Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Laiendatud otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid, kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid õigusakte välja arvatud üksnes teisi akte muutvaid ja kehtetuks tunnistavaid õigusaktid. Otsingu vormil toodud kriteeriumite abil on võimalik otsingu tingimusi kitsendada või laiendada (kaasata tulemustesse ka ainult muutvad aktid).
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Laiendatud otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Volituse andmine Viktor Vassiljevile Tallinna linna esindamiseks (piiratud teovõimega isikute varaliste ja isiklike õiguste ning huvide kaitsmine)
Tallinna Linnavalitsus 23.12.2009 korraldus number 2165
Redaktsiooni kehtivus: - 18.08.2010

AKTI TUNNISTAB KEHTETUKS:
Tlv k 18.08.2010 nr 1242

 

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

23. detsember 2009  nr 2165-k

 

 

Volituse andmine Viktor Vassiljevile Tallinna linna esindamiseks (piiratud teovõimega isikute varaliste ja isiklike õiguste ning huvide kaitsmine)

 

 

 

Perekonnaseaduse § 93 lg 3, kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 4, Tallinna põhimääruse § 4 lg 3, Tallinna Linnavolikogu 16. novembri 2000 määrusega nr 41 kinnitatud „Eestkoste korraldamise juhendi“ p 1.3 ja 22. juuni 2006 määruse nr 46 Tallinna linna kohtus esindamise ja linnale õigusteenuse osutamise kord § 4 lg-te 2 ja 6 alusel ning kooskõlas Tallinna Linnavalitsuse 16. detsembri 2009 korraldusega nr 2047-k „Haabersti linnaosa vanema ametisse nimetamine”

 

 

     

1. Volitada Haabersti linnaosa vanemat Viktor Vassiljevit (edasivolitamise õigusega) esindama Tallinna linna riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutustes, suhetes füüsiliste ja juriidiliste isikutega ning kõigis kohtutes seadusega sätestatud korras piiratud teovõimega isikute varaliste ja isiklike õiguste ning huvide kaitsmisel ning eestkostetava varaga tehingute tegemisel.

2. Tunnistada kehtetuks Tallinna Linnavalitsuse 19. novembri 2008 korraldus nr 1960-k „Volituse andmine Viktor Vassiljevile Tallinna linna esindamiseks“.

3. Tallinna Linnakantseleil teha korraldus teatavaks Viktor Vassiljevile.

 

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär

 

 

K: Haabersti Linnaosa Valitsus