Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Laiendatud otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid, kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid õigusakte välja arvatud üksnes teisi akte muutvaid ja kehtetuks tunnistavaid õigusaktid. Otsingu vormil toodud kriteeriumite abil on võimalik otsingu tingimusi kitsendada või laiendada (kaasata tulemustesse ka ainult muutvad aktid).
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Laiendatud otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Volituse andmine Rainer Vakrale Tallinna linna esindamiseks
Tallinna Linnavalitsus 16.12.2009 korraldus number 2090
Redaktsiooni kehtivus: - 11.05.2011

AKTI TUNNISTAB KEHTETUKS:
Tlv k 11.05.2011 nr 814

 

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

  16. detsember 2009 nr 2090-k

 

 

Volituse andmine Rainer Vakrale Tallinna linna esindamiseks

 

 

 

Võlaõigusseaduse §-de 271-338, eluruumide erastamise seaduse, mitteeluruumide erastamise seaduse, kaasomandis oleva elamu mõttelise osa erastamise seaduse, kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 4, Tallinna põhimääruse § 4 lg 3 ja Tallinna Linnavolikogu 22. juuni 2006 määruse nr 46 „Tallinna linna kohtus esindamise ja linnale õigusteenuse osutamise kord” § 4 lg-te 2 ja 6 alusel ning kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 20. märtsi 1997 määrusega nr 8 kinnitatud „Linnavara võõrandamise korraga”, 4. aprilli 2002 määrusega nr 21 kinnitatud „Tallinna linnale kuuluva rajatise või selle osa kaubandustegevuseks kasutusse andmise korraga” ja 12. detsembri 2002 määrusega nr 73 kinnitatud „Tallinna linnale kuuluva ehitise pinna reklaamialaseks tegevuseks kasutusse andmise korraga” ning Tallinna Linnavalitsuse 2. detsembri 2009 korraldusega nr 1962-k „Nõmme linnaosa vanema ametisse nimetamine“

 

 

     

1. Volitada Nõmme linnaosa vanemat Rainer Vakrat (edasivolitamise õigusega) esindama Tallinna linna asjaajamiseks kõigis asutustes, organisatsioonides, kohtutes ja kõikide isikute ees:

1.1 eluruumi üüri- või hoolduslepingu sõlminud isikutelt üüri- või hooldustasu ning muude üüritud asjaga seotud kulude (kõrvalkulud) võlgnevuste sissenõudmise, eluruumi üürilepingu ülesütlemise ja eluruumi valdusest vabastamise asjades;

1.2 äriruumi kasutamise eest tasumisele kuuluva üüri- või hooldustasu ning muude üüritud asjaga seotud kulude (kõrvalkulud) võlgnevuste sissenõudmise, äriruumide üürilepingute muutmise, ülesütlemise ning äripindade valdusest vabastamise asjades;

1.3 Tallinna linnale kuuluva rajatise või selle osa kaubandustegevuseks kasutamise eest tasumisele kuuluva üüri võlgnevuste sissenõudmise, rajatise või selle osa kasutusse andmise lepingute ülesütlemise ja rajatise või selle osa valdusest vabastamise asjades;

1.4 Tallinna linnale kuuluva ehitise pinna reklaamialaseks tegevuseks kasutamise eest tasumisele kuuluva üüri võlgnevuse sissenõudmise, üürilepingu ülesütlemise ja ehitise pinna valdusest vabastamise asjades;

1.5 Nõmme Linnaosa Valitsuse ajalehes Nõmme Sõnumid reklaami ja kuulutuste avaldamise eest tasu võlgnevuste sissenõudmise asjades;

1.6 korteriomandite, eluruumide, mitteeluruumide ja mitteeluhoonete erastamise ning võõrandamisega seotud asjades;

1.7 kaasomandis oleva elamu mõtteliste osade erastamise läbiviimisel;

1.8 esitama Harju Maakohtu kinnistusosakonnale ühepoolselt notariaalselt tõestatud kinnistamisavaldust;

1.9 punktides 1.1-1.8 nimetatud toimingute sooritamiseks Tallinna linna nimel nõudma, vastu võtma ja esitama kõiki punktides 1.1-1.8 nimetatud toiminguteks vajalikke dokumente, sõlmima ja alla kirjutama kõikidele vajalikele lepingutele ning avaldustele, vormistama kõik vajalikud dokumendid ja sooritama kõik toimingud, mis on seoses punktides 1.1-1.8 toodud volitustega.

2. Tunnistada kehtetuks Tallinna Linnavalitsuse 18. veebruari 2009 korraldus nr 237-k „Volituse andmine Rainer Vakrale Tallinna linna esindamiseks“.

3. Tallinna Linnakantseleil teha korraldus teatavaks Nõmme linnaosa vanemale Rainer Vakrale.

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär