Linnavara valitseja muutmine (Punane 48a kinnistu)

Tallinna Linnavalitsus 09.12.2009 korraldus number 2029

Redaktsiooni kehtivus 09.12.2009 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

9. detsember 2009 nr 2029-k

 

 

Linnavara valitseja muutmine (Punane 48a kinnistu)

 

 

 

Tallinna põhimääruse § 65 lg 5 alusel ja kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 27. novembri 1997 määrusega nr 56 kinnitatud "Linnavara valitsemise korra" p-dega 5.3, 15 ja 17 ning tulenevalt Lasnamäe Linnaosa Valitsuse 17. novembri 2009 taotlusest nr 1-7/750

 

 

     

1. Tallinna Spordi- ja Noorsooametil anda oma valitsemiselt ja bilansist Lasnamäe Linnaosa Valitsuse valitsemisele ja bilanssi Punane tn 48a asuv kinnistu (kinnistusregistriosa nr 8327101, katastritunnus 78403:314:2170, pindala 12 396 m², sihtotstarve ühiskondlike ehitiste maa).

2. Linnavara üleandmine ja vastuvõtmine vormistada aktiga.

3. Tallinna Linnavaraametil registreerida korraldusest tulenev muudatus Tallinna maamaksu registris.

4. Tallinna Linnakantseleil teha korraldus teatavaks Tallinna Spordi- ja Noorsooametile, Lasnamäe Linnaosa Valitsusele ja Tallinna Linnavaraametile.

5. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär