Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Laiendatud otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid, kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid õigusakte välja arvatud üksnes teisi akte muutvaid ja kehtetuks tunnistavaid õigusaktid. Otsingu vormil toodud kriteeriumite abil on võimalik otsingu tingimusi kitsendada või laiendada (kaasata tulemustesse ka ainult muutvad aktid).
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Laiendatud otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna uuringute infosüsteemi põhimäärus
Tallinna Linnavalitsus 08.09.2010 määrus number 69 [RT IV, 24.05.2013, 44]
Jõustumine:01.10.2010
Kehtetuks tunnistamine:31.12.2019
Redaktsiooni kehtivus:01.10.2010 - 31.12.2019 [RT IV, 24.05.2013, 44]

AKTI TUNNISTAB KEHTETUKS:
Tlv m 19.12.2019 nr 35 [RT IV, 28.12.2019, 1 - jõust. 31.12.2019]

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

 

MÄÄRUS

 

 

 

 

 

Tallinn

     8. september 2010 nr 69

 

 

 

 

 

Tallinna uuringute infosüsteemi põhimäärus

 

 

 

 

 

 

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lg 3 p 2 alusel ja kooskõlas avaliku teabe seaduse § 28 lg 1 p-ga 18, § 43¹ lg-ga 1 ja § 43³ lg-ga 1 ning Tallinna Linnavolikogu 10. detsembri 2009 otsuse nr 242 „Tallinna uuringute infosüsteemi asutamine“ p-ga 5.

 

 

 

 

 

       

1. peatükk
ÜLDSÄTTED

§ 1.  Reguleerimisala

Määrusega kehtestatakse Tallinna uuringute infosüsteemi (edaspidi andmekogu) pidamise kord.

§ 2.  Andmekogu pidamise eesmärgid

Andmekogu pidamise eesmärgid on:

1) koondada Tallinna linna ametiasutuste (edaspidi ametiasutused) tehtud või tellitud ja kavandatavad uuringud ühtsesse andmekogusse, saada uuringutest ülevaade ning säilitada nende andmed korrastatud kujul;

2) parandada uuringute kättesaadavust ametiasutustele ja avalikkusele;

3) vältida topeltuuringute tegemist Tallinna omavalitsusüksuses;

4) aidata kaasa Tallinna linna rahvusvahelisele, kõrgkoolide ja teiste teadusasutustega ning teiste kohalike omavalitsustega uuringute valdkonnas tehtavale koostööle ja andmevahetusele.

§ 3.  Mõisted

Määruses kasutatakse mõisteid järgmises tähenduses:

1) uuring - ametiasutuste tehtud, tellitud või kavandatav uuring või analüüs avaliku teabe seaduse tähenduses. Uuringuks ei loeta põhjendatud juhtudel asutusesiseselt adresseeritud dokumente, näiteks arvamusi, teateid, memosid, õiendeid, nõuandeid;

2) kavandatav uuring - uuring, mida on ametiasutuses otsustatud tegema hakata või tellida või mis on võetud ametiasutuse töö- või tegevusplaani.

2. peatükk
ANDMEKOGU PIDAMINE, ANDMEKOGUSSE KANTAVAD ANDMED JA JUURDEPÄÄS ANDMETELE

1. jagu  
Andmekogu pidamine

§ 4.  Andmekogu pidamise viis

(1) Andmekogu peetakse infotehnoloogilise andmekoguna.

(2) Andmekogul on neli kasutajataset:

1) vastutava töötleja vaade, mida on õigus kasutada isikutel, kes on määratud vastutava töötleja õiguste teostajaks;

2) volitatud töötleja vaade, mida on õigus kasutada isikutel, kes on määratud volitatud töötleja õiguste teostajaks;

3) ametnikuvaade, mida on õigus kasutada kõigil ametiasutuste ametnikel;

4) avalik vaade, mida on õigus kasutada igal isikul.

§ 5.  Andmekogu pidamise kulud

Andmekogu pidamise kulud katab vastutav töötleja.

§ 6.  Andmekogusse kantud andmete kaitse

(1) Andmekogu vastutav ja volitatud töötleja tagavad organisatsiooniliste, füüsiliste ja infotehnoloogiliste turvameetmetega andmekogu andmete käideldavuse, tervikluse ja konfidentsiaalsuse.

(2) Andmekogu turvaklass on K1T1S1.

§ 7.  Vastutav töötleja

(1) Andmekogu vastutav töötleja on Tallinna Linnakantselei (edaspidi vastutav töötleja).

(2) Vastutav töötleja:

1) korraldab andmekogu tööd;

2) sisestab andmekogusse enda uuringute andmed ning vastutab nende õigsuse eest;

3) sisestab andmekogusse volitatud töötlejate edastatud uuringute andmed;

4) teostab järelevalvet volitatud töötleja kohustuste täitmise ja andmekogusse sisestatud teabe õigsuse üle;

5) annab volitatud töötlejale juhiseid käesolevast määrusest tulenevate ülesannete täitmiseks;

6) teeb andmekogu avaliku vaate andmed kättesaadavaks Tallinna veebilehel;

7) teeb andmekogu ametiasutustele kättesaadavaks Tallinna linna sisevõrgus (intranetis);

8) vastutab andmekogu pidamise seaduslikkuse eest;

9) täidab muid õigusaktidest tulenevaid ülesandeid.

(3) Andmekogu vastutava töötleja juht määrab vastutava töötleja õigus(t)e teostaja(d), kellel on õigus täita vastutava töötleja ülesandeid.

§ 8.  Volitatud töötleja

(1) Andmekogu volitatud töötlejad on kõik Tallinna linna ametiasutused (edaspidi volitatud töötleja), välja arvatud Tallinna Linnakantselei.

(2) Volitatud töötleja:

1) sisestab andmekogusse enda uuringute andmed või edastab need sisestamiseks vastutavale töötlejale ning vastutab nende andmete õigsuse eest;

2) täidab vastutava töötleja korraldusi.

(3) Volitatud töötleja juht määrab volitatud töötleja õigus(t)e teostaja(d), kellel on õigus täita volitatud töötleja ülesandeid.

(4) Volitatud töötleja juht teavitab vastutavat töötlejat volitatud töötleja õigus(t)e teostaja(te)st.

 

2. jagu
Andmekogu ülesehitus ja kogutavad andmed

§ 9.  Andmekogu ülesehitus

Andmekogu koosneb järgmistest osadest:

1) uuringud - võimalik sisestada, muuta ja vaadata uuringute andmeid;

2) raportid - võimalik tellida statistilisi ülevaateid uuringute kohta ametiasutuste ja aastate lõikes;

3) päringud - nii eeldefineeritud päringud uuringu tunnuste alusel kui ka vabapäring ehk täistekstiotsing;

4) seaded - võimalik lisada, muuta ja kustutada juurdepääsupiiranguid, ametiasutusi, kasutajaid jms.

§ 10.  Andmekogu andmed

(1) Andmekogusse kogutakse andmed ametiasutuste uuringute kohta.

(2) Andmekogusse kantakse uuringute kohta järgmised andmed:

1) uuringu number (andmekogu genereerib selle automaatselt);

2) uuringu pealkiri;

3) uuringu tellija (uuringu teinud, tellinud või kavandanud ametiasutuse nimi, välisprojekti raames tehtavate uuringute puhul projekti hoidja);

4) valdkond (etteantud valik);

5) sisukokkuvõte (uuringu kirjeldus paari lausega);

6) valmimistähtaeg (minimaalselt aastase ja maksimaalselt kuupäevalise täpsusega);

7) teostaja (uuringut teostava juriidilise ja/või füüsilise isiku nimi);

8) kasutusõigus (avalik või asutusesisene);

9) finantseerimisallikad (kas rahastatakse ametiasutuse eelarvest või välisprojekti raames);

10) maksumus (summa Eesti kroonides ilma käibemaksuta);

11) märkused (edastatakse juhul, kui ametiasutus peab vajalikuks lisateavet esitada);

12) uuringu aruande fail(id).

§ 11.  Andmekogu pidamist ja järelevalvet abistavad andmed

(1) Andmekogu pidamist ja järelevalvet abistavad andmed on:

1) andmete lisaja tunnus;

2) andmete lisamise kuupäev;

3) andmete viimase muutja tunnus;

4) andmete viimase muutmise kuupäev.

(2) Vastutaval töötlejal on õigus andmekogusse kanda ka muid andmekogu pidamist ja järelevalvet abistavaid andmeid.

3. jagu
Andmete kandmine andmekogusse

§ 12.  Vastutava töötleja kohustused andmete kandmisel andmekogusse

(1) Vastutav töötleja sisestab andmed enda kavandatavate uuringute kohta andmekogusse kümne tööpäeva jooksul alates uuringu tegemise otsustamisest ning andmed valmis uuringute kohta kümne tööpäeva jooksul alates ajast, kui uuring on lõplikult valmis.

(2) Vastutav töötleja sisestab andmekogusse volitatud töötlejate edastatud uuringute andmed kümne tööpäeva jooksul alates andmete saamisest.

(3) Vastutav töötleja on kohustatud jälgima enda uuringute andmete õigsust andmekogus ning vajaduse korral neid muutma.

§ 13.  Volitatud töötleja kohustused andmete kandmisel andmekogusse

(1) Volitatud töötleja sisestab andmed enda kavandatavate uuringute kohta kümne tööpäeva jooksul alates uuringu tegemise otsustamisest ning andmed valmis uuringute kohta kümne tööpäeva jooksul alates ajast, kui uuring on lõplikult valmis, või edastab need e-kirjaga vastutavale töötlejale sisestamiseks.

(2) Volitatud töötleja on kohustatud jälgima uuringute andmete õigsust andmekogus ning vajaduse korral neid muutma või edastama andmed e-kirjaga vastutavale töötlejale muutmiseks.

4. jagu  
Andmete õiguslik tähendus ja juurdepääs andmetele

§ 14.  Andmekogusse kantud andmete õiguslik tähendus

Andmekogusse kantud andmetel on informatiivne tähendus.

§ 15.  Juurdepääs andmekogu andmetele

(1) Juurdepääs andmekogusse kantud andmetele sõltub § 4 lõikes 2 nimetatud kasutajatasemest:

1) vastutava töötleja vaate kasutaja näeb, saab sisestada ja muuta kõikide uuringute andmeid;

2) volitatud töötleja vaate kasutaja näeb, saab sisestada ja muuta oma ametiasutuse uuringute andmeid ning näeb teiste ametiasutuste valmis ja kavandatavate uuringute andmeid, välja arvatud asutusesiseseks kasutamiseks määratud uuringute andmed;

3) ametnikuvaate kasutaja näeb ametiasutuste valmis ja kavandatavate uuringute andmeid, välja arvatud asutusesiseseks kasutamiseks määratud uuringute andmed;

4) avaliku vaate kasutaja näeb ametiasutuste valmis uuringute andmeid, välja arvatud asutusesiseseks kasutamiseks määratud uuringute andmed.

(2) Kavandatavate uuringute andmed on nähtavad üksnes vastutava töötleja, volitatud töötleja ja ametnikuvaates. Valmis uuringute andmed, v.a andmed uuringu maksumuse ja finantseerimisallika kohta ning märkused, on nähtavad kõikides vaadetes. Teave maksumuse ja finantseerimisallika kohta avaldatakse avalikkusele passiivselt, s.t teavet antakse teabenõude korras.

(3) Uuringutes sisalduva informatsiooni publitseerimise korral on nende kasutaja kohustatud viitama uuringu pealkirjale, autorile ja teostamise perioodile.

(4) Andmekogu kasutamine on kõikidele kasutajatele tasuta.

§ 16.  Andmekogu kasutamise õiguse lõppemine ja äravõtmine

(1) Vastutava ja volitatud töötleja õiguste teostaja õigused lõpevad, kui isik ei ole enam teenistuses Tallinna linna ametiasutuses.

(2) Vastutav töötleja võib vastutava või volitatud töötleja õiguste teostajalt andmekogu kasutamise õiguse ära võtta, kui:

1) isik on rikkunud andmete töötlemise nõudeid;

2) isik on võimaldanud oma õigusi andmekogu suhtes kasutada teisel isikul;

3) isik on andmeid kasutanud mittesihipäraselt.

3. peatükk 
ANDMEKOGU PIDAMISE LÕPETAMINE

§ 17.  Andmekogu pidamise lõpetamine

(1) Andmekogu pidamise lõpetamise otsustab Tallinna Linnavolikogu.

(2) Andmekogu pidamine lõpetatakse kooskõlas arhiiviseaduse ja avaliku teabe seadusega ning nende alusel kehtestatud õigusaktidega.

4. peatükk
RAKENDUSSÄTTED

§ 18. Enne põhimääruse jõustumist teostatud uuringute andmete kandmine andmekogusse

Enne põhimääruse jõustumist teostatud uuringute andmete sisestamine või e-kirjaga vastutavale töötlejale edastamine on volitatud töötlejale vabatahtlik. Vastutav töötleja sisestab andmekogusse volitatud töötlejate edastatud andmed kümne tööpäeva jooksul alates andmete saamisest.

§ 19.  Määruse jõustumine

Määrus jõustub 1. oktoobril 2010.

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär