Volituse andmine Rainer Vakrale Tallinna linna esindamiseks (piiratud teovõimega isikute varaliste ja isiklike õiguste ning huvide kaitsmine)

Tallinna Linnavalitsus 16.12.2009 korraldus number 2093
Kehtetuks tunnistamine 08.09.2010
Redaktsiooni kehtivus - 08.09.2010

AKTI TUNNISTAB KEHTETUKS:
Tlv k 08.09.2010 nr 1343

 

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

16. detsember 2009 nr 2093-k

 

 

Volituse andmine Rainer Vakrale Tallinna linna esindamiseks (piiratud teovõimega isikute varaliste ja isiklike õiguste ning huvide kaitsmine)

 

 

 

Perekonnaseaduse § 93 lg 3, kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 4, Tallinna põhimääruse § 4 lg 3, Tallinna Linnavolikogu 16. novembri 2000 määrusega nr 41 kinnitatud „Eestkoste korraldamise juhendi“ p 1.3 ja 22. juuni 2006 määruse nr 46 „Tallinna linna kohtus esindamise ja linnale õigusteenuse osutamise kord“ § 4 lg-te 2 ja 6 alusel ning kooskõlas Tallinna Linnavalitsuse 2. detsembri 2009 korraldusega nr 1962-k „Nõmme linnaosa vanema ametisse nimetamine“

 

 

     

1. Volitada Nõmme linnaosa vanemat Rainer Vakrat (edasivolitamise õigusega) esindama Tallinna linna riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutustes, suhetes füüsiliste ja juriidiliste isikutega ning kõigis kohtutes seadusega sätestatud korras piiratud teovõimega isikute varaliste ja isiklike õiguste ja huvide kaitsmisel ning eestkostetava varaga tehingute tegemisel.

2. Tunnistada kehtetuks Tallinna Linnavalitsuse 19. novembri 2008 korraldus nr 1961-k „Volituse andmine Rainer Vakrale Tallinna linna esindamiseks“.

3. Tallinna Linnakantseleil teha korraldus teatavaks Rainer Vakrale.

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär