Tallinna väikeettevõtluse arendamise programm aastateks 2010–2013

Tallinna Linnavolikogu 15.10.2009 otsus number 209

Redaktsiooni kehtivus 15.10.2009 - ...

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

 

OTSUS

 

 

Tallinn

15. oktoober 2009 nr 209

 

 

 

 

Tallinna väikeettevõtluse arendamise programm aastateks 2010–2013

 

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lg 3 p 2 alusel ja kooskõlas Tallinna põhimääruse § 6 lg‑ga 3 ja Tallinna Linnavolikogu 19. juuni 2008 otsusega nr 129 kinnitatud “Tallinna arengukavaga 2009–2027“

 

 

1. Kinnitada juurdelisatud Tallinna väikeettevõtluse arendamise programm aastateks 2010–2013.

2. Tallinna väikeettevõtluse arendamise programmi aastateks 2010–2013 elluviimisel arvestada linna eelarve võimalustega.

3. Tallinna Linnavalitsusel lähtuda Tallinna väikeettevõtluse arendamise programmis aastateks 2010–2013 seatud eesmärkidest.

4. Tallinna Linnavolikogu Kantseleil teha otsus teatavaks Tallinna Ettevõtlusametile.

5. Otsus jõustub teatavakstegemisest.

6. Otsust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates otsuse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees

 

 

LISA Tallinna väikeettevõtluse arendamise programm aastateks 2010–2013