Linnavara üleandmine aktsiakapitali suurendamiseks mitterahalise sissemaksena Aktsiaseltsile Lääne-Tallinna Keskhaigla

Tallinna Linnavolikogu 17.12.2009 otsus number 260

Redaktsiooni kehtivus 17.12.2009 - ...

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

 

OTSUS

 

 

Tallinn

17. detsember 2009 nr 260

 

 

 

 

Linnavara üleandmine aktsiakapitali suurendamiseks mitterahalise sissemaksena Aktsiaseltsile Lääne-Tallinna Keskhaigla

 

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 2 ja § 35 lg 5, Tallinna põhimääruse § 67 lg 1 p 1 alusel ja kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 20. märtsi 1997 määrusega nr 8 kinnitatud “Linnavara võõrandamise korra” p‑dega 8, 10.1, 14, 16.3 ja 63.1 ning tulenevalt linnavalitsuse ettepanekust

 

 

     

1. Üle anda Aktsiaseltsile Lääne-Tallinna Keskhaigla (äriregistri registrikood 10822269) asukohaga Sõle tn 16, Tallinn, aktsiakapitali suurendamiseks mitterahalise sissemaksena Tallinna linna omandis olev kinnistu Lõuna tn 50 // Sihi tn 96, pindala 18 946 m2, kinnisturegistri registriosa nr 23687601, katastritunnus 78404:401:0175, sihtotstarve sotsiaalmaa, väärtusega 8 100 000 (kaheksa miljonit ükssada tuhat) krooni.

2. Tallinna Linnavalitsusel korraldada punktis 1 nimetatud vara üleandmine mitterahalise sissemaksena Aktsiaseltsi Lääne-Tallinna Keskhaigla aktsiakapitali.

3. Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuametil teha otsus teatavaks Tallinna Ettevõtlusametile ja Aktsiaseltsile Lääne-Tallinna Keskhaigla.

4. Otsust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates otsuse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees