Revisjonikomisjoni esimehe valimine

Tallinna Linnavolikogu 26.11.2009 otsus number 234

Redaktsiooni kehtivus 26.11.2009 - ...

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

 

OTSUS

 

 

Tallinn

26. november 2009 nr 234

 

 

 

 

Revisjonikomisjoni esimehe valimine

 

 

 

Juhindudes kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 20 ja § 48, Tallinna põhimääruse § 26 lg 1 p 20, § 31 lg 1, § 313, § 32 lg 2, § 37 lg 8 ning tulenevalt salajase hääletamise tulemustest

 

 

1. Valida revisjonikomisjoni esimeheks Madis Kübar.

2. Tallinna Linnavolikogu Kantseleil teha otsus teatavaks punktis 1 nimetatud isikule.

3. Otsust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates otsuse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees

 

 

Eelnõu esitaja: Tallinna Linnavolikogu esimees Toomas Vitsut

 

Eelnõu koostaja: Tallinna Linnavolikogu Kantselei