Telliskivi tn 39 korteriomanike kokkulepe korteriomandi reaalosa koosseisu ja mõtteliste osade suuruste muutmiseks ja asjaõiguslepingu heakskiitmine ning volituste andmine Aavo Väänale

Tallinna Linnavalitsus 21.10.2009 korraldus number 1732

Redaktsiooni kehtivus 21.10.2009 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

21. oktoober 2009 nr 1732 -k

 

 

Telliskivi tn 39 korteriomanike kokkulepe korteriomandi reaalosa koosseisu ja mõtteliste osade suuruste muutmiseks ja asjaõiguslepingu heakskiitmine ning volituste andmine Aavo Väänale

 

 

 

Korteriomandiseaduse § 4 lg 2, asjaõigusseaduse § 54 lg 1 p 2, kohaliku omavalitsuse korralduse  seaduse § 10 lg 1 alusel ja kooskõlas Tallinna põhimääruse § 44 lg 1 p-ga 2, Tallinna Linnavolikogu 15. novembri 2001 määruse nr 43 „Ehitise või selle osa kasutamise otstarbe muutmise ja eluruumide hooneregistrist kustutamise korra kinnitamine“ p-ga 3 ning tulenevalt korteriühistu TELLISKIVI 39 korteriomanike otsusest

 

 

1. Kiita heaks juurdelisatud Telliskivi tn 39 asuvate korteriomandite koosseisu kuuluvate mõtteliste osade arvelt ühe korteriomandi reaalosa koosseisu suurendamise ja teiste korteriomandite mõtteliste osade suuruste muutmise kokkulepe ja asjaõigusleping.

2. Volitada Põhja-Tallinna Valitsuse linnamajanduse osakonna juhatajat Aavo Vääna Tallinna linna nimel alla kirjutama punktis 1 nimetatud kokkuleppele ja asjaõiguslepingule.

3. Tallinna Linnakantseleil teha korraldus teatavaks Aavo Väänale, Põhja-Tallinna Valitsusele ja korteriühistule TELLISKIVI 39.

4. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär