Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

AKTAL
Seosed
Redaktsioonid
 
01.01.2013- ...
 
01.09.2012-31.12.2012
 
01.07.2011-31.08.2012

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Laiendatud otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid, kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid õigusakte välja arvatud üksnes teisi akte muutvaid ja kehtetuks tunnistavaid õigusaktid. Otsingu vormil toodud kriteeriumite abil on võimalik otsingu tingimusi kitsendada või laiendada (kaasata tulemustesse ka ainult muutvad aktid).
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Laiendatud otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Liiklusseadusega kohaliku omavalitsuse pädevusse antud ülesannete delegeerimine linnavalitsusele ja linnavolikogu määruste muutmine
Tallinna Linnavolikogu 16.12.2010 määrus number 64
Jõustumine:01.07.2011
Redaktsiooni kehtivus:01.07.2011 - 31.08.2012

 Redaktsioonid

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

 

MÄÄRUS

 

 

Tallinn

16. detsember 2010 nr 64

 

 

Liiklusseadusega kohaliku omavalitsuse pädevusse antud ülesannete delegeerimine linnavalitsusele ja linnavolikogu määruste muutmine

 

 

 

Määrus kehtestatakse liiklusseaduse § 3 lõigete 5 ja 6, § 6 lõike 4, § 15 lõike 2 punkti 2, § 92 lõike 4, § 166, § 167 lõike 4, § 187, § 188 ja § 189 lõike 3, maksukorralduse seaduse § 3 lõike 3, kohalike maksude seaduse § 5 punkti 10 ja § 141, ühistranspordiseaduse § 52 lõike 2 ning kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 5 lõike 2, § 22 lõike 1 punkti 2 ja lõike 2, § 36 lõike 1 alusel.

 

 

§ 1.  Delegeerida liiklusseaduse § 3 lõigetes 5 ja 6, § 6 lõikes 4, § 15 lõike 2 punktis 2, § 92 lõikes 4, §-s 166, § 167 lõikes 4 ja § 189 lõikes 3 teeomaniku ja kohaliku omavalitsuse pädevusse antud ülesanded Tallinna Linnavalitsusele.

§ 2.  Tallinna Linnavolikogu 30. jaanuari 2003 määruses nr 9 “Parkimistasu kehtestamine“ tehakse järgmised muudatused:

1) määruse preambulit muudetakse ja asendatakse liiklusseaduse sätted “§ 50 lg 5 ja § 501-503“ sätetega “§ 68 lg 1, § 187 ja § 188“;

2) määruse lisa punkt 4.4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

“4.4 Parkimise õigust tõendav dokument peab olema paigaldatud mootorsõiduki esiklaasile või armatuurlauale nii, et väljastpoolt mootorsõidukit oleks võimalik tuvastada tasutud parkimisaega või dokumendi kehtivust. Haagise parkimisel peab parkimise õigust tõendav dokument olema paigaldatud haagise tiislile, nii et oleks võimalik tuvastada parkimisaega või dokumendi kehtivust. Liikumispuudega või pimedat inimest teenindava sõiduki parkimiskaart paigaldatakse sõiduki esi- või tagaklaasile. Elektroonilise aastakaardi, elektroonilise hooajakaardi või elektroonilise soodusloa olemasolul, ei ole nimetatud parkimisõigust tõendava dokumendi paigaldamine sõiduki esiklaasile või armatuurlauale nõutav.“;

3) määruse lisa punkt 9.1.1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

“9.1.1 parkimistasu on maksmata või on tasutud väiksema määra järgi;“;

4) määruse lisa punkt 9.2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

“9.2 Viivistasu maksja on mootorsõiduki või selle haagise omanik. Kui liiklusregistrisse on kantud mootorsõiduki või selle haagise vastutav kasutaja, on viivistasu maksja vastutav kasutaja.“;

5) määruse lisa punkt 9.3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

“9.3 Viivistasu otsus koostatakse kolmes eksemplaris, millest üks eksemplar jääb parkimisjärelevalvet teostavale ametiisikule, teine antakse mootorsõiduki juhile või selle haagise kasutajale või kinnitatakse mootorsõiduki ja selle haagise külge nähtavale kohale ilmastikukindlas ümbrises ning kolmas toimetatakse viie päeva jooksul mootorsõiduki ja selle haagise omanikule või kasutajale elektronposti aadressile, mille on mootorsõiduki või selle haagise omanik või vastutav kasutaja teatanud liiklusregistrile, liikluskindlustuse registrile või rahvastikuregistrile. Kui viivistasu adressaat ei kinnita elektrooniliselt edastatud viivistasu kättesaamist viie päeva jooksul saatmisest arvates või ei ole teada tema elektronposti aadress, kohaldatakse viivistasu otsuse kättetoimetamisele maksukorralduse seaduse 4. peatükis sätestatut pärast seda, kui viivistasu ei ole laekunud mootorsõiduki juhile või selle haagise kasutajale esitatud või mootorsõiduki või selle haagise külge kinnitatud viivistasu otsuses märgitud tähtajaks.“;

6) määruse lisa punkt 9.4.3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

“9.4.3 kui otsuse on teinud eraõigusliku juriidilise isiku töötaja, siis eraõigusliku juriidilise isiku nimi, registrikood ja kontaktandmed;“;

7) määruse lisa punkt 9.4.5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

“9.4.5 mootorsõiduki või selle haagise tüüp, mark ja registreerimismärk;“;

8) määruse lisa punkt 9.6 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

“9.6 Viivistasu määr käesoleva määruse punktides 9.1.1, 9.1.2, 9.1.3 ja 9.1.4 nimetatud juhtudel on 31 eurot ööpäevas. Viivistasu määr punktis 9.1.5 toodud juhul on 15,50 eurot ööpäevas. Viivistasu määramise aegumisele kohaldatakse maksukorralduse seaduses sätestatut.“;

9) määruse lisa punkt 9.7.1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

“9.7.1 mootorsõiduki või selle haagise omanikule või kasutajale kättetoimetatavasse viivistasu otsusesse märgitakse käesoleva määruse punktis 9.4 nimetatud andmetele lisaks mootorsõiduki või selle haagise omaniku või kasutaja nimi või nimetus, isiku- või registrikood ning elu- või asukoha aadress,“.

10) määruse lisa punkt 10.1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

“10.1 Linna tasulisel parkimisalal korraldab parkimist linnavalitsus oma ametite kaudu. Parkimisjärelevalvet, parkimistasu maksmise kontrollimist, viivistasu määramist ja viivistasu sissenõudmist ning parkimistasu haldamise toiminguid teostavad Tallinna Transpordiamet, Tallinna Munitsipaalpolitsei Amet ja Tallinna Linnakantselei vastavalt oma põhimäärusele. Linnavalitsus võib linnavolikogu nõusolekul majandusliku otstarbekuse korral halduslepingu alusel parkimistasu maksmise korraldamise, parkimistasu maksmise kontrollimise ning viivistasu määramise, viivistasu otsuse kolmanda eksemplari edastamise ja viivistasu otsuse sundtäitmiseks esitamise üle anda eraõiguslikule juriidilisele isikule. Eraõiguslik juriidiline isik osaleb menetluses oma töötaja kaudu, kellele laienevad liiklusseaduses ametiisiku kohta käivad sätted.“.

§ 3.  Tallinna Linnavolikogu 25. augusti 2005 määruse nr 43 “Tallinna linna avaliku korra eeskiri ja avaliku koosoleku korraldamise nõuded“ preambulit muudetakse ning asendatakse liiklusseaduse sätted “§ 2 lg 4 ja § 45 lg 1“ sättega “§ 6 lg 4“.

§ 4.  Tallinna Linnavolikogu 3. märtsi 2005 määruse nr 16 “Taksoveoloa ja sõidukikaardi andmise korra ning taksoveo eeskirja kehtestamine“ lisas tehakse järgmised muudatused:

1) määruse lisa punkt 5.3.3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

“5.3.3 kellel ei ole liiklusseaduse §-s 70 nimetatud juhtimist keelavat terviseseisundit;“;

2) määruse lisa punkt 5.4.4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

“5.4.4 liiklusseaduse § 101 lõikes 1 nimetatud tervisetõend;“;

3) määruse lisa punkt 5.5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

“5.5 Teenindajakaardi saamise õigust ei ole isikul, kellel on liiklusseaduse § 97 lõikes 2 nimetatud esmane juhiluba.“.

§ 5.  Tallinna Linnavolikogu 24. jaanuari 2002 määrus nr 8 “Liiklusseadusega kohalikule omavalitsusele antud liikluse korraldamise ja liiklusohutuse tagamise õiguse delegeerimine“ tunnistatakse kehtetuks.

§ 6.  Tallinna Transpordiametil avaldada määrus ajalehes, kus linn avaldab ametlikke teadaandeid ning edastada määrus elektroonilisel teel Maksu- ja Tolliametile.

§ 7.  Määrus jõustub 1. juulil 2011.

 

 

 

 

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees