Alates 2020. aasta sügisest luuakse Tallinna õigusakte Teele infosüsteemis. Sealt leiad õigusaktid, mis on vastu võetud pärast 17. septembrit 2020. Vanemad õigusaktid on kättesaadavad siin, Tallinna õigusaktide registris.

Kasutaja  
Parool

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Laiendatud otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid, kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid õigusakte välja arvatud üksnes teisi akte muutvaid ja kehtetuks tunnistavaid õigusaktid. Otsingu vormil toodud kriteeriumite abil on võimalik otsingu tingimusi kitsendada või laiendada (kaasata tulemustesse ka ainult muutvad aktid).
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Laiendatud otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Lepiku tee 34 kinnistu detailplaneeringu osaline kehtestamine Pirita linnaosas
Tallinna Linnavalitsus 10.11.2010 korraldus number 1716
Redaktsiooni kehtivus:10.11.2010 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

         10. november 2010 nr 1716-k

 

 

Lepiku tee 34 kinnistu detailplaneeringu osaline kehtestamine Pirita linnaosas

 

 

 

Planeerimisseaduse § 24 lg-te 3 ja 6, kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 4 ning Tallinna Linnavolikogu 29. mai 2003 määrusega nr 35 kinnitatud „Tallinna linna ehitusmääruse“ § 19 lg 1, lg 2 p 2, lg-te 3 ja 5 alusel, kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 17. septembri 2009 otsusega nr 179 kehtestatud „Pirita linnaosa üldplaneeringuga“ ja arvestades nii korraldusele lisatud Tallinna Linnaplaneerimise Ameti koostatud seletuskirjas esitatud kui ka järgmiste põhimotiivide ja kaalutlustega:

- planeeritav maa-ala asub Pirita linnaosas Lepiku asumis Lepiku tee ja Pärnamäe tee vahelisel alal. Pirita linnaosa üldplaneeringuga on planeeritava maa-ala juhtotstarbeks määratud kõrghaljastuse säilitamisega väikeelamute ala. Detailplaneering on kooskõlas Pirita linnaosa üldplaneeringuga, kuna planeeringu kohaselt on moodustatavatele elamumaa kruntidele üksikelamute ja abihoonete rajamine. Planeeringuga kavandatavate hoonete korruselisus ja kõrgus vastavad Pirita linnaosa üldplaneeringule ja piirkonna hoonestuslaadile;

- Lepiku tee 34 kinnistust moodustatavad elamumaa krundid on tavapärasest suuremad, üle 6000 m². Planeeritavate ehitiste asukoha valikul on silmas peetud seda, et olulise osa elukeskkonnast moodustab looduslik keskkond. Arvestatud on olemasoleva reljeefi ning väärtusliku ja olulise kõrghaljastuse paiknemisega;

-  juurdesõit planeeritavale alale toimub Lepiku teelt. Juurdepääsuteele on planeeritud eraldi krunt;

- Lepiku tee 34 kinnistu on seni hoonestamata maareformi käigus tagastatud maa, mille detailplaneeringu koostamise algatamist sooviti ligi kümme aastat tagasi. Lepiku tee 34a ja Lepiku tee 34b kinnistud määras Tallinna Linnaplaneerimise Amet planeeritava maa-ala koosseisu ala terviklikkuse mõttes. Detailplaneeringu koostamise ajal puudus Tallinna Linnaplaneerimise Ametil informatsioon, et Lepiku tee 34b krundil asuvat kasutusloata elamut kasutatakse alates 2008. aastast lapsehoiuteenuse osutamiseks, seetõttu krundi planeerimine üksikelamu krundina ei vasta tegelikule olukorrale. Arvestades pärast detailplaneeringu vastuvõtmist tekkinud olukorda ja asjaolu, et Lepiku tee 34a ja Lepiku tee 34b kinnistute omanik ei ole detailplaneeringu algatamist soovinud ega huvi planeeringu suhtes üles näidanud, kehtestatakse detailplaneering osaliselt, jättes selle kehtestamata Lepiku tee 34a ja Lepiku tee 34b kinnistutel. Detailplaneeringu osaline kehtestamine ei riiva Lepiku tee 34a ja Lepiku tee 34b kinnistute omaniku huve, kuna hooned on valmis ehitatud ja maakasutuse sihtotstarvet võib vajadusel muuta detailplaneeringut koostamata;

- Tallinna linn on Lepiku tee 34 kinnistu omanikega sõlminud võlaõigusliku lepingu kahe ajutise transpordimaa sihtotstarbega kinnistu, mis on vajalikud Lepiku tee laiendamiseks, tasuta omandamiseks Tallinna linnale;

- parkimislahendus vastab Tallinna Linnavolikogu 16. novembri 2006 otsusega nr 329 kinnitatud „Tallinna parkimise korralduse arengukavale aastateks 2006-2014“, mille nõuetele vastavalt on planeeritavale maa-alale kavandatud 9 parkimiskohta;

- detailplaneeringu koostamisel on arvestatud planeerimisseaduses sätestatud planeeringu avaliku menetluse nõudeid ning lähtutud on planeerimisseaduse §-s 9 detailplaneeringu sisule esitatavatest nõuetest.

 

 

1. Kehtestada osaliselt Lepiku tee 34 kinnistu detailplaneering Lepiku tee 34 kinnistu osas, Aktsiaselts TONDI ÜKS töö nr P-430-03, millega on kavandatud Pirita linnaosas 2,21 ha suurusel planeeritaval maa-alal kokku 6 krunti: kolm elamumaa krunti, kaks transpordimaa krunti ja üks tootmismaa krunt alajaama rajamiseks. Lepiku tee 34 kinnistust moodustatavatele elamumaa kruntidele on määratud ehitusõigus kokku kolme kuni 2-korruselise üksikelamu ja kuue abihoone rajamiseks.

2. Lepiku tee 34 kinnistu detailplaneeringu kehtestamisega muutub kehtetuks Tallinna Linnavolikogu 18. oktoobri 2001 otsusega nr 317 kehtestatud „Lepiku tee 37a ja Lepiku tee 37 krundi detailplaneering krundi positsioon 29 osas.

3. Detailplaneeringu kohaste teede ja tehnovõrkude väljaehitamine tagatakse vastavalt 28. augustil 2009 sõlmitud lepingule nr 2-6/186.

4. Tallinna Linnaplaneerimise Ametil avaldada korraldus ajalehes, milles Tallinna linn avaldab ametlikke teadaandeid ja Tallinna veebilehel.

5. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär

 


 

Tallinna Linnavalitsuse 10. novembri 2010

korralduse nr 1716-k 

LISA

Seletuskiri

Tallinna Linnavalitsuse korralduse eelnõu

„Lepiku tee 34 kinnistu detailplaneeringu osaline kehtestamine Pirita linnaosas“ juurde

 

 

 

Korraldusega kehtestatakse osaliselt Lepiku tee 34 kinnistu detailplaneering, Aktsiaselts TONDI ÜKS töö nr P-430-03, millega on kavandatud Pirita linnaosas 2,21 ha suurusel planeeritaval maa-alal kokku 6 krunti: kolm elamumaa krunti, kaks transpordimaa krunti ja üks tootmismaa krunt alajaama rajamiseks. Lepiku tee 34 kinnistust moodustatavatele elamumaa kruntidele on määratud ehitusõigus kokku kolme kuni 2-korruselise üksikelamu ja kuue abihoone rajamiseks. 

Käesoleva detailplaneeringu kehtestamisega muutub kehtetuks Tallinna Linnavolikogu 18. oktoobri 2001 otsusega nr 317 kehtestatud „Lepiku tee 37a ja Lepiku tee 37 krundi detailplaneering krundi positsioon 29 osas.

 

HALDUSAKTI PÕHJENDUSED

1. Olemasolev olukord

Planeeritav maa-ala asub Pirita linnaosas Lepiku asumis Lepiku tee ja Pärnamäe tee vahelisel alal. Planeeritaval maa-alal asub Lepiku tee 34 kinnistu ja osa Lepiku tee tänava maa-alast. Detailplaneeringu algatamisel ja vastuvõtmisel kuulusid planeeritava maa-ala koosseisu ka   Lepiku tee 34a ja Lepiku tee 34b kinnistud.

Lepiku tee 34 kinnistu suurus on on 20 944 m², maakasutuse sihtotstarve on sotsiaal- ja elamumaa. Kinnistu omanikud on füüsilised isikud. 

Lepiku tee 34 kinnistu on hoonestamata. Kinnistu loodeservas kulgeb pinnasetee, krunt on suures ulatuses kaetud puude gruppide ja metsaga. Planeeritaval alal paikneb enamik haljastulikult väärtuslikke mände kahes metsaosas (eraldisel), millest üks paikneb luitedel krundi lääneosas ja teine luite harjal ja nõlvadel krundi idaosas.

Lepiku tee 34a kinnistu pindala on 1025 m² ja Lepiku tee 34b kinnistu pindala 1023 m², kinnistute sihtotstarve on elamumaa ja krundid on hoonestatud 2-korruseliste üksikelamutega. Kinnistute omanik on eraisik (varasemalt oli omanikuks osaühing RELIKA). Elamud on rajatud ehituslubade alusel, kuid neil puuduvad kasutusload.

Reljeefi liigendavad loode-kagusuunalised luited ja rannavallid. Planeeritava maa-ala kõrgusarvud jäävad vahemikku 23,57 kuni 26,95 meetrit merepinnast, seega on kõrguste vahe kinnistu piires üle 3 meetri. Planeeritava ala kõige madalamas osas paikneb inimtegevuse tagajärjel moodustunud süvend - sealt on võetud kasvumulda haljastustööde läbiviimiseks.

2. Kontaktvööndi analüüs

Planeeritav ala asub Pärnamäe tee ja Lepiku tee vahelises kvartalis. Planeeritava maa-ala lähiümbruses paiknevad valdavalt 1-2-korruselised üksikelamud. Ida pool asub Pärnamäe tee 55 kinnistu ning lõunas Pärnamäe tee 53a kinnistu.

Kõnealusel piirkonnal on Pirita linnaosa keskusega ühenduseks kaks teed. Need on Kloostrimetsa tee ja Pärnamäe tee kaudu Randvere tee, millest viimane viib läbi Mähe aedlinna Piritale.

Planeeritava maa-ala kontaktvööndisse jäävad järgmised kehtestatud detailplaneeringud:

planeeritav maa-ala külgneb põhjasuunal endise kinnistu Liiva 107 jagamise tulemusena tekkinud kinnistutega, mis on moodustatud Tallinna Linnavolikogu 8. märtsi 2001 otsusega nr 61 kehtestatud „Lepiku tee 42 kinnistu detailplaneeringu“ alusel. Detailplaneering on suuremas osas ellu viimata;

teisel pool Lepiku teed Tallinna Linnavolikogu 22. detsembri 1997  otsusega  nr 213 kehtestatud  „Lepiku tee 45a kinnistu detailplaneering“ ja  Tallinna Linnavolikogu 18. oktoobri 2001 otsusega nr 317 kehtestatud „Lepiku tee 37a ja Lepiku tee 37 krundi detailplaneering“, millega kavandati kinnistute jagamine ja üksikelamute ehitamine. Detailplaneeringud on suuremas osas ellu viidud;

Tallinna Linnavalitsuse 29. detsembri 2003 korraldusega nr 3066-k kehtestatud „Pärnamäe tee 51 kinnistu detailplaneering“, millega on kavandatud 6,0 ha suurusele maa-alale 19 krunti - üksikelamute ja haljasala teenindamiseks, üksikelamute ja trafoalajaama ehitamiseks ning teede rajamiseks. Uusi üksikelamuid on kavandatud kümme. Detailplaneeringu alusel on krundid moodustatud, kuid üksikelamud ja tänavad rajamata.

Planeeritava maa-alaga külgnevatel aladel on koostamisel Pärnamäe tee 53 ja 53a kinnistute detailplaneeringu eskiis ning Tallinna Linnavalitsuse 3. detsembri 2002 korraldusega nr 2968-k algatatud „Pärnamäe tee 55 kinnistu detailplaneering“  kinnistute jagamise ja üksikelamute ehitamise eesmärgil.    

 

3. Pirita linnaosa üldplaneering

Tallinna Linnavolikogu 17. septembri 2009 otsusega nr 179 kehtestatud „Pirita linnaosa üldplaneeringuga“ on planeeritava maa-ala juhtotstarbeks määratud kõrghaljastuse säilitamisega väikeelamute ala. Alale on lubatud kavandada väikeelamuid ja lähipiirkonda teenindavaid kaubandus-, teenindus-, haridus-, tervishoiu- ja vabaaja harrastusega seonduvaid ettevõtteid ning asutusi, tehnoehitisi, parke, haljasalasid, mängu- ja spordiväljakuid.

Detailplaneering on kooskõlas Pirita linnaosa üldplaneeringuga.

4. Kehtiv detailplaneering

Käesoleva detailplaneeringu osalise kehtestamisega muutub kehtetuks Tallinna Linnavolikogu 18. oktoobri 2001 otsusega nr 317 kehtestatud „Lepiku tee 37a ja Lepiku tee 37 krundi detailplaneering“ krundi positsioon 29 osas s.o Lepiku tee maa-ala osas.

5. Detailplaneeringuga kavandatu

Lepiku tee 34 kinnistu jagamise juures on kruntide moodustamisel aluseks võetud kaasomanike soovid ja ettepanekud üksikelamute kruntide ja transpordimaa kruntide moodustamiseks.

Detailplaneeringuga moodustatakse Lepiku tee 34 kinnistust kolm elamumaa krunti - positsioon (edaspidi nimetatud pos) 3, pos 4 ja pos 5, üks transpordimaa krunt pos 6 ning kaks ajutist krunti pos 8a ja 8b, mis liidetakse moodustatava transpordimaa krundiga pos 8c ning tootmismaa sihtotstarbega krunt pos 7 alajaama rajamiseks.

Vastavalt Pirita linnaosa üldplaneerigule on kõrghaljastuse säilitamisega väikeelamute alal lubatud uute elamukruntide minimaalseks suuruseks 1500 m². Kruntide maksimaalne lubatud täisehitus on 15%, maksimaalne hoonestustihedus ei tohi ületada 0,15, eluhoone korruselisuseks on ette nähtud maksimaalselt 2 korrust ja kõrguseks 9 meetrit.

Lepiku tee 34 kinnistust moodustatavad elamumaa krundid on üksikelamu kruntide kohta erandlikult suured - igaüks pindalaga rohkem kui 6000 m2. Moodustatavate pos 3 ja pos 4 kruntide suurused on 6262 m2 ning pos 5 suurus 7031 m2 (vastuvõetud planeeringus oli 6746 m2). Igale krundile võib rajada kuni 3 hoonet - ühe üksikelamu ja kaks abihoonet. Hoonete lubatud maksimaalne korruselisus on kuni 2 korrust ja kõrgus kuni 9 meetrit. Igale krundile on kavandatud 3 parkimiskohta.

Detailplaneeringuga kavandatu vastab Pirita linnaosa üldplaneeringule kõrghaljastuse säilitamisega väikeelamute alal lubatud kruntide suuruse ja kõigi ehitusõiguse näitajate osas: krundid on minimaalselt lubatud suurusest 1500 m² oluliselt suuremad, krundil pos 5 on täisehituse protsent 7% ja kruntidel pos 3 ja pos 4 8%, hoonestustihedus on kõigil elamukruntidel 0,14 ning elamute maksimaalseks kõrguseks lubatud 9 meetrit ja korruselisuseks 2 korrust.

Võrreldes vastuvõetud planeeringulahendusega on detailplaneeringu kehtestamisel planeeringusse sisse viidud järgmised muudatused:

- detailplaneering kehtestatakse osaliselt ja jäetakse kehtestamata Lepiku tee 34a ja Lepiku tee 34b kinnistute osas;

- kuna vastuväite lahendamise tulemusena on ära jäetud üks transpordimaa sihtotstarbega krunt juurdepääsuks alajaamale, siis selle arvelt on muutunud kruntide pos 5 ja 7 pindalad (suurenenud).

Planeeringu koostamisel on aluseks võetud olemasoleva haljastuse hinnang, mis on koostatud dendroloog A. Aaspõllu poolt detsembris 2003 / jaanuaris 2004. Tallinna Keskkonnaameti tellimusel on 2006. aastal planeeritava maa-ala üle vaadanud dendroloogid O. Abner ja J. Elliku ning koostatud on arvamus puittaimestiku haljastuslikust väärtusest. Haljastuse hinnang koostati puistute kaupa, üksikpuude hindamist ei ole ka selles töös läbi viidud. Põhiosa Lepiku tee 34 kinnistust moodustavad looduslikud puistud, kus valitsevaks puuliigiks on harilik mänd, millele lisandub kohati harilik pihlakas, sookask ja harilik haab. Kinnistu keskosas on tihe hariliku männi kulissistutus. Puistutes tuleb läbi viia harvendusraie, sest harilik mänd on valguslembene puu. 

Planeeritaval maa-alal on haljastuslikult väärtuslikud keskealised ja mõned küpsed männid, olulised on tihe männikultuur, segametsatükk ja sookaskede rühm. Väheväärtuslikud on istutatud lehised. Väärtusliku puistuga aladel tuleb võimalikult säilitada laiema võraga mände, puude säilitamisel elamute vahel ja ümber peaks eelistama rühmiti säilitamist. Kujundusraie on soovitav teha pärast elamute valmimist.

Septembris 2007 on dendroloog A. Aaspõllu poolt koostatud täiendav haljastuse hinnang planeeritavate hoonestusalade lõikes ning jaanuaris 2010 täiendav haljastuse hinnang juurdesõidutee lõikes. Kuna detailplaneeringut on koostatud väga pika aja jooksul, siis ei kajastu kogu informatsioon üksikpuude kohta põhijoonisel, vaid selleks on lisatud planeeringule eraldi joonis DP 7-1 „Haljastuse hinnang hoonestusalade ja juurdesõidutee lõikes“, kuhu on märgitud kõik planeeritavate kruntide hoonestusaladel ja juurdesõiduteel hinnatud ning likvideeritavad puud.

Planeeritavatel hoonestusaladel on hinnatud kokku 78 puud (enamjaolt harilikud männid) ja 15 puud juurdesõiduteel ja selle lähialal, mis väärtusklassidesse jagunevad järgmiselt: 17 III väärtusklassi puud, 59 IV väärtusklassi puud ning 17 V väärtusklassi puud. 

Detailplaneeringuga on ette nähtud likvideerida kokku 70 puud, neist 61 puud planeeritavatel kruntidel ja 9 puud juurdesõidutee maa-alal. Väärtusklasidesse jagunevad likvideeritavad puud järgmiselt: 12 III väärtusklassi puud, 36 IV väärtusklassi puud ning 22 V väärtusklassi puud. Likvideeritavad puud kompenseeritakse asendusistutusega vastavalt Tallinna Linnavolikogu 25. augusti 2005 määrusele nr 45 „Puu raie- ja hoolduslõikusloa andmise tingimused ja kord“. Arvutuste kohaselt tuleb istutada likvideeritavate puude asemele 694 puud. Arvutusega saadud puude arv on esialgne ja see arv võib lahenduse täpsustumisel järgnevates projekteerimisstaadiumides muutuda. Lõplik kompenseerimiseks vajalik puude arv saadakse raieloa menetlemise käigus pärast ehitusloa väljaandmist.

Lepiku tee 34 kinnistu jagamisel kolmeks elamukrundiks enam-vähem võrdsetes osades ei ole võimalik kavandada kolme majapidamist nii, et oleks arvestatud täies ulatuses O. Abneri poolt antud soovitusi ehitustegevuse planeerimiseks. Detailplaneeringu koostamisel tuleb arvestada mitmete kriteeriumidega, kuhu üks või teine eluase rajada. Planeeritavate ehitiste asukoha valikul on silmas peetud seda, et olulise osa elukeskkonnast moodustab looduslik keskkond. Arvestatud on olemasoleva reljeefi ning väärtusliku ja olulise kõrghaljastuse paiknemisega.

Hoonestusalasid ei ole kavandatud säilitatava perspektiivse okaspuu puistu alale, osaliselt ulatuvad kruntidel pos 3 ja 5 hoonestusalad võimalusel säilitatava perspektiivitu okaspuu puistu alale. Planeeringulahendus tagab olemasoleva kõrghaljastuse ja selle kasvutingimuste maksimaalse säilitamise. Planeeringu koostamisel on võetud eesmärgiks, et iga hoone asukoht ja maht oleks seotud  ümbritseva metsapargiga ja iga üksikelamu akendest oleks nähtav metsaala, mitte naabri õu. Uushoonestus peab sulanduma nii mahuliselt kui ka materjali valikult looduskeskkonda.

Lepiku tee 34 kinnistule on 11. septembril 2001 väljastatud ehitusluba nr 2785 üksikelamu ja garaaži ehitamiseks, mis on käesoleva detailplaneeringu koostamisel aluseks võetud krundile pos 5 ehitusõiguse määramisel.

Juurdepääs elamumaa kruntidele on Lepiku teelt kavandatud tupiktee kaudu. Juurdepääsutee jaoks on moodustatud eraldi transpordimaa krunt pos 6 pindalaga 983 m². Lisaks on Lepiku tee 34 kinnistust moodustatud kaks ajutist transpordimaa krunti pos 8a ja pos 8b Lepiku tee laiendamiseks ning planeeritava ala koosseisus olevast Lepiku tee maa-alast eraldi transpordimaa krunt pos 8c.   

Alajaama rajamiseks on Lepiku tee 34 kinnistust ette nähtud moodustada tootmismaa krunt pos 7 pindalaga 52 m². Juurdepääs krundile on ette nähtud kõrvalasuvalt Pärnamäe tee 53a kinnistult.

Parkimiskohtade vajadus on arvutatud vastavalt Tallinna Linnavolikogu 16. novembri 2006 otsusega nr 329 kinnitatud Tallinna parkimise korralduse arengukavas aastateks 2006-2014“ toodud äärelinna normile, mille kohaselt on vajalik parkimiskohtade arv 9. Planeeritavale maa-alale on kavandatud kokku 9 parkimiskohta, igale elamukrundile 3 parkimiskohta.

Vastavalt Tallinna Linnavolikogu 27. mai 2004 määrusega nr 19 kinnitatud lisale „Tallinna kaugküttepiirkonna piirid, kaugküttevõrguga liitumise ning eraldumise tingimused ja kord, kaugkütte üldised kvaliteedinõuded, soojuse piirhinna kooskõlastamine ja soojusettevõtja arenduskohustus“ ei jää planeeritav ala kaugküttepiirkonda. Lepiku teele on rajatud gaasi magistraaltorustik, mis annab võimaluse planeeritud hoonete soojusvarustuse lahendamiseks gaasikütte baasil.

6. Avaliku väljapaneku tulemused

Avaliku väljapaneku ajal, mis toimus 25. veebruarist kuni 10. märtsini 2008 esitasid detailplaneeringu kohta vastuväite Pärnamäe tee 55 kaasomanikud Ü. Jõemets, U. Nurmela ning E. Nurmela.

Pärnamäe tee 55 kinnistu kaasomanikud  teatasid, et soovivad loobuda oma 28. aprillil 2006 antud nõusolekust lubada Pärnamäe tee 55 kinnistule kavandatav Leediku tee ümberpööramisala, kuna nõusoleku andmise ajal jäid kavandatav ja selle õiguslikud tagajärjed neile ebaselgeks. Lisaks ei olnud selleks hetkeks Pärnamäe tee 55 kinnistu detailplaneeringu eskiislahendus veel kaasomanike poolt kokku lepitud. Lisaks märkisid Pärnamäe tee 55 kinnistu kaasomanikud, et nad on koostanud oma kinnistu eskiislahenduse, mille kohaselt planeeritakse kinnistule kaks rida krunte juurdepääsuteega loode-kagu suunal ning soovivad jätkata olemasoleva Pärnamäe teele suubuva väljasõidu kasutamist. Seega ei kavandata tee rajamist kinnistu edelaküljele selle lõunanurgani, milline lahendus oleks maakasutuse ja haljastuse seisukohalt äärmiselt ebaotstarbekas.

Pärnamäe tee 55 kinnistu kaasomanikud lisasid, et detailplaneeringu kehtestamine ei anna kolmandatele isikutele õigust neile kuuluva kinnistu kasutamiseks ning nad ei soovi vastavate asjaõiguslike toimingute tegemisel osaleda ning leidsid, et detailplaneeringu kehtestamine praegusel (vastuvõetud) kujul on tarbetu ning palusid Lepiku tee 34 kinnistu detailplaneeringut sellisel kujul mitte  kehtestada.

Tallinna Linnaplaneerimise Amet kaalus esitatud vastuväiteid ning edastas oma seisukoha 24. märtsi 2008 tähtkirjana nr 2-1/723.

Tallinna Linnaplaneerimise Amet märkis, et Pärnamäe tee 55 kinnistu omanike poolt esitatud vastuväide on võimalik lahendada koostöös Pärnamäe tee 55 kinnistu omanikega, Lepiku tee 34 kinnistu omanike ja Lepiku tee 34 kinnistu detailplaneeringu koostajaga ning Pärnamäe tee 53a omanike ja Pärnamäe tee 53 ja 53a kinnistute detailplaneeringu koostajaga.

Arvestades Tallinna Linnaplaneerimise Ametile esitatud Pärnamäe tee 55 kinnistu lahendusskeemi, palus Tallinna Linnaplaneerimise Amet Pärnamäe tee 55 kinnistu kaasomanikel võimalikult kiiresti välja selgitada Tallinna Transpordiameti seisukoht kavandatavatele kruntidele Pärnamäe teelt juurdepääsu küsimuses ning taotleda juba planeeringu koostamise algstaadiumis kõigi vajalike tehnovõrkude valdajatelt tehnilised tingimused Pärnamäe tee 55 kinnistu detailplaneeringu koostamiseks vastavalt Tallinna Linnaplaneerimise Ametis 18. märtsil 2008 toimunud nõupidamisel kokkulepitule. Sama paluti teha ka Pärnamäe tee 53 ja 53a kinnistute detailplaneeringu koostajal RUUM JA MAASTIK OÜ.

Veel märkis Tallinna Linnaplaneerimise Amet, et pärast naaberalade detailplaneeringute koostamiseks vajalike tehnovõrkude tehniliste tingimuste ja juurdepääsutee osas selguse saamist on võimalik koostöös leida lahendus, mis võimaldaks lahendada vastuväite ja pärast väikese muudatuse sisseviimist Lepiku tee 34 kinnistu detailplaneeringusse esitada see kehtestamiseks Tallinna Linnavalitsusele. 

Lepiku tee 34 kinnistu detailplaneeringu lahendust korrigeeriti ning Tallinna Linnaplaneerimise Ametile 9. märtsil 2009 esitatud avaldusega loobusid Pärnamäe tee 55 kaasomanikud vastuväidetest. Vastuväited esitanud isikud märkisid, et Lepiku tee 34 kinnistu detailplaneeringut on vastavalt nende ettepanekule korrigeeritud ja juurdepääs Lepiku tee 34 kinnistule kavandatud alajaamale lahendatud Pärnamäe tee 53a kinnistult. Pärnamäe tee 55 kinnistu omanikud nõustusid korrigeeritud planeeringulahendusega.

Pärast vastuväite lahendamist kooskõlastasid korrigeeritud planeeringulahenduse 2009. aastal Lepiku tee 34 kinnistu kaasomanikud, Pärnamäe tee 53a kinnistu kaasomanikud, RUUM JA MAASTIK OÜ, Lepiku tee 38 kinnistu omanik Osaühing INFESTUS ja OÜ Jaotusvõrk.

Eeltoodust tulenevalt ei olnud vajalik planeerimisseaduse § 23 lg 3 punkti 5 kohane detailplaneeringu esitamine maavanemale kohustusliku järelevalve teostamiseks.

 

DETAILPLANEERINGU MENETLUS

Detailplaneeringu koostamise algatamist taotles 9. mail 2001 registreeritud avaldusega Osaühing SCHULTS JA PARTNERID, kes soovis Lepiku tee 34 kinnistu jagamist kolmeks ca 7000 m2 suuruseks elamumaa krundiks ning kruntidele ehitusõiguse määramist nii, et igale krundile oleks võimalik ehitada kuni kolm hoonet. Planeeringu koostamise korraldamise ja finatseerimise õigus on 11. oktoobril 2001 sõlmitud lepinguga nr DP-167-01 üle antud T. Arule.

Tallinna Linnavalitsuse 19. septembri 2001 korralduse nr 3934-k „Detailplaneeringute koostamise algatamine“ punktiga 1.6 algatati Lepiku tee 34 kinnistu detailplaneeringu koostamine. Lepiku tee 34 kinnistu detailplaneeringu lähteülesanne kinnitati 30. augustil 2001 Tallinna Linnavolikogu linnamajanduskomisjoni poolt kinnistu jagamise kolmeks väikeelamu krundiks ning kolme väikeelamu rajamise eesmärgil.

Teade detailplaneeringu algatamisest ilmus ajalehes Postimees 29. septembril 2001. Detailplaneeringu eskiislahendusega sai tutvuda 6.-14. juunini 2005. Detailplaneeringu lähteseisukohtade ja eskiislahenduse tutvustamiseks toimus avalik arutelu 14. juunil 2005. Teade eskiislahendusega tutvumise ning arutelu toimumise aja ja koha kohta ilmus ajalehes Postimees 25. mail 2005.

Detailplaneeringu koostas Aktsiaselts TONDI ÜKS. Detailplaneering on koostatud kooskõlas Tallinna Linnavalitsuse 19. septembri 2001 korralduse nr 3934-k „Detailplaneeringute koostamise algatamine“ punktidega 1.6 ja 2 ning Tallinna Linnavalitsuse 16. juuni 2004 määrusega nr 61 kinnitatud „Detailplaneeringu eskiisi ja detailplaneeringu koostamise ning vormistamise nõuetega. Detailplaneeringule on lisatud dendroloog O. Abneri 2006. aastal koostatud planeeringuala puittaimestiku haljastuslik hinnang, dendroloog A. Aaspõllu septembris 2007 koostatud täiendav haljastuse hinnang planeeritavate hoonestusalade lõikes ning jaanuaris 2010 täiendav haljastuse hinnang juurdesõidutee lõikes.  

Tallinna linna ehitusmääruse § 16 lõikes 1 määratud isikud ja asutused on detailplaneeringu kooskõlastanud.

Tallinna Kommunaalamet, Tallinna Tervisekaitsetalituse Harjumaa osakond (praegu Terviseameti Põhja talitus), Tallinna Transpordiamet, Harjumaa Päästeteenistus, endise kinnistu nr 11846 Pardi 109 õigustatud subjektid M. Vello, T. Uusmaa, A. Kuusmann ja I. Trepp kooskõlastasid detailplaneeringu omapoolseid tingimusi esitamata.

Pirita Linnaosa Valitsus kooskõlastas detailplaneeringu järgmisel lisatingimusel: säilitada maksimaalselt olemasolev haljastus. Pirita linnaosa halduskogu kooskõlastas detailplaneeringu järgmistel lisatingimustel: elamute maksimaalne kõrgus kavandada kuni 9 meetrit, säilitada maksimaalselt olemasolev haljastus. Pirita linnaosa halduskogu ja Pirita Linnaosa Valitsuse esitatud tingimustega on detailplaneeringu koostamisel arvestatud. Pirita linnaosa halduskogu kooskõlastas 29. oktoobril 2007 detailplaneeringu täiendavalt pärast seda, kui detailplaneeringule oli lisatud täpsem haljastuse hinnang planeeritavate hoonestusalade lõikes. 

Tallinna Keskkonnaamet kooskõlastas detailplaneeringu järgneva lisatingimusega: Lepiku tee 34 kinnistu detailplaneeringu alusel koostatud ehitusprojektid kooskõlastada Tallinna Keskkonnaametiga. Vastav nõue on planeeringus määratud.

Tallinna Maa-amet kooskõlastas detailplaneeringu tingimusel, et põhijoonisel näidatud transpordimaa krunti positsioon 8c eraldi mitte moodustada. Lisaks palus Tallinna Maa-amet põhijoonisel transpordimaa kruntide Lepiku tee T11/2 (positsioon 8b, pindalaga 45 m2) ja Lepiku tee T11/1 (positsioon 8a, pindalaga 309 m2) liitmist üheks krundiks, kuna ei pidanud maakorralduslikult põhjendatuks kahe eraldi transpordimaa krundi moodustamist. Veel märkis Tallinna Maa-amet, et neile on edastatud Lepiku tee 34 kinnistu omanike 23. märtsil 2007 antud kirjalik kinnitus selle kohta, et Lepiku tee 34 kinnistu omanikud nõustuvad Lepiku tee T11/2 ja Lepiku tee T11/1 transpordimaa krundid tasuta Tallinna linnale üle andma. Tallinna Maa-amet palus detailplaneeringu vastuvõtmise korraldusse vastav säte transpordimaa kruntide Tallinna linnale omandamise kohta ette näha. Tallinna Linnavalitsuse 6. veebruari 2008 korralduse nr 164-k „Lepiku tee 34 kinnistu detailplaneeringu vastuvõtmine“ punktiga 3 määrati Tallinna Maa-ametile  vastav ülesanne.

Detailplaneering kooskõlastati ka Keskkonnaministeeriumi esindaja - Maa-ametiga, kuigi selleks otsene vajadus puudus. Maa-amet märkis, et kui kohalik omavalitsus peab Lepiku tee teemaa munitsipaalomandisse taotlemisel kehtestatud detailplaneeringutega teelõikudele planeeritud üksikutest teekruntidest ehk nn ajutistest kruntidest otstarbekamaks ühise teemaakrundi moodustamist, saab seda aktsepteerida tingimusel, et moodustava teemaakrundi piirid on kooskõlas üksikutele teelõikudele planeeritud nn ajutiste teemaakruntide piiridega.

Arvestades Maa-ameti seisukohaga ei pidanud Tallinna Linnaplaneerimise Amet vajalikuks arvestada Tallinna Maa-ameti nõudega teha muudatusi pos 8a, 8b ja 8c osas, mis ei muuda planeeringu sisu, kuid vajaks planeeringu lõppetapis selle töömahukat ja aeganõudvat ümbervormistamist. Lepiku tee laiendamiseks vajalikud maaüksused (pos 8a ja 8b) on võimalik Tallinna linnal omandada kahe maatükina ja Lepiku tee teemaa munitsipaalomandisse taotlemiseks on võimalik kaaluda erinevaid võimalusi (kas jätkata vormistamist suurema maatükina, mida on nõus aktsepteerima Maa-amet, või taotleda eraldi lõiguna pos 8c määratud piirides).  

Elion Ettevõtted Aktsiaselts kooskõlastas planeeringu märkusega, et tööjoonised tuleb kooskõlastada täiendavalt. Vastav tingimus ehitusprojekti koostamiseks on detailplaneeringus määratud.

Aktsiaselts KH Energia-Konsult kooskõlastas planeeringu märkusega, et tööjooniste koostamiseks tellitakse aktsiaseltsilt KH Energia-Konsult tehnilised tingimused. Vastav tingimus ehitusprojekti koostamiseks on detailplaneeringus määratud.

Osaühing Jaotusvõrk kooskõlastas planeeringu märkustega, et tööjooniste staadiumiks tuleb konkretiseerida tehnilised tingimused ja tööjoonised tuleb kooskõlastada täiendavalt, tööjooniste staadiumiks sõlmida maa kasutamist võimaldav notariaalne leping. Vastavad tingimused ehitusprojekti koostamiseks on detailplaneeringus määratud.

Aktsiaselts Projekteerimisbüroo Maa ja Vesi märkis, et planeeringulahendus on kooskõlas antud piirkonna sadeveesüsteemi lahendusega.

Aktsiaselts ESMAR EHITUS kooskõlastas detailplaneeringu tingimusel, et nähakse ette servituudi seadmise vajadus planeeritavast kinnistust moodustatavatele transpordimaa sihtotstrbega kruntidele, tagades võimaluse planeeritud vee-, kanalidrenaa˛i ja gaasitorustike rajamiseks ja hooldamiseks. Servituudivajadused on detailplaneeringuga määratud.

Pärnamäe tee 55 kinnistu omanikud Ü. Jõemets, U. Nurmela, E. Nurmela kooskõlastasid detailplaneeringu märkusteta ning nõustusid perspektiivsete tehnovõrkude paigutamisega planeeringulahenduses näidatud asukohas.

Lepiku tee 34 kinnistu omanikud T. Aru, D. Grankin ja A. Kaplin ning Lepiku tee 34a ja 34b kinnistute omanik osaühing RELIKA kooskõlastasid detailplaneeringu lahenduse.

Tallinna Linnavalitsuse 6. veebruari 2008 korraldusega nr 164-k võeti vastu „Lepiku tee 34 kinnistu detailplaneering“. Teade detailplaneeringu vastuvõtmise kohta ilmus ajalehes Postimees 9. veebruaril 2008. Detailplaneering oli avalikul väljapanekul 25. veebruarist kuni 10. märtsini 2008. Teade avaliku väljapaneku aja ja koha kohta ilmus ajalehes Postimees 16. veebruaril 2008.

Avaliku väljapaneku ajal esitasid detailplaneeringu kohta vastuväite Pärnamäe tee 55 kaasomanikud Ü. Jõemets, U. Nurmela ning E. Nurmela. Tallinna Linnaplaneerimise Ameti seisukoht edastati vastuväite esitanud isikutele tähtkirjaga 24. märtsil 2008.

Detailplaneeringu avaliku väljapaneku tulemusi tutvustav arutelu toimus 2. aprillil 2008, arutelu toimumise aja ja koha  kohta ilmus teade ajalehes Postimees 25. märtsil 2008. Pirita Linnaosa Valitsuses toimunud avalikul arutelul käsitleti vastuväites tõstatatud küsimusi ja ettepanekuid.

Pärast Lepiku tee 34 kinnistu detailplaneeringu korrigeerimist teatasid Pärnamäe tee 55 kinnistu kaasomanikud 9. märtsi 2009 kirjas Tallinna Linnaplaneerimise Ametile, et loobuvad  vastuväitest.

Teade avaliku väljapaneku tulemusi tutvustava avaliku arutelu tulemuste kohta ilmus ajalehes Postimees 6. mail 2009. Teatati, et avaliku väljapaneku ajal esitatud vastuväide on lahendatud ja vastuväite esitanud isikud võtsid vastuväite kirjalikult tagasi.

Eeltoodust tulenevalt ei olnud Lepiku tee 34 kinnistu detailplaneeringu esitamine planeerimisseaduse § 23 lg 3 punkti 5 kohaselt maavanemale kohustusliku järelevalve teostamiseks vajalik.

28. augustil 2009 Tallinna linnaga sõlmitud lepinguga nr 2-6/186 võtsid T. Aru, D. Grankin ja A. Kaplin endale kohustuse tagada oma vahendite arvelt detailplaneeringuga hõlmatud maa-alal detailplaneeringus ettenähtud teede ja tehnovõrkude väljaehitamise ning haljastuse rajamise.

Tallinna Linnavaraametis ettevalmistatud Tallinna Linnavalitsuse 30. septembri 2009 korraldusega nr 1570-k „Lepiku tee 34 kinnisasja jagamisel tekkivate kinnisasjade Tallinna linnale tasuta omandamine ja kinnisasjadele valitseja määramine“ taotletakse detailplaneeringuga moodustatavate kinnisasjade eeldatavate aadressidega Lepiku tee T11/2 ligikaudse pindalaga 45 m² ja Lepiku tee T11/1 ligikaudse pindalaga 309 m² tasuta omandamist, kuna need on Tallinna linnale vajalikud kinnisasjadele ehitatava Lepiku tee laienduse ja jalgtee avaliku kasutamise tagamiseks. Korralduses on toodud Lepiku tee 34 kinnistust moodustatavate transpordimaa sihtotstarbega kinnistute omandamise tingimused, samuti määratud Tallinna Kommunaalamet Tallinna linnale võõrandatavate  kinnisasjade valitsejaks Tallinna linna kinnisasjade omanikuna kinnistusraamatusse kandmisest arvates. Vastav leping on Tallinna linna ja Lepiku tee 34 kinnistu omanike vahel sõlmitud 29. oktoobril 2009. 

Lepiku tee 34 kinnistu omanikud esitasid 25. märtsil 2010 avalduse Tallinna Linnaplaneerimise Ametile, milles palusid Lepiku tee 34 kinnistu detailplaneeringu osalist kehtestamist Lepiku tee 34 kinnistu osas ning jätta detailplaneering kehtestamata Lepiku tee 34a ja Lepiku tee 34b kinnistute osas, kuna kinnistuid ei kasutata sihtotstarbeliselt.

Selgus, et vastavalt Harju maavanema 30. mai 2008 korraldusele nr 1326-k on Adelion Kids OÜ-le antud tegevusluba lapsehoiuteenuse osutamiseks ning Tallinna Tervisekaitsetalitus on 29. mail 2008 väljastanud tõendi nr 3-4/290, mille kohaselt vastab lapsehoiuteenuse osutamise koht Lepiku tee 34b, sh teenuse osutamise ala, ruumid ja ruumide sisustus, kehtivatele tervisekaitsenõuetele. Tallinna Linnaplaneerimise Ametil puudus planeeringu koostamise ajal sellekohane informatsioon.

Tallinna Linnaplaneerimise Amet on alustanud ehitusjärelevalve menetlust Lepiku tee 34a ja Lepiku tee 34b kinnistute omaniku suhtes.

Tallinna Linnaplaneerimise Amet kaalus Lepiku tee 34 kinnistu omanike kui detailplaneeringust  huvitatud isikute ettepanekut planeeringu osaliseks kehtestamiseks ja leidis, et see on põhjendatud.   12. aprilli 2010 kirjaga teavitas Tallinna Linnaplaneerimise Amet Lepiku tee 34a ja Lepiku tee 34b kinnistute omanikku, et Lepiku tee 34 kinnistu detailplaneering kehtestatakse osaliselt ning jäetakse kehtestamata Lepiku tee 34a ja Lepiku tee 34b kinnistute osas. Kinnistute omanik ei ole seni Tallinna Linnaplaneerimise Ametile vastanud ega mingit huvi planeeringu suhtes üles näidanud.

Lepiku tee 34 kinnistu detailplaneeringu osaline kehtestamine ei riiva Lepiku tee 34a ja Lepiku tee 34b kinnistute omaniku huve, kuna hooned on valmis ehitatud, ega takista olemasolevate hoonete kasutamist senisel otstarbel või vajadusel maakasutuse sihtotstarbe muutmist, mida võib teha ka detailplaneeringut koostamata. Detailplaneeringu koostamisel on Lepiku tee 34a ja Lepiku tee 34b kinnistute puhul lähtutud olemasolevast olukorrast ning detailplaneeringu vastuvõtmisel ei olnud kinnistutel asuvate hoonete (elamute) laiendamist ette nähtud. 

Tallinna Linnavolikogu 29. mai 2003 määrusega nr 35 kinnitatud „Tallinna linna ehitusmääruse“ § 19 lõike 2 punkti 2, lõigete 3 ja 5 alusel kehtestab detailplaneeringu linnavalitsus oma korraldusega juhul kui detailplaneeringu koostamise üle ei ole teostatud planeerimisseaduse  kohast maavanema kohustuslikku järelevalvet ning juhul kui planeeringuga ei määrata miljööväärtuslikku hoonestusala. Samuti ei kuulu käesoleva planeeringu kehtestamine volikogu pädevusse tulenevalt kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 33.

Vastavalt planeerimisseaduse § 25 lg 7 punktile 4 teavitab kohalik omavalitsus tähtkirjaga ühe nädala jooksul Lepiku tee 34 kinnistu detailplaneeringu osalisest kehtestamisest naaberkinnistute Lepiku tee 34a, Lepiku tee 34b, Lepiku tee 36, Lepiku tee 36a, Lepiku tee 38, Harksaba tn 9, Pärnamäe tee 53, Pärnamäe tee 53a, Pärnamäe tee 55, Piksepeni tn 6, Vaksiku tn 8 ja Vaksiku tn 10 omanikke.

Arvestades eeltoodud kaalutlusi, esitame Tallinna Linnavalitsusele osaliseks kehtestamiseks Lepiku tee 34 kinnistu detailplaneeringu Pirita linnaosas.

 

 

 

 

 

Toomas Õispuu

Tallinna Linnaplaneerimise Ameti

juhataja

 

 

Koostajad: Kaili Prints, 640 4747, Mari Heinsoo, 640 4470, Tallinna Linnaplaneerimise Amet, 07.10.2010

 

 

 

 

 

Toomas Sepp

Linnasekretär