Tallinn-Harjumaa kuukaartide müügitulu jaotamise lepingu projekti heakskiitmine ja volituse andmine Andres Harjole

Tallinna Linnavalitsus 14.10.2009 korraldus number 1689

Redaktsiooni kehtivus 14.10.2009 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

14. oktoober 2009 nr 1689-k

 

 

Tallinn-Harjumaa kuukaartide müügitulu jaotamise lepingu projekti heakskiitmine ja volituste andmine Andres Harjole

 

 

 

Ühistranspordiseaduse § 5 lg 2 ja § 7 lg 3, kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 10 lg 1 ja § 35 lg 5 alusel ja kooskõlas Tallinna põhimääruse §-ga 8 ning Tallinna Linnavolikogu 9. detsembri 2004 määrusega nr 43 kinnitatud „Tallinna Transpordiameti põhimääruse“ p-dega 3.1.6 ja 4.2.7

 

 

1. Kiita heaks Tallinna linna ja Mittetulundusühingu Harjumaa Ühistranspordikeskus vahel sõlmitav Tallinn-Harjumaa kuukaartide müügitulu jaotamise lepingu projekt.

2. Volitada Tallinna Transpordiameti juhatajat Andres Harjot Tallinna linna nimel alla kirjutama punktis 1 nimetatud lepingule ja lepingu edaspidistele lisadele.

3. Tallinna Transpordiametil teha korraldus teatavaks Mittetulundusühingule Harjumaa Ühistranspordikeskus.

4. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär

 

 

 

Tallinna Linnavalitsuse 14. oktoobri 2009

korralduse nr 1689-k

LISA

 

 

 

 

 

Tallinn-Harjumaa kuukaartide müügitulu jaotamise

LEPING

 

 

Tallinnas, “.........“............................ 2009

 

1.   Lepingu pooled

Tallinna linn (edaspidi Tallinn), keda esindab Tallinna Linnavalitsuse “......“.......................2009 korralduse nr ..........-k alusel Tallinna Transpordiameti juhataja Andres Harjo

ja

Mittetulundusühing Harjumaa Ühistranspordikeskus (edaspidi keskus), keda esindab Harju Maavalitsuse ja Mittetulundusühingu Harjumaa Ühistranspordikeskus vahel 23. detsembril 2004 sõlmitud halduslepingu nr 4.1-37/202 ja volikirja alusel tegevdirektor Ago Kokser,

 

edaspidi koos pooled või eraldi pool.

 

2.      Lepingu eesmärk

Lepingu eesmärgiks on Tallinn-Harjumaa kuukaartide müügist saadava piletitulu õige ja õiglane jaotamine poolte vahel, võttes arvesse piletimüügiga kaasnevate kulude katmist ja edaspidiseid hinnamuutusi poolte initsiatiivil.

 

3.      Piletimüügi ja –kontrolli korraldamine

Piletimüüki ja –kontrolli korraldab keskus.

 

4.      Piletite hinnad ja piletitsoonid

4.1 Tallinn-Harjumaa kuukaartide hinnad on kehtestatud Harju maavanema 11. septembri 2009 korraldusega nr 1898-k.

4.2  Liiniveo piletitsoonide piirid on kehtestatud Harju maavanema 20. oktoobri 2008 korraldusega nr 2442-k.

 

5.      Piletitulu jaotamine

5.1 Piletitulu poolte vahel jaotatakse proportsionaalselt aluseks võetud pileti(te) hinnale:

5.1.1 Tallinna pileti aluseks on 30 päeva ID-ekspresspilet hinnaga 300 krooni;

5.1.2 Harjumaa pileti aluseks on võetud vastava tsooni kuukaardi hind.

5.2  Tallinn-Harjumaa kuukaartide hinnad ja tulu jaotamine alates 01.10.2009:

Tsoon

Aluskaardi hind (kr)

%

Tallinn-Harjumaa

sellest

 

Tallinn

Harju

kokku

Tallinn

Harju

kuukaardi hind (kr)

Tallinn

Harju

1.

300

240

540

55,6

44,4

430

240

190

1.- 2.

300

440

740

40,5

59,5

590

240

350

1.- 3.

300

640

940

31,9

68,1

750

240

510

1.- 4.

300

840

1140

26,3

73,7

910

240

670

1.- 5.

300

1040

1340

22,4

77,6

1070

240

830

 

5.3 Kuni 30. juunini 2010 kehtib esialgselt kehtestatud piletitulu jaotus, hoolimata võimalikust piletite hindade muutmisest.

5.4 Alates 1. juulist 2010 muudetakse koheselt Tallinn-Harjumaa kuukaardi hinda ja tulude jaotamist poolte vahel proportsionaalselt kehtestatud piletite hindade muutmisele.

 

6.      Müügikulud

6.1    Kumbki pool kannab piletimüügiga seotud kulud proportsionaalselt oma osaga piletitulust.

6.2    Müügikulud ei tohi ületada 9% müügitulust (koos käibemaksuga).

6.3    Arvestuse lihtsustamiseks on keskusel õigus arvestada müügikulud koheselt maha Tallinnale kuuluvast müügitulust.

 

7.      Aruandlus ja arveldus

7.1 Keskus esitab Tallinnale järgneva kuu 5. kuupäevaks aruande (lisa 1) Tallinn-Harjumaa kuukaartide müügi kohta.

7.2  Tallinn esitab keskusele 6. kuupäevaks arve.

7.3  Keskus kannab 8. kuupäevaks Tallinnale poolte poolt aktsepteeritud piletitulu summa. 

 

8.      Poolte teavitamine

8.1    Teist poolt tuleb teavitada vähemalt 1 kuu ette aluspileti hinna muutmisest.

8.2    Lepinguga seotud teated peavad olema esitatud kirjalikus vormis, välja arvatud informatiivsed teated, mille edastamisel teisele poolele ei ole õiguslikke tagajärgi.

 

9.      Lepingu muutmine

9.1    Lepingu muutmine toimub poolte ühisotsusega.

9.2    Lepingu muutmine vormistatakse kirjalikult ja lisatakse käesolevale lepingule ning muudatused omavad samaväärset juriidilist jõudu käesoleva lepingu sätetega.

 

10.   Lepingu lõpetamine

10.1          Käesolev leping kehtib kuni 30. juunini 2010.

10.2          Juhul, kui üks pool ei teata teisele poolele üks kuu enne lepingu tähtaja möödumist kirjaliku teatega, et ta ei soovi lepingu pikenemist, pikeneb leping samadel tingimustel ühe aastaste tähtaegade kaupa.

10.3          Lepingu võib lõpetada poolte kokkuleppel.

10.4          Lepingu võib lõpetada ühe poole initsiatiivil juhul, kui teine pool korduvalt rikub lepingu sätteid. Lepingu sätete rikkumisest tuleb teist poolt teavitada koheselt, näidates ära konkreetse rikkumise.

 

11.   Vaidluste lahendamine

Lepingust tõusetuvad vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamisel kuuluvad vaidlused lahendamisele Harju Maakohtus.

 

12.  Lõppsätted

12.1          Leping on sõlmitud kahes eksemplaris, üks kummalegi poolele.

12.1.1    Lepingu juurde kuulub lisa 1 Tallinn-Harjumaa kuukaartide müügi aruande ja tulu jagamise vorm.

 

13.  Poolte rekvisiidid

Tallinn                                                                Keskus

Tallinna Transpordiamet                                   Mittetulundusühing Harjumaa Ühistranspordikeskus

registrikood 75028252                                       registrikood 80213342

Vabaduse väljak 10                                            Roosikrantsi tn 12

10146 Tallinn                                                     10119 Tallinn

tel 640 4618                                                       tel 640 6780

faks 640 4617                                                    faks 640 6789

e-post tta@tallinnlv.ee                                       e-post info@harjuytk.ee

AS SEB Pank                                                     AS SEB Pank

a/k 10220065499015                                          a/k 10220041254012

makse saaja: Tallinna Linna-

kantselei finantsteenistus

kontaktisik:                                                         kontaktisik:

Marge Rand

peaspetsialist

tel 640 4626

marge.rand@tallinnlv.ee

 

 

 

 

 

..........................................                                     ............................................

Andres Harjo                                                          Ago Kokser

 

 

 

 

 

 

 

 

Lisa 1 lepingule nr……………………….

Tallinn-Harjumaa kuukaartide müügi aruanne ja tulu jagamine

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

………………………kuu 20…..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Operaatorile

Tallinna osa

Keskuse osa

Kuukaardi nimetus

Hind

Müüdud

Piletitulem

 

pileti-

 

pileti-

 

pileti-

 

 

 

 

%

tulemist

%

tulemist

%

tulemist

 

krooni

tk

krooni

 

krooni

 

krooni

 

krooni

Tallinn-Harjumaa 1. tsooni kuukaart

430

 

0,00

 

0,00

 

0,00

 

0,00

Tallinn-Harjumaa 1.- 2. tsooni kuukaart

590

 

0,00

 

0,00

 

0,00

 

0,00

Tallinn-Harjumaa 1.- 3. tsooni kuukaart

750

 

0,00

 

0,00

 

0,00

 

0,00

Tallinn-Harjumaa 1.- 4. tsooni kuukaart

910

 

0,00

 

0,00

 

0,00

 

0,00

Tallinn-Harjumaa 1.- 5. tsooni kuukaart

1070

 

0,00

 

0,00

 

0,00

 

0,00

Kokku kuukaardid

x

0

0,00

x

0,00

x

0,00

x

0,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tallinna kontaktisik

 

 

 

Keskuse kontaktisik

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Andres Harjo

 

 

 

Ago Kokser

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toomas Sepp

Linnasekretär