Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Laiendatud otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid, kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid õigusakte välja arvatud üksnes teisi akte muutvaid ja kehtetuks tunnistavaid õigusaktid. Otsingu vormil toodud kriteeriumite abil on võimalik otsingu tingimusi kitsendada või laiendada (kaasata tulemustesse ka ainult muutvad aktid).
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Laiendatud otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Volituse andmine Rainer Vakrale Tallinna linna esindamiseks (lapse ja täisealise isikuhooldus- ja varahooldusõigus)
Tallinna Linnavalitsus 08.09.2010 korraldus number 1343
Redaktsiooni kehtivus: - 11.05.2011

AKTI TUNNISTAB KEHTETUKS:
Tlv k 11.05.2011 nr 815

 

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

8. september 2010  nr 1343-k

 

 

Volituse andmine Rainer Vakrale

Tallinna linna esindamiseks (lapse ja täisealise isikuhooldus- ja varahooldusõigus)

 

 

 

Perekonnaseaduse §-de 176 ja 202, kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 4, Tallinna põhimääruse § 4 lg 3, Tallinna Linnavolikogu 16. novembri 2000 määrusega nr 41 kinnitatud „Eestkoste korraldamise juhendi“ p 1.3 ja 22. juuni 2006 määruse nr 46 „Tallinna linna kohtus esindamise ja linnale õigusteenuse osutamise kord“ § 4 lg-te 2 ja 6 alusel ning kooskõlas Tallinna Linnavalitsuse 2. detsembri 2009 korraldusega nr 1962-k „ Nõmme linnaosa vanema ametisse nimetamine

 

 

     

1. Volitada Nõmme linnaosa vanemat Rainer Vakrat (edasivolitamise õigusega) esindama Tallinna linna riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutustes, suhetes füüsiliste ja juriidiliste isikutega ning kõigis kohtutes seadusega sätestatud korras lapse ja täisealise isikuhooldus- ja varahooldusõiguse teostamisel.

2. Tunnistada kehtetuks Tallinna Linnavalitsuse 16. detsembri 2009 korraldus nr 2093-k „Volituste andmine Rainer Vakrale Tallinna linna esindamiseks (piiratud teovõimega isikute varaliste ja isiklike õiguste ning huvide kaitsmine)”.

3. Tallinna Linnakantseleil teha korraldus teatavaks Rainer Vakrale.

 

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär