Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Aktile on aluseks
 
Tvk m 29.05.2003 nr 35
Akt viitab
 
Tvk o 16.04.2009 nr 77
 
Tlv k 15.04.2009 nr 601
Akt muudab
 
Tlv k 15.04.2009 nr 601
Aktile viitab
 
Tlv k 03.08.2011 nr 1218
 
Tvk o 16.06.2011 nr 115
 
Tlv k 09.03.2011 nr 337
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Laiendatud otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid, kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid õigusakte välja arvatud üksnes teisi akte muutvaid ja kehtetuks tunnistavaid õigusaktid. Otsingu vormil toodud kriteeriumite abil on võimalik otsingu tingimusi kitsendada või laiendada (kaasata tulemustesse ka ainult muutvad aktid).
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Laiendatud otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tondi ja Seebi tänavate ning raudtee vahelise kvartali detailplaneeringu vastuvõtmine
Tallinna Linnavalitsus 30.06.2010 korraldus number 1145
Redaktsiooni kehtivus:30.06.2010 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

 30. juuni 2010 nr 1145-k

 

 

Tondi ja Seebi tänavate ning raudtee vahelise kvartali detailplaneeringu vastuvõtmine

 

 

 

Planeerimisseaduse § 18 lg 1 ja Tallinna Linnavolikogu 29. mai 2003 määrusega nr 35 kinnitatud „Tallinna linna ehitusmääruse“ § 16 lg 10, § 18 lg 1 alusel ja kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 16. aprill 2009 otsusega nr 77 kehtestatud teemaplaneeringuga „Kõrghoonete paiknemine Tallinnas“, tulenevalt Tallinna Linnavalitsuse 15. aprilli 2009 korraldusest nr 601-k „Tondi ja Seebi tänavate ning raudtee vahelise kvartali detailplaneeringu koostamise algatamine“ ning vajadusest arvata planeeritava ala koosseisu raudtee kõrval olev ala koos Tondi tänava ristmiku alaga ja perspektiivne Vaari tänav, et kavandada kvartali terviklik liikluslahendus

 

 

1. Võtta vastu Tondi ja Seebi tänavate ning raudtee vahelise kvartali detailplaneering RAAM Arhitektid AI OÜ töö nr 08FAR, mille aluseks on Tondi ja Seebi tänavate ning raudtee vahelise kvartali arhitektuursel ideevõistlusel parimaks tunnistatud lahendus. Detailplaneeringu koostamise ülesanded on Kristiine linnaosas 7,35 ha suurusel maa-alal asuvate kruntide piiride muutmine, mille tulemusel moodustatakse 16 krunti (9 äri- ja elamumaa, 2 ärimaa, 1 äri- ja transpordimaa, 1 tootmismaa ning 3 transpordimaa maakasutuse sihtotstarbega krunti) ja lisaks ajutised krundid, mis liidetakse perspektiivse tänavamaaga ning ehitusõiguse määramine kuni kahekümne 1- kuni 24-korruselise, millel on lisaks kuni 2 maa-alust korrust, erineva kasutusfunktsiooniga hoonestusega äri- ja elamukvartali rajamiseks. Lisaks on planeeringu ülesanne kavandada kvartali terviklik liikluslahendus koos parkimise lahendamisega ning kvartali heakorrastuse, haljastuse ja tehnovõrkudega varustamise põhimõtteline lahendamine.

2. Muuta Tallinna Linnavalitsuse 15. aprilli 2009 korraldusega nr 601-k algatatud Tondi ja Seebi tänavate ning raudtee vahelise kvartali detailplaneeringu planeeritava maa-ala piire ja suurust 6,60 hektarilt 7,35 hektarini vastavalt detailplaneeringu põhijoonisele.

3. Tallinna Linnaplaneerimise Ametil ja Kristiine Valitsusel korraldada detailplaneeringu avalik väljapanek.

4. Kristiine Linnaosa Valitsusel teavitada avaliku väljapaneku toimumisest planeerimisseaduse § 18 lõike 5 punktides 2-4 nimetatud isikuid.

5. Tallinna Linnaplaneerimise Ametil avaldada korraldus ajalehes, milles Tallinna linn avaldab ametlikke teadaandeid.

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär