Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

AKTAL
Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Laiendatud otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid, kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid õigusakte välja arvatud üksnes teisi akte muutvaid ja kehtetuks tunnistavaid õigusaktid. Otsingu vormil toodud kriteeriumite abil on võimalik otsingu tingimusi kitsendada või laiendada (kaasata tulemustesse ka ainult muutvad aktid).
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Laiendatud otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna Linnavolikogu 10. veebruari 2005 määruse nr 13 "Perekonna sissetulekust sõltuvate sotsiaaltoetuste maksmise korra ja perekonna sissetulekust mittesõltuvate sotsiaaltoetuste maksmise korra kehtestamine" muutmine
Tallinna Linnavolikogu 17.12.2009 määrus number 43
Jõustumine:01.01.2010
Redaktsiooni kehtivus:17.12.2009 - ...

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

 

MÄÄRUS

 

 

Tallinn

17. detsember 2009 nr 43

 

 

Tallinna Linnavolikogu 10. veebruari 2005 määruse nr 13 "Perekonna sissetulekust sõltuvate sotsiaaltoetuste maksmise korra ja perekonna sissetulekust mittesõltuvate sotsiaaltoetuste maksmise korra kehtestamine" muutmine

 

 

 

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lg 1 ja § 22 lg 1 p 5 ning sotsiaalhoolekande seaduse § 23 lg 1 alusel.

 

 

     

§ 1.  Tallinna Linnavolikogu 10. veebruari 2005 määruse nr 13 "Perekonna sissetulekust sõltuvate sotsiaaltoetuste maksmise korra ja perekonna sissetulekust mittesõltuvate sotsiaaltoetuste maksmise korra kehtestamine" lisa 2 "Perekonna sissetulekust mittesõltuvate sotsiaaltoetuste maksmise kord" muudetakse ja kehtestatakse uues sõnastuses (juurde lisatud).

§ 2.  Määrus jõustub 1. jaanuaril 2010.

 

 

 

 

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees

 

 

 

Tallinna Linnavolikogu 17. detsembri 2009
määruse nr 43
"Tallinna Linnavolikogu 10. veebruari 2005 määruse nr 13
"Perekonna sissetulekust sõltuvate sotsiaaltoetuste
maksmise korra ja perekonna sissetulekust mittesõltuvate
 sotsiaaltoetuste maksmise korra kehtestamine" muutmine"
LISA

 

Perekonna sissetulekust mittesõltuvate sotsiaaltoetuste maksmise kord

 

 

 

1. Üldsätted

1.1 Perekonna sissetulekust mittesõltuvate sotsiaaltoetuste maksmise kord sätestab lapse sünnitoetuse, esmakordselt kooli mineva lapse toetuse, mitmike (3 ja enam last) sünnitoetuse, puudega lapse toetuse, ellusuunamise toetuse ning pensionilisa taotlemise, määramise ja maksmise tingimused.

1.2 Tallinna linna eelarves ametile toetuste maksmiseks eraldatud vahendite kasutamist ja arvestuse pidamist korraldab ameti juhataja.

1.3 Toetuse taotleja esitab elukohajärgse linnaosa valitsuse sotsiaalhoolekande osakonnale kirjaliku avalduse punktis 2 nimetatud toetuse saamiseks. Lapse sünnitoetuse ja mitmike (3 ja enam last) sünnitoetuse avalduse võib esitada ka Tallinna Perekonnaseisuametis.

2. Toetuse liigid:

2.1 lapse sünnitoetus;

2.2 esmakordselt kooli mineva lapse toetus;

2.3 mitmike (3 ja enam last) sünnitoetus;

2.4 puudega lapse toetus;

2.5 ellusuunamise toetus;

2.6 pensionilisa.

3. Toetuse taotlemine, määramine ja maksmine

3.1 Lapse sünnitoetus määratakse lapse vanemale tingimusel, et mõlemad lapse vanemad on rahvastikuregistri andmetel Tallinna linna elanikud enne lapse sündi ning vähemalt üks lapse vanematest on rahvastikuregistri andmetel elanud Tallinnas vähemalt aasta enne lapse sündi. Toetus määratakse raviasutuse või perearsti tõendi alusel tingimusel, et lapse sünnitanud ema on võetud rasedusega arvele enne 12. rasedusnädalat ja on olnud arsti regulaarsel jälgimisel. Laps peab rahvastikuregistri andmetel olema Tallinna linna elanik sünnist alates ja elama toetuse taotlejaga ühel aadressil.

3.2 Lapse vanem võib esitada avalduse lapse sünnitoetuse saamiseks kuue kuu jooksul pärast lapse sündi. Toetus makstakse kahes osas: 50% toetusest makstakse pärast lapse sündi ja 50% toetusest lapse aastaseks saamisel tingimusel, et laps ja lapsevanemad on rahvastikuregistri andmetel katkematult Tallinna linna elanikud alates lapse sünnist kuni lapse aastaseks saamiseni. Toetus makstakse lapse sünnikuupäeval kehtinud korras ja määras.

3.3 Lapse vanemlikust hoolitsusest ilmajätmise või lapsendamise korral on lapse sünnitoetuse määramise õigus linnaosa valitsuse sotsiaalhoolekande osakonna juhatajal sotsiaalhoolekande komisjoni ettepanekul. Lapse lapsendanud vanemal on õigus taotleda toetust kuue kuu jooksul pärast kohtuotsuse jõustumist tingimusel, et laps ei ole kohtuotsuse jõustumise ajal vanem kui üks aasta ja kuus kuud.

3.4 Esmakordselt kooli mineva lapse toetus määratakse avalduse alusel lapsevanemale, eestkostjale (kohtuotsus eestkostjaks määramise kohta) või hooldajale (lapse perekonnas hooldamise leping) tingimusel, et vähemalt üks vanematest on rahvastikuregistri andmetel elanud Tallinnas vähemalt aasta enne lapse kooliminekut ning laps on rahvastikuregistri andmetel Tallinna linna elanik, elab toetuse taotlejaga ühel aadressil ja asub õppima Tallinna kooli. Toetus määratakse kooli õpilaste kinnitatud nimekirja alusel. Toetus on ühekordne ning avaldus toetuse saamiseks tuleb esitada kolme kuu jooksul alates õppeaasta algusest. Toetus makstakse kahes osas: 50% toetusest makstakse lapse kooliminekul ja 50% toetusest juunikuus pärast esimese klassi lõpetamist tingimusel, et toetuse taotleja ja laps on katkematult rahvastikuregistri andmetel Tallinna linna elanikud ja laps õpib Tallinna koolis.

3.5 Mitmike (3 ja enam last) sünnitoetus määratakse mitmike vanemale tingimusel, et mitmike mõlemad vanemad on rahvastikuregistri andmetel Tallinna linna elanikud enne laste sündi ning vähemalt üks laste vanematest on rahvastikuregistri andmetel elanud Tallinnas vähemalt aasta enne lapse sündi. Toetus määratakse avalduse ja raviasutuse või perearsti tõendi alusel tingimusel, et mitmikud sünnitanud ema on võetud rasedusega arvele enne 12. rasedusnädalat ja on olnud arsti regulaarsel jälgimisel. Mitmikud peavad rahvastikuregistri andmetel olema Tallinna linna elanikud sünnist alates ja elama toetuse taotlejaga ühel aadressil. Mitmike vanem võib esitada avalduse toetuse saamiseks kuue kuu jooksul pärast mitmike sündi. Toetus makstakse mitmike sünnikuupäeval kehtinud korras ja määras. Mitmike toetuse saanud vanematele ei maksta punktis 2.1 nimetatud lapse sünnitoetust.

3.6 Puudega lapse toetus määratakse lapsevanemale, eestkostjale (kohtuotsus eestkostjaks määramise kohta) või hooldajale (lapse perekonnas hooldamise leping), kes rahvastikuregistri andmetel on Tallinna linna elanik vähemalt aasta enne toetuse taotlemise aasta 1. jaanuari, elab rahvastikuregistri andmetel lapsega ühel aadressil ja lapsele ei ole määratud töövõimetuspensioni. Lapse hooldajal on õigus taotleda toetust ka juhul, kui ta rahvastikuregistri andmetel elab väljaspool Tallinna linna ja laps on Tallinna linna elanik. Avalduse toetuse saamiseks võib esitada üks kord kalendriaasta jooksul. Toetus määratakse arstliku ekspertiisi otsuse alusel.

3.7 Ellusuunamise toetus määratakse asenduskodust, eestkostelt või perekonnas hooldamiselt iseseisvasse ellu astuvale isikule tingimusel, et isik on rahvastikuregistri andmetel Tallinna linna elanik. Toetust on õigus maksta osade kaupa maksimaalselt kuue kuu jooksul.

3.8 Pensionilisa määratakse vanadus- ja töövõimetuspensioni saajale ning täisealisele (alates 18. eluaastast) rahva- ja toitjakaotuspensioni saajale tingimusel, et toetuse taotleja on rahvastikuregistri andmetel Tallinna linna elanik vähemalt aasta enne toetuse taotlemise aasta 1. jaanuari ning on kantud riiklikku pensionikindlustuse registrisse. Avaldus toetuse saamiseks tuleb esitada toetuse taotleja sünnikuule eelneval kuul või sünnikuul. Toetust makstakse üks kord aastas pensionäri sünnikuul alates pensioni määramise kalendriaastale järgnevast kalendriaastast.

3.9 Kui toetuse saamiseks on kõik tingimused täidetud, siis toetuse määramiseks kirjalikku otsust ei vormistata ja toetus makstakse välja taotluses märgitud viisil. Kui toetuse saamise tingimused ei ole täidetud, teeb linnaosa valitsuse sotsiaalhoolekande osakonna juhataja või tema asetäitja toetuse määramisest keeldumise otsuse kümne tööpäeva jooksul arvates toetuse taotlemiseks viimase vajaliku dokumendi saamise päevast. Toetuse taotleja nõudmisel otsustab küsimuse linnaosa sotsiaalhoolekande komisjon.

3.10 Toetust on õigus tagasi nõuda, kui toetuse määramise aluseks olid taotleja poolt teadlikult esitatud valeandmed. Kui isik keeldub valeandmete alusel saadud toetust vabatahtlikult tagastamast, võib Tallinna Linnavalitsus teha isikule ettekirjutuse. Ettekirjutuse täitmata jätmise korral võib Tallinna Linnavalitsus anda ettekirjutuse sundtäitmisele täitemenetluse seadustikus sätestatud korras.

 

 

 

 

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees