Pirita linnaosa vanema ametisse nimetamine

Tallinna Linnavalitsus 02.12.2009 korraldus number 1963

Redaktsiooni kehtivus 02.12.2009 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

2. detsember 2009 nr 1963-k

 

 

Pirita linnaosa vanema ametisse nimetamine

 

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 57 lg 2 p 3, § 571 lg 1 ja avaliku teenistuse seaduse
§-de 19, 23 ja 24 alusel, kooskõlas Tallinna põhimääruse § 44 lg 1 p-ga 7, § 52 lg-tega 2 ja 8, § 104 lg-ga 3, Tallinna Linnavolikogu 11.detsembri 2008 määrusega nr 44 kinnitatud "Tallinna linna ametiasutuste struktuur, teenistujate koosseis ja töö tasustamise kord" § 15 lg-ga 4, § 16
lg-ga 3, lisaga 2, Tallinna Linnavolikogu 1. oktoobri 2009 määruse nr 35 lisaga 7 kinnitatud
"Pirita Linnaosa Valitsuse põhimäärus" § 7 lg-tega 1 ja 2, Tallinna Linnavolikogu 7. septembri 2006 määruse nr 56 "Pirita linnaosa põhimäärus" § 16 lg-ga 1 ning tulenevalt linnapea ettepanekust

 

 

1. Nimetada Tiit Terik Pirita linnaosa vanema ametikohale Tallinna Linnavolikogu käesoleva koosseisu volituste ajaks alates 3. detsembrist 2009.

2. Määrata Pirita linnaosa vanema Tiit Teriku ametipalgaks 32 500 krooni kuus (palgaaste C8) alates ametisse astumisest.

3. Tiit Terikul on avaliku teenistuse staa˛i ametisse nimetamise kuupäeva seisuga 2 aastat 5 kuud ja 22 päeva.

4. Tallinna Linnakantseleil teha korraldus teatavaks Tiit Terikule ja Pirita Linnaosa Valitsusele.

5. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär