Taksokomisjoni koosseisu kinnitamine

Tallinna Linnavalitsus 09.12.2009 korraldus number 2027
Kehtetuks tunnistamine 01.12.2010
Redaktsiooni kehtivus - 01.12.2010

AKTI TUNNISTAB KEHTETUKS:
Tlv k 01.12.2010 nr 1839

 

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

9. detsember 2009 nr 2027-k

 

 

Taksokomisjoni koosseisu kinnitamine

 

 

Tallinna põhimääruse § 50¹ lg 2 ja Tallinna Linnavalitsuse 6. mai 2009 määruse nr 42 "Taksokomisjoni moodustamine ja selle põhimäärus" § 5 lg-te 1, 2, 3 ja 4 alusel.

 

     

1. Kinnitada taksokomisjoni koosseis järgmiselt:

1.1 komisjoni esimees: Taavi Aas – Tallinna abilinnapea;

aseesimees:            Jüri Pihl – Tallinna abilinnapea;

liikmed:                   Ruth Pärn – Tallinna Transpordiameti linnatranspordi osakonna juhataja;

 Priit Kutser – Tallinna abilinnapea nõunik;

 Roland Sikk – Tallinna Munitsipaalpolitsei Ameti patrulliosakonna  juhataja.

1.2    Kaasata komisjoni töös osalema:

Priit Tuuna – Julgestuspolitsei korrakaitse osakonna liiklusjärelvalve talituse juhtivkonstaabel;

Koit Pikaro –  ekspert.

2. Komisjoni esimehel on õigus komisjoni töösse kaasata teisi spetsialiste ja ametiasutuste esindajaid.

3. Tunnistada kehtetuks Tallinna Linnavalitsuse 6. mai 2009 korraldus nr 741-k "Taksokomisjoni koosseisu kinnitamine".

4. Tallinna Transpordiametil teha korraldus teatavaks punktis 1 nimetatud isikutele.

5. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär