Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Laiendatud otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid, kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid õigusakte välja arvatud üksnes teisi akte muutvaid ja kehtetuks tunnistavaid õigusaktid. Otsingu vormil toodud kriteeriumite abil on võimalik otsingu tingimusi kitsendada või laiendada (kaasata tulemustesse ka ainult muutvad aktid).
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Laiendatud otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Jaan Poska stipendiumi statuudi kooskõlastamine
Tallinna Linnavalitsus 07.04.2010 istungi protokoll number 14/27
Redaktsiooni kehtivus: - 10.10.2018

VÄLJAVÕTE

 

AKTI TUNNISTAB KEHTETUKS:
Tlv p 10.10.2018 nr 40

 

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

ISTUNGI PROTOKOLL

 

 

Tallinn

7. aprill 2010 nr 14

 

 

Päevakorrapunkt 27

 

 

 

Jaan Poska stipendiumi statuudi kooskõlastamine

 

 

 

 

O t s u s t a t i:

 

kooskõlastada Jaan Poska stipendiumi statuut (lisa).

 

 

 

 

Edgar Savisaar

 

Linnapea

Priit Lello

 

Linna õigusdirektor

linnasekretäri ülesannetes

     

 

VÄLJAVÕTE ÕIGE

 

 


 

Tallinna Linnavalitsuse 7. aprilli 2010

istungi protokolli nr 14 päevakorrapunkti 27

LISA

 

Jaan Poska stipendiumi statuut

 

 

 

1. Üldsätted

1.1 Statuut sätestab Jaan Poska stipendiumi (edaspidi stipendium) määramise põhimõtted ja korralduslikud alused.

1.2  Stipendiumi statuudi ja selle muudatused kehtestab Tallinna Tehnikaülikooli (edaspidi TTÜ) rektor, kooskõlastades need Tallinna Linnavalitsusega.

1.3 Stipendiumi asutamise kokkuleppe on allkirjastanud Tallinna linnapea ja TTÜ rektor 9. märtsil 2001.

1.4 Stipendiumikandidaadid valib TTÜ rektori moodustatud Jaan Poska stipendiumi määramise komisjon (edaspidi stipendiumikomisjon). Stipendiumikomisjoni koosseisu kuulub Tallinna Linnavalitsuse esindaja. Stipendiumikomisjoni esimees on TTÜ rektor.

1.5 Stipendiumifondi suurus on 200 000 (kakssada tuhat) krooni aastas, ühe stipendiumi suurus on 20 000 (kakskümmend tuhat) krooni.

1.6 Tallinna Linnavalitsus finantseerib stipendiumi väljaandmist Tallinna linna eelarves selleks ette nähtud vahendite arvelt.

2. Stipendiumi määramine ja maksmine

2.1 Stipendium määratakse üks kord aastas kümnele TTÜ statsionaarses õppevormis õppivale üliõpilasele, kes alaliselt elavad Tallinnas.

2.2 Stipendiumikandidaadid peavad olema läbinud kõrgharidusõppes vähemalt esimese õppeaasta.

2.3 Stipendiumi määramisel arvestatakse järgmist:

2.3.1 üliõpilase ühiskondlikku aktiivsust ja silmapaistvat tegevust Tallinna linna hüvanguks;

2.3.2 üliõpilase akadeemilist edukust, sh peab jooksva õppeaasta kaalutud keskmine hinne olema vähemalt 3,5;

2.3.3 üliõpilase uurimistöö (bakalaureuse-, magistri-, aine- vms uurimistöö) on valminud koostöös ettevõtete ja/või Tallinna linna ametiasutustega ning uurimistöö tulemused on Tallinna linna jaoks rakendusliku väärtusega.

2.4 Stipendiumi määramise taotlusi võivad stipendiumikomisjonile esitada TTÜ rektor, prorektor, dekaan, üliõpilasesindus või üliõpilane. Kui taotluse esitab üliõpilasesindus või üliõpilane ise, tuleb sellele lisada soovituskiri ühelt TTÜ professorilt. Stipendiumikomisjon võib nõuda üliõpilaselt väljavõtet rahvastikuregistrist, millest nähtub, et stipendiumikandidaadi elukohana on Eesti rahvastikuregistrisse kantud Tallinn.

2.5 Stipendiumitaotlusele lisab üliõpilane:

2.5.1 stipendiumitaotluse põhjenduse (1-2 lk uurimistöö sisu avamiseks ja taotleja ühiskondliku aktiivsuse näitamiseks);

2.5.2 elulookirjelduse (curriculum vitae);

2.5.3 andmed õpitulemuste kohta õppeinfosüsteemist.

2.6 Taotluste esitamise tähtaja määrab TTÜ rektor.

2.7 Stipendiumkomisjon vaatab läbi kõik tähtajaks esitatud taotlused ning valib avalikul hääletusel kümme stipendiumikandidaati.

2.8 Stipendiumikomisjon on otsustusvõimeline, kui kohal on üle poole komisjoni liikmetest. Valituks osutuvad kandidaadid, kes saavad kõige rohkem hääli. Stipendiumikomisjoni otsuse kinnitab TTÜ rektor käskkirjaga ning esitab selle koos komisjoni protokolliga Tallinna Linnavalitsusele.

2.9 Tallinna Linnavalitsus kinnitab stipendiaadid oma korraldusega, annab neile tunnistuse stipendiumi määramise kohta ja kannab stipendiumi maksmiseks määratud vahendid üle TTÜ-le.

2.10 Stipendiumid maksab välja TTÜ.

2.11 Stipendiumi määramisega seotud probleemid lahendab stipendiumikomisjon.

 

 

 

Priit Lello

Linna õigusdirektor linnasekretäri ülesannetes