Liiklusseadusega kohaliku omavalitsuse pädevusse antud ülesannete delegeerimine linnavalitsusele ja linnavolikogu määruste muutmine

Tallinna Linnavolikogu 16.12.2010 määrus number 64
jõustumine 01.07.2011

Redaktsiooni kehtivus 01.01.2013 - ...

REDAKTSIOON:

Tvk m 20.12.2012 nr 30, jõustumine 01.01.2013
Tvk m 19.06.2012 nr 16, jõustumine 01.09.2012

 

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

 

MÄÄRUS

 

 

Tallinn

16. detsember 2010 nr 64

 

 

Liiklusseadusega kohaliku omavalitsuse pädevusse antud ülesannete delegeerimine linnavalitsusele ja linnavolikogu määruste muutmine

 

 

 

Määrus kehtestatakse liiklusseaduse § 3 lõigete 5 ja 6, § 6 lõike 4, § 15 lõike 2 punkti 2, § 92 lõike 4, § 166, § 167 lõike 4, § 187, § 188 ja § 189 lõike 3, maksukorralduse seaduse § 3 lõike 3, kohalike maksude seaduse § 5 punkti 10 ja § 141, ühistranspordiseaduse § 52 lõike 2 ning kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 5 lõike 2, § 22 lõike 1 punkti 2 ja lõike 2, § 36 lõike 1 alusel.

 

 

     

§ 1.  Delegeerida liiklusseaduse § 3 lõigetes 5 ja 6, § 6 lõikes 4, § 15 lõike 2 punktis 2, § 92 lõikes 4, §-s 166, § 167 lõikes 4 ja § 189 lõikes 3 teeomaniku ja kohaliku omavalitsuse pädevusse antud ülesanded Tallinna Linnavalitsusele.

§ 2. (Kehtetu - Tvk m 20.12.2012 nr 30, jõustumine 01.01.2013)

§ 3.  Tallinna Linnavolikogu 25. augusti 2005 määruse nr 43 “Tallinna linna avaliku korra eeskiri ja avaliku koosoleku korraldamise nõuded” preambulit muudetakse ning asendatakse liiklusseaduse sätted “§ 2 lg 4 ja § 45 lg 1” sättega ”§ 6 lg 4”.

§ 4.  (Kehtetu - Tvk m 19.06.2012 nr 16, jõustumine 01.09.2012)

§ 5.  Tallinna Linnavolikogu 24. jaanuari 2002 määrus nr 8 “Liiklusseadusega kohalikule omavalitsusele antud liikluse korraldamise ja liiklusohutuse tagamise õiguse delegeerimine” tunnistatakse kehtetuks.

§ 6.  Tallinna Transpordiametil avaldada määrus ajalehes, kus linn avaldab ametlikke teadaandeid ning edastada määrus elektroonilisel teel Maksu- ja Tolliametile.

§ 7.  Määrus jõustub 1. juulil 2011.

 

 

 

 

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees