Kasutaja  
Parool

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Laiendatud otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid, kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid õigusakte välja arvatud üksnes teisi akte muutvaid ja kehtetuks tunnistavaid õigusaktid. Otsingu vormil toodud kriteeriumite abil on võimalik otsingu tingimusi kitsendada või laiendada (kaasata tulemustesse ka ainult muutvad aktid).
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Laiendatud otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Helmiku tee 71 kinnistu detailplaneeringu koostamise algatamine
Tallinna Linnavalitsus 25.11.2009 korraldus number 1927
Redaktsiooni kehtivus:25.11.2009 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

25. november 2009 nr 1927-k

 

 

Helmiku tee 71 kinnistu detailplaneeringu koostamise algatamine

 

 

 

Planeerimisseaduse § 10 lg 5, kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 4 ja Tallinna Linnavolikogu 29. mai 2003 määrusega nr 35 kinnitatud „Tallinna linna ehitusmääruse” § 14 lg-te 2, 8, 17, 18 ja 20 alusel ning tulenevalt Osaühing Mark Invest 26. augusti 2008 avaldusest

 

 

1. Algatada Helmiku tee 71 kinnistu detailplaneeringu koostamine. Planeeritava maa-ala suurus on 1,29 ha, maa-ala kirjeldus on esitatud lisas. Detailplaneeringu ülesanded on Pirita linnaosas asuva Helmiku tee 71 sotsiaalmaa sihtotstarbega kinnistu jagamine ja maakasutuse sihtotstarbe muutmine elamumaaks, moodustatavatele kruntidele ehitusõiguse määramine üksikelamute ehitamiseks ning lisaks heakorrastuse, haljastuse, juurdepääsuteede, parkimise ja tehnovõrkudega varustamise põhimõtteline lahendamine.

2. Detailplaneering koostada vastavalt Tallinna Linnavalitsuse 16. juuni 2004 määrusega nr 61 kinnitatud „Detailplaneeringu eskiisi ja detailplaneeringu koostamise ning vormistamise nõuetele”.

3. Detailplaneeringu koostamisel arvestada järgnevate lisanõuetega:

3.1 tellida radooniuuring akrediteeritud ettevõttelt ning vajadusel näha ette radooniohutu hoone projekteerimisnõuetega arvestamine üksikelamute ehitusprojektide koostamisel;

3.2 kõnnitee kavandamine ja selle väljaehitamise tingimused kooskõlastada Tallinna Kommunaalameti kui tulevase võimaliku linnavara valitsejaga.

4. Pirita Linnaosa Valitsusel korraldada detailplaneeringu lähteseisukohtade ja eskiislahenduse tutvustamiseks väljapanek ja avalik arutelu ning panna planeeringualal nähtavale kohale informatsioonitahvel või –teatis vastavalt planeerimisseaduse § 12 lõikele 3¹.

5. Tallinna Linnaplaneerimise Ametil avaldada korraldus ajalehes, milles Tallinna linn avaldab ametlikke teadaandeid.

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär

 

 

 

LISA Helmiku tee 71 kinnistu detailplaneering