna seisundiga üürileandja vastu mingeid nõudeid ega pretensioone].

4. Üüripinna otsese valduse üleandmiseks annab üürileandja käesolevaga üürnikule üle

kõik üüripinnale juurdepääsuks vajalikud võtmed - ______ [ ______ ] tükki, postkastivõtmed -

______ [ ______ ] tükki ning muud vahendid (läbipääsukaardid) - [ ______ ] tükki.

5. Käesolev lisa jõustub poolte poolt selle allkirjastamise momendist.

6. Käesolev lisa on vormistatud kahes eksemplaris, millest üks kuulub üürnikule ja üks

üürileandjale.

7. Käesolevas lisas on kasutatud definitsioone, mõisteid ja sõnu samas tähenduses nagu

Lepingus.

Märkused:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tallinnas, ___. _________2011. a

 

 

8. Poolte esindajate allkirjad:

Üürileandja:

 

Üürnik:

OÜ Personal Power

 

Tallinna linn Tallinna Spordi- ja Noorsoo-ameti kaudu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Endel Siff

 

Rein Ilves

Juhatuse liige

 

Juhataja

 

 

 

 

 

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees