Tallinna Linnavalitsuse 29. aprilli 2009 korralduse nr 703-k "Tallinna Linnavalitsuse hasartmängu mängukohtade alatise komisjoni koosseisu kinnitamine" muutmine

Tallinna Linnavalitsus 25.11.2009 korraldus number 1942
Kehtetuks tunnistamine 16.02.2011
Redaktsiooni kehtivus - 16.02.2011

AKTI TUNNISTAB KEHTETUKS:
Tlv k 16.02.2011 nr 217

 

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

25. november 2009 nr 1942-k

 

 

Tallinna Linnavalitsuse 29. aprilli 2009 korralduse nr 703-k „Tallinna Linnavalitsuse hasartmängu mängukohtade alatise komisjoni koosseisu kinnitamine“ muutmine

 

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 3, Tallinna põhimääruse § 501 lg-te 1 ja 2, Tallinna Linnavalitsuse 15. aprilli 2009 määruse nr 35 „Hasartmängu mängukohtade komisjoni moodustamine ja selle põhimäärus“ § 5 lg 5 alusel ja kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 12. novembri 2009 otsusega nr 218 „Linnavalitsuse liikmete kinnitamine ning linnavalitsuse liikme teenistusest vabastamine“

 

 

     

1. Tallinna Linnavalitsuse 29. aprilli 2009 korralduse nr 703-k „Tallinna Linnavalitsuse hasartmängu mängukohtade alatise komisjoni koosseisu kinnitamine“ punktiga 1 kinnitatud hasartmängu mängukohtade komisjoni koosseisus tehakse muudatus ning arvatakse komisjoni koosseisust välja komisjoni esimees Tallinna abilinnapea Jaanus Mutli ning kinnitatakse komisjoni esimeheks Tallinna abilinnapea Eha Võrk.

2. Tallinna Linnakantseleil teha korraldus teatavaks Eha Võrgule, Jaanus Mutlile ja Tallinna Ettevõtlusametile.

3. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär