Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Aktile on aluseks
 
Tvk m 10.10.1996 nr 27
Aktile viitab
 
Tlv k 20.01.2010 nr 71
 
Tlv k 30.12.2009 nr 2190
 
Tlv k 30.12.2009 nr 2191
 
Tlv k 16.12.2009 nr 2078
 
Tlv k 02.12.2009 nr 1979
 
Tlv k 02.12.2009 nr 1981
 
Tlv k 02.12.2009 nr 1985
 
Tlv k 25.11.2009 nr 1942
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Laiendatud otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid, kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid õigusakte välja arvatud üksnes teisi akte muutvaid ja kehtetuks tunnistavaid õigusaktid. Otsingu vormil toodud kriteeriumite abil on võimalik otsingu tingimusi kitsendada või laiendada (kaasata tulemustesse ka ainult muutvad aktid).
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Laiendatud otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Linnavalitsuse liikmete kinnitamine ning linnavalitsuse liikme teenistusest vabastamine
Tallinna Linnavolikogu 12.11.2009 otsus number 218
Redaktsiooni kehtivus:12.11.2009 - ...

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

 

OTSUS

 

 

Tallinn

12. november 2009 nr 218

 

 

Linnavalitsuse liikmete kinnitamine ning linnavalitsuse liikme teenistusest vabastamine

 

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 17 ja § 28 lg 1, § 29 lg 1 ja lg 3, § 49 lg 4, § 50 lg 1 p 5, § 541 lg 1 p 1, avaliku teenistuse seaduse § 113, § 132 lg 1 ja lg 2 ning Tallinna põhimääruse § 26 lg 1 p 17, § 44 lg 1 p 6, § 45, § 46 lg 1–4, § 54 lg 1 p 1 ja lg 2 p 2 alusel ning võttes aluseks linnapea esildise

 

1. Kinnitada linnavalitsuse liikmeteks ja nimetada abilinnapea ametikohale:

1.1 Taavi Aas

1.2 Deniss Boroditš

1.3 Kaia Jäppinen

1.4 Merike Martinson

1.5 Jüri Pihl

1.6 Eha Võrk

2. Vabastada abilinnapea Jaanus Mutli linnavalitsuse liikme kohustustest ja teenistusest avaliku teenistuse seaduse § 113 lõike 1 alusel teenistustähtaja möödumise tõttu arvates 13. novembrist 2009.

3. Tallinna Linnakantseleil maksta Jaanus Mutlile hüvitust kasutamata puhkuse eest 12 kalendripäeva ulatuses ning hüvitust seoses volituste tähtajalise lõppemisega kolme kuu ametipalga ulatuses.

4. Teenistusest vabastatud Jaanus Mutlil anda asjaajamine ja teenistuse tõttu tema kätte usaldatud vara üle ühe nädala jooksul.

5. Tallinna Linnavolikogu Kantseleil teha otsus teatavaks punktides 1 ja 2 nimetatud isikutele.

6. Otsust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates otsuse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees